To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Arbeidsovereenkomsten - Algemene bepalingen

Wat zijn de verschillende vormen van arbeidsovereenkomst?

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur

De arbeidsovereenkomst die het vaakst voorkomt, is de overeenkomst voor onbepaalde duur. Een dergelijke overeenkomst moet aan geen enkele vormvoorwaarde voldoen om geldig te zijn. Enkel de wilsovereenstemming van de partijen is voor het tot stand komen van de overeenkomst vereist. Zij kan dus mondeling of schriftelijk zijn – dit laatste geniet altijd de voorkeur (bewijs bij mogelijk geschil).

De bijzondere overeenkomsten

Ook al is voor de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur geen enkele vormvoorwaarde vereist, dan nog mag men niet uit het oog verliezen dat de wetgever strikte regels uitgevaardigd heeft zodra het om bijzondere overeenkomsten gaat, hetzij omwille van het statuut van de werknemer, hetzij omwille van de duur van de overeenkomst, of nog, omwille van het arbeidsstelsel. 

Omwille van het statuut

De werkgever die een werknemer met een bijzonder statuut wil aanwerven, moet ingevolge de wet een specifieke overeenkomst afsluiten. Deze overeenkomst moet bepaalde verplichte vermeldingen bevatten en heeft tot gevolg dat er bijzondere beschikkingen van toepassing zijn.

In de gedetailleerde fiches vindt u de bijzondere regels die u moet naleven indien u iemand uit één van de volgende categorieën wenst aan te werven:

Omwille van de duur van de overeenkomst

De werkgever kan van oordeel zijn dat een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur niet geschikt is. Hij kan dan steeds de volgende overeenkomsten sluiten:

Zo’n overeenkomsten kunnen enkel worden gesloten indien strikte regels nageleefd worden. Als deze regels niet in acht genomen worden, zal de overeenkomst als overeenkomst van onbepaalde duur geherkwalificeerd worden. U vindt deze regels in de gespecialiseerde fiches. 

Omwille van het arbeidsstelsel

De werkgever kan een werknemer aanwerven met een deeltijdse arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst is evenwel onderworpen aan specifieke regels en de wet legt een bijzonder uurrooster op dat moet nageleefd worden. De deeltijdse werknemers zelf moeten verschillende voorwaarden vervullen indien zij het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten willen genieten.  U kan deze voorwaarden terugvinden op de website van de RVA.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019