To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bedrijfsleiders - Sociale en fiscale aspecten

Het verschil tussen de berekening van de belasting en van de bedrijfsvoorheffing van de bedrijfsleider

Door de verminderingen die worden toegepast op de periodieke en niet-periodieke bezoldigingen verschilt de door de vennootschap ingehouden en betaalde bedrijfsvoorheffing vaak van de eindbelasting die de bedrijfsleider moet betalen.  

Voorbeeld

Zie bijlage 2.

Sancties: bijkomende belasting en vermeerderingen

Een bedrijfsleider van wie de belasting hoger is dan de door zijn vennootschap ingehouden en betaalde bedrijfsvoorheffing moet dus een bijkomende belasting en, in sommige gevallen, vermeerderingen betalen wegens ontoereikende voorafbetalingen en onvoldoende ingehouden bedrijfsvoorheffing[1].  Bovendien zal hij achteraf aanvullende sociale bijdragen van zelfstandigen moeten betalen.

Vanaf aanslagjaar 2018 mag de basisrentevoet van deze belastingverhoging nooit minder bedragen dan 1%[2].

De vermeerdering wordt tot 90% van haar bedrag beperkt[3].  Deze is echter niet verschuldigd:

  • wanneer zij lager is dan 0.5% van de belasting waarop zij is berekend of € 50,00[4];
  • gedurende de 3 eerste jaren van de beroepsactiviteit van personen die zich voor de eerste maal vestigen in een zelfstandig beroep. Het jaar waarin de beroepswerkzaamheid aanvangt wordt als een volledig jaar geteld[5]. Dit geldt echter niet voor bedrijfsleiders die hun activiteit in hoofdberoep onder het sociaal statuut van zelfstandigen uitoefenen en dit in een nieuw opgerichte vennootschap[6].

Besluit

Om vermeerderingen te vermijden, heeft de bedrijfsleider er dus alle belang bij om:

  • Hetzij aan het begin van het jaar een simulatie te maken tussen de verschuldigde eindbelasting en de wettelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing. Het verschil kan dan gecompenseerd worden door het doen van voorafbetalingen tijdens het jaar.
  • Hetzij, (wanneer niet aan voorafbetalingen werd gedaan) op de bezoldiging van december een bijkomende bedrijfsvoorheffing in te houden gelijk aan het verschil tussen de verschuldigde eindbelasting en de wettelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing. Zo zal deze bijkomende bedrijfsvoorheffing geen aanleiding geven tot bonificaties wegens voorafbetalingen noch tot vermeerderingen wegens onvoldoende voorafbetalingen en bedrijfsvoorheffing.
  • aan zijn sociale verzekeringskas voor zelfstandigen zijn belastbare netto bezoldigingen mee te delen en het supplement te betalen vóór 31 december van het inkomstenjaar:
  • een verzekering vrij aanvullend pensioen af te sluiten. Deze is, in tegenstelling tot een individuele levensverzekering of het pensioensparen, rechtstreeks aftrekbaar van de bruto inkomsten van de bedrijfsleider. Ze kan bovendien op ieder ogenblik onderbroken worden in het beste belang van de bedrijfsleider;
  • op het einde van het jaar van het jaar het exacte verschil te berekenen tussen de belasting die hij werkelijk verschuldigd is en de voorheffing en voorafbetalingen die hij in de loop van het inkomstenjaar betaald heeft. Deze belastingberekening zal zeker noodzakelijk blijken indien de bedrijfsleider meerdere bezoldigde mandaten voor verschillende vennootschappen uitoefent. Bovendien kan op die manier de bedrijfsvoorheffing voor het volgende jaar eventueel aangepast worden.

 


[1] Artikel 157 van het WIB 92.

[2] Artikel 161 van het WIB 92.

[3] Artikel 160 van het WIB 92.

[4] Artikel 163 van het WIB 92. Dit is het basisbedrag.  Het bedrag van toepassing voor aanslagjaar 2021, inkomsten 2020 is gelijk aan € 80.

[5] Artikel 164 van het WIB 92.

[6] Com.IR 137/39 Cass. van 02 maart 1990 Bull 704 P. 827 en Antwerpen, 18 oktober 1993, CL. Fiscale jurisprudentie, 94/210.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020