To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Uitzendarbeid> 1. Algemene principes

Uitzonderlijk werk

Definitie

Activiteiten of werkzaamheden die niet behoren tot de gewone activiteit van een onderneming, kunnen als uitzonderlijk werk worden beschouwd in de hiernavolgende gevallen:

  • de werkzaamheden die verband houden met de voorbereiding, de werking en de voltooiing van jaarbeurzen, salons, congressen, public relations, stoeten, tentoonstellingen, recepties, studiedagen, seminaries, manifestaties, marktstudies, enquêtes, verkiezingen, speciale promoties, vertalingen, verhuizingen;
  • het lossen van vrachtwagens, op voorwaarde dat de vakbondsafvaardiging van de gebruiker vooraf haar akkoord heeft gegeven. Deze toestemming moet overgemaakt worden aan de Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten;
  • secretariaatswerk voor zakenlui die tijdelijk in België verblijven;
  • werkzaamheden voor ambassades, consulaten en internationale organen, op voorwaarde dat de Belgische representatieve werknemersorganisaties vooral toelating hebben verleend;
  • werkzaamheden met het oog op de kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten die een bijzondere beroepsbekwaamheid vereisen. Vooraleer de gebruiker deze werkzaamheden mag laten uitvoeren door een uitzendkracht, moet hij voorafgaandelijk een beroep te doen op de subregionale tewerkstellingsdiensten (VDAB, Forem, Actiris). Indien bij de gebruiker een vakbondsafvaardiging aanwezig is, moet hij hun voorafgaande toestemming vragen. Is er bij de gebruiker geen vakbondsafvaardiging aanwezig, moet het uitzendbureau informatie overmaken aan het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten (naam, adres en nummer paritair comité van de gebruiker). Bovendien moet de gebruiker, minstens 24 uur vooraleer hij de uitzendkracht aan het werk stelt, de bevoegde inspecteur-districtshoofd van de Administratie van de Arbeidsbetrekkingen en -reglementering verwittigen. De uitzendkracht kan tewerkgesteld worden gedurende maximum 6 maanden met een mogelijke verlenging zonder dat de totale duur van 12 maanden overschreven mag worden;
  • werkzaamheden waarvoor een werkgever, bij het invoeren van nieuwe functies of in afwachting van een indienstneming, geen werknemers op de arbeidsmarkt heeft kunnen vinden. De gebruiker moet voorafgaand een beroep doen op de subregionale tewerkstellingsdiensten. De uitzendkracht kan gedurende maximum twaalf maanden tewerkgesteld worden. Indien de termijn van drie maanden niet wordt overschreven moet de gebruiker geen enkele toestemming vragen noch enige procedure volgen. Wanneer na de eerste drie maanden, de gebruiker de uitzendkracht verder wenst tewerk te stellen moet de gebruiker het voorafgaand akkoord vragen van zijn vakbondsafvaardiging indien deze aanwezig is. Gaat het om een onderneming zonder vakbondsafvaardiging, dan moet het uitzendbureau informatie overmaken aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten (naam, adres en nummer paritair comité van de gebruiker);
  • werkzaamheden in het kader van een onvoorzien of dreigend ongeval, dringend werk aan machines of materieel en werk dat wegens een onvoorziene noodzakelijkheid vereist is;
  • de werken van inventarissen en balansen voor de duur van de uitvoering van de werken met een maximum van 7 dagen per kalenderjaar;
  • werkzaamheden in het kader van vormingsprojecten. De maximumduur is beperkt tot 6 maanden met een mogelijke verlenging van nog eens 6 maanden. Is er bij de gebruiker een vakbondsafvaardiging aanwezig, moet deze laatste haar voorafgaand akkoord geven. Gaat het om een onderneming zonder vakbondsafvaardiging, dan moet het uitzendbureau informatie overmaken aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten (naam, adres en nummer paritair comité van de gebruiker). Voor de verlenging met de tweede periode van 6 maanden moet deze procedure opnieuw gevolgd worden;
  • werkzaamheden in begeleidingsprojecten. De maximumduur is beperkt tot 6 maanden met een mogelijke verlenging van nog eens 6 maanden. Is er bij de gebruiker een vakbondsafvaardiging aanwezig, moet deze laatste haar voorafgaand akkoord geven. Gaat het om een onderneming zonder vakbondsafvaardiging, dan moet het uitzendbureau informatie overmaken aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten (naam, adres en nummer paritair comité van de gebruiker). Voor de verlenging met de tweede periode van 6 maanden moet deze procedure opnieuw gevolgd worden.

Duur en procedure

Indien de duur van 3 maanden niet overschreden wordt, is de uitvoering van uitzonderlijk werk in principe toegestaan zonder enige voorafgaande toestemming of procedure.

In bepaalde gevallen zal evenwel de maximumduur van de toegelaten uitzendarbeid meer of minder dan 3 maanden bedragen en/of zal de gebruiker een welbepaalde zeer specifieke procedure moeten volgen (zie hierboven).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021