To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Zelfstandigen

Rustpensioen: toegelaten activiteiten voor gepensioneerde

Voorafgaande aangifte voor toegelaten activiteiten

Belangrijke opmerking: de begunstigden van een rust- of overlevingspensioen die de leeftijd van 65 jaar reeds bereikt hebben en die de eerste betaling van hun pensioen reeds ontvangen hebben, zijn sinds 1 januari 2006 vrijgesteld van de voorafgaande aangiftes.

Voorafgaande aangifte

Van de
werknemer

Van de
werkgever

Bestemmelingen

1. RSVZ - model 74

2. werkgever - model 74 B of enig ander document

RSVZ - model 74 C

Termijnen

Per aangetekend schrijven

Vóór aanvang van de activiteit en ten laatste binnen de 30 dagen volgend op het begin van de activiteit (of van de datum van betekening van de beslissing van de pensioentoewijzing)

Ten laatste de 30ste dag volgend op de datum van de betekening van de pensioentoewijzing

Sancties

Pensioen tijdens 1 maand geschorst

Bij herhaling: pensioen tijdens 3 maanden geschorst

3 x GMMI

Jaarlijkse loongrenzen Ter herinnering: de wettelijk pensioenleeftijd is vastgesteld op 65 jaar voor de mannen en voor de vrouwen.

Activiteit als werknemer[1] [2] (2020)

Familiale
situatie

 

Enkel één of meerdere overlevingspensioen(en) 

 

Rustpensioen of rust- en overlevingspensioen 

 

jonger dan 65 jaar vanaf 65 jaar  vóór de wettelijke pensioenleeftijd na de wettelijke pensioenleeftijd

Zonder kind ten laste

19.542

24.243

8.393

24.243

Met kind ten laste

24.428

29.489

12.590

29.489

Activiteit als zelfstandige[3] of activiteit als zelfstandige en als werknemer [4]   (2020)

Familiale
situatie

 

Enkel één of meerdere overlevingspensioen(en) jonger dan 65 jaar

 

Rustpensioen of rust- en overlevingspensioen vóór de wettelijke pensioenleeftijd

 

jonger dan 65 jaar

vanaf 65 jaar

vóór de wettelijke pensioenleeftijd

na de wettelijke pensioenleeftijd

Zonder kind ten laste

15.634

19.394

6.714

19.394

Met kind ten laste

19.542

23.591

10.071

23.591

Opmerking: indien de vermelde bedragen met 25 % of meer overschreden worden, wordt de betaling van het pensioen voor het betrokken kalenderjaar volledig geschorst. Indien ze met minder dan 25 % overschreden worden, wordt het bedrag van het pensioen van het betrokken kalenderjaar verminderd met het overschrijdingspercentage van deze grens. Een overschrijding van 10 % zal dus leiden tot een vermindering van het pensioen met 10 %.


[1] Deze bedragen zijn eveneens geldig voor de gepensioneerden die een mandaat, ambt of post bekleden, onder voorbehoud van de bepalingen die hun eigen zijn.

[2] Brutojaarbedrag

[3] Nettojaarbedrag (d.w.z. na aftrek van beroepskosten en –verliezen). Het nettobedrag voor zelfstandigen is gelijk aan 80% van het brutobedrag voor werknemers.

[4] Nettobedrag voor zelfstandigen + 80 % van het brutobedrag voor werknemers.

FR Select a category 01/01/2010