To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Verplichtingen

Begin en einde van het mandaat

Opmerking: de wetgeving op de handelsvennootschappen verplicht tot de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de beslissingen inzake benoeming en ontslag van de mandatarissen.

Begin

Benoeming

De mandataris is onderworpen aan het sociaal statuut, vanaf de eerste dag van het kwartaal van zijn benoeming.

Nieuw opgerichte vennootschappen

De handelsvennootschappen verwerven rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging ter griffie van de Handelsrechtbank, van een uittreksel van de oprichtingsakte van de vennootschap.

De onderwerping van een mandataris neemt bijgevolg een aanvang de eerste dag van het kalenderkwartaal waarin de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie plaatsvindt.

Einde

De feitelijke stopzetting volstaat niet. De betrokkene moet het Sociaal verzekeringsfonds een kopie van de publicatie van het ontslag bezorgen.

De erebestuurders zijn niet langer aan het sociaal statuut onderworpen voor zover hun mandaat daadwerkelijk een einde genomen heeft. Zij kunnen niet langer deel uitmaken van de raad van bestuur, noch door de vennootschap bezoldigd worden.

© 2010 Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen