To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Verjaring in het kader van de arbeidsrelatie

Verjaringstermijnen bij de RSZ

Principe

De verjaringstermijn waarbinnen de RSZ een vordering kan instellen, bedraagt 3 jaar. Deze termijn is ook van toepassing voor de vorderingen van een werkgever tegen de RSZ tot recuperatie van niet-verschuldigde bijdragen.

Uitzondering in geval van fraude

Wanneer de werkgever gefraudeerd heeft, wordt de verjaringstermijn verlengd. Wanneer de RSZ dus een ambtshalve regularisatie uitvoert omdat ze bij de werkgever bedrieglijke handelingen of valse of opzettelijk onvolledige aangiften heeft vastgesteld, bedraagt de verjaringstermijn 7 jaar.

Ook in geval van bedrieglijke onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers beschikt de RSZ over een termijn van 7 jaar vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de inbreuk zich heeft voorgedaan. Binnen deze termijn moet ze overgaan tot de annulering van de bedrieglijke onderwerping of tot de ambtshalve onderwerping bij de werkelijke werkgever[1].

Wanneer begint de verjaringstermijn te lopen?

Vorderingen van de RSZ

De werkgever moet zijn DmfA-aangifte uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal waarop de aangifte betrekking heeft, indienen en uiterlijk op diezelfde dag moeten de bijdragen voor dat kwartaal aan de RSZ betaald zijn. De verjaringstermijn waarbinnen de RSZ een vordering tegen de werkgever kan instellen, begint dus te lopen na afloop van deze termijn[2].

Vorderingen tegen de RSZ

De verjaringstermijn begint te lopen de dag waarop de werkgever zijn bijdragen betaalt.

Loonachterstallen

De bijdragen verschuldigd op de loonachterstallen moeten aangegeven en betaald worden uiterlijk binnen de maand die volgt op de maand waarin het recht van de werknemer op deze achterstallen erkend werd door de werkgever of door een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde.

De verjaringstermijn voor deze bijdragen begint te lopen vanaf het moment dat deze betalingstermijn is verstreken, met andere woorden vanaf de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin:

    • de werkgever het recht van de werknemer op de loonachterstallen erkend heeft;
    • het recht op de loonachterstallen erkend werd door een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde (omwille van het akkoord van de schuldenaar of omwille van het verstrijken van de beroepstermijn).
Verbrekingsvergoedingen

De bijdragen verschuldigd op de verbrekingsvergoedingen moeten worden aangegeven en betaald door de werkgever uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal waarin de vergoedingen verschuldigd zijn.

Een laattijdige verbrekingsvergoeding voor een periode die geheel of gedeeltelijk voorbij is, moet worden aangegeven en betaald uiterlijk binnen de maand die volgt op de maand waarin het recht van de werknemer op deze vergoeding erkend werd door de werkgever of door een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde.

De verjaringstermijn begint te lopen van zodra de betalingstermijn verstreken is.

Stuiting

Naast de gewone wijzen om de verjaring te stuiten, kan zowel de werkgever als de RSZ de verjaring stuiten door een aangetekende brief. Deze brief moet de volgende zaken vermelden: de feiten of vaststellingen waarop de vordering steunt, de betrokken kwartalen, de grond van de vordering met vermelding van het bedrag aan bijdragen of een provisionele raming, en de vermelding dat de brief tot doel heeft de verjaring te stuiten.[1] De eventuele terugbetaling van bijdragen geldt voor een periode van maximum 3 jaar.

[2] De werkgever kan de ingediende aangifte nog wijzigen of nog een aangifte indienen tijdens de verjaringstermijn. Ook de RSZ kan tijdens deze termijn een aangifte indienen of een ingediende aangifte wijzigen en de verschuldigde bijdragen eisen. Opgelet echter, een aangifte die buiten de normale termijn werd ingediend, kan aanleiding geven tot sancties.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021