To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vrijwillige overuren - Vergeet de toestemming van uw werknemer niet!

17/08/2017

Sinds 1 februari 2017 mag uw werknemer, op vrijwillige basis, tot 100 overuren per jaar presteren[1]. Vergeet evenwel niet dat de instemming van de werknemer met deze overuren maar voor 6 maanden geldt. Maken u en uw werknemer al sinds de invoering ervan gebruik van deze mogelijkheid, dan is het hoog tijd om de werknemer zijn instemming te laten hernieuwen!

Vrijwillige overuren?

Elke werknemer heeft per kalenderjaar recht op een krediet van 100 overuren, ongeacht of hij voltijds of deeltijds werkt[2]

Het krediet is gebaseerd op vrijwilligheid.  De werknemer beschikt over dit quotum, maar beslist zelf of hij deze overuren wil gaan presteren indien het in de onderneming nodig is om overuren te laten presteren (bijvoorbeeld bij een vermeerdering van het werk, die niet noodzakelijk buitengewoon of onvoorzienbaar is).

De werknemer moet zich dus als vrijwilliger aanbieden bij de werkgever en zal schriftelijk moeten instemmen.

Hoe gaat u tewerk?

De werknemer moet voorafgaand aan zijn prestaties met de werkgever een schriftelijk akkoord sluiten. Dit akkoord geldt voor 6 maanden en is hernieuwbaar. Op die manier is men er steeds zeker van dat de werknemer nog steeds bereid is om overuren te presteren.

Wat zijn de modaliteiten?

Overloon

Deze overuren moeten niet worden ingehaald, maar er moet wel overloon betaald worden.

Deze uren zullen in een latere fase ook op de zogenaamde loopbaanspaarrekening kunnen worden gezet. 

Interne grens van 143 uren

De grens van de arbeidsduur waarboven geen overuren gepresteerd mogen worden zonder eerst inhaalrust toe te kennen, bedraagt 143 uren.  De vrijwillige overuren die tijdens de referteperiode worden gepresteerd, worden meegeteld voor het bereiken van deze interne grens, met uitzondering van de eerste 25 gepresteerde uren[3]..

Securex kan u helpen!

Wij hebben voor u een model van schriftelijk akkoord opgesteld dat uw werknemer kan ondertekenen vooraleer met deze vrijwillige overuren aan de slag te gaan. Ditzelfde model kan ook gebruikt worden om de instemming van de werknemer te hernieuwen. Ga naar onze e-Shop en download het meteen!

 


[1] Mogelijkheid ingevoerd door de wet werkbaar en wendbaar werk (wet Peeters) van 5 maart 2017.

[2] Dit krediet kan door de sectoren op 360 uren worden gebracht. Ga dus zeker na of uw sector deze grens niet heeft opgetrokken.

[3] Deze 25 uren kunnen via sector-cao opgetrokken worden tot 60 uren. En ook de interne grens van 143 kan via sector-cao verhoogd worden. Ga dus zeker na of uw sector een cao in die zin heeft gesloten.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-08-2017