To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Binnenkort meer stabiliteit voor de glijdende uurroosters (Voorontwerp Peeters)

18/01/2017

Het wetsontwerp van minister Peeters rond wendbaar en werkbaar werk werd onlangs neergelegd in de Kamer. De zogenaamde glijdende uurroosters maken deel uit van dit ontwerp[1]. De toelichting die hierna volgt, geven wij u mee onder voorbehoud van goedkeuring en publicatie van dit ontwerp. De inwerkingtreding is in principe voorzien voor 1 februari 2017.

Ter herinnering

Hoewel het principe van de glijdende uurroosters algemeen wordt toegepast en ook door de inspectie wordt gedoogd, bestaat hiervoor momenteel eigenlijk geen wettelijke basis. De bedoeling van de wet Peeters is dus om dit principe te legaliseren door het in te schrijven in de arbeidswet.

Wat zijn glijdende uurroosters?

Glijdende werktijden zijn werktijden waarbij de werknemer zelf het begin en het einde van zijn arbeidsdag bepaalt, evenals de rustpauzes, en dit binnen bepaalde grenzen aangegeven door de werkgever.

Men spreekt hierbij van stamtijden (dit zijn de uren waarop de werknemer verplicht aanwezig moet zijn) en glijtijden (dit is een marge waarbinnen de werknemers kunnen kiezen wanneer ze hun werk aanvatten en beëindigen).

Wat voorziet het wetsontwerp?

Invoering van een glijdend uurrooster

Een glijdend uurrooster kan worden ingevoerd via een collectieve arbeidsovereenkomst (op sector- of ondernemingsniveau) of via het arbeidsreglement en moet minstens volgende vermeldingen bevatten:

 • de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die moet worden nageleefd binnen de referteperiode. De referteperiode bedraagt 3 maanden, tenzij anders overeengekomen via cao of arbeidsreglement en met een maximum van 1 jaar;
 • de stamtijden (dit zijn de uren van verplichte aanwezigheid);
 • de glijtijden (de variabele periodes waarbinnen de werknemer zelf zijn beginuur, einduur en pauzes bepaalt);
 • het aantal uren dat boven of onder de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur kan worden gepresteerd zonder 9 uur per dag of 45 uren per week te overschrijden;
 • het aantal uren boven of onder de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur dat mag overgedragen worden naar de volgende referteperiode, zonder dat dit meer dan 12 uren kan bedragen.
Glijdende uurroosters en tijdsopvolging

Als de werkgever een glijdend uurrooster wil invoeren, dan moet hij een systeem van tijdsopvolging voorzien. Dit kan elektronisch zijn of op papier.

Dit systeem moet per werknemer en per dag het volgende voorzien:

 • de identiteit van de werknemer;
 • de duur van zijn arbeidsprestaties (per dag);
 • en wanneer het een deeltijdse werknemer met een vast werkrooster betreft, het begin en einde van zijn prestaties alsook zijn rustpauzes.

Deze gegevens moeten worden bijgehouden gedurende de lopende referteperiode en kunnen zowel door de werknemers zelf als door de inspectie geconsulteerd worden.  Er moet dus steeds geraadpleegd kunnen worden hoeveel uren er meer en minder werden gepresteerd in de loop van de referteperiode. Deze gegevens moeten gedurende 5 jaar worden bewaard.

Glijdende uurroosters en overuren

In principe presteert men overuren wanneer de daggrens van 9 uur of de weekgrens van 40 uur (of lagere arbeidsduur) wordt overschreden.  Vermits de glijdende uurroosters worden ingevoerd in het kader van het wendbaar werk, is er hier geen sprake van overuren op voorwaarde dat de dag- (9u) en weekgrens (45u) worden gerespecteerd en de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur wordt bereikt op het einde van de referteperiode.

Daarnaast heeft men nog steeds de mogelijkheid om overuren te presteren (bijvoorbeeld wegens een buitengewone vermeerdering van het werk) in dat geval is er uiteraard wel overloon (en inhaalrust) verschuldigd.

Wat is het loon bij glijdende uurroosters?

Ook al presteert de werknemer meer of minder dan zijn normale arbeidstijd, toch zal hij steeds hetzelfde loon krijgen voor deze prestaties.

De feestdagenregeling

De rustdagen zoals voorzien in de feestdagenwet, evenals de periodes van schorsing zoals voorzien in de arbeidsovereenkomstenwet, worden meegeteld voor de berekening van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur.

Concreet

Jan werkt gemiddeld 38 uur per week volgens een glijdend uurrooster:

 • aanvang tussen 8u en 10u;
 • stamtijd van 10u tot 12u en van 13u30 tot 16u30;
 • einde tussen 16u30 en 18u.

De referteperiode is 3 maanden. Binnen deze referteperiode kan Jan de volgende uren presteren, zonder dat men overloon moet betalen. De werknemer moet dit wel bijhouden via een systeem van tijdsopvolging.

1.       38 uur

 

2.       38 uur

 

3.       40 uur

+ 2

4.       40 uur

+2

5.       36 uur

-2

6.       43 uur

+5

7.       43 uur

+5

8.       36 uur

-2

9.       36 uur

-2

10.   36 uur

-2

11.   34 uur

-4

12.   36 uur

-2

13.   38 uur

 

 

Meer uren : +14

 

Minder uren : -14

GWAD : 38 uur

Saldo: 0


Meer info? Volg ons seminarie …

Indien u de concrete impact wilt kennen van de maatregelen mbt. de wet wendbaar en werkbaar werk voor uw onderneming, volg dan ons seminarie op de plaats en datum van uw keuze:

 • Antwerpen: 26 januari 2017
 • Gent:2 februari 2017
 • Kortijk: 10 februari 2017

Schrijf u in via onze opleidingskalender (filter per thema 'Social & Legal').

 


[1] In ons artikel van 20 mei 2016 kon u al lezen dat er op dit vlak wijzigingen op til waren.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 18-01-2017