To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

100 vrijwillige overuren (Wet Peeters)

17/03/2017

Er is regelmatig een verhoogde werklast in uw onderneming en sommige van uw werknemers zijn bereid overuren te doen om hun inkomen aan te vullen? De  wet betreffende het werkbaar en wendbaar werk voert een krediet van 100 vrijwillige overuren in, per werknemer en per kalenderjaar[1]. Een praktische en makkelijk in te voeren oplossing voor alle partijen.

Vrijwillig overurenkrediet

Elke werknemer zal per kalenderjaar recht hebben op een krediet van 100 overuren, ongeacht of hij voltijds of deeltijds werkt.  Dit krediet kan op sectorvlak opgetrokken worden tot 360 overuren.

Dit krediet is gebaseerd op vrijwilligheid.  De werknemer beschikt over dit quotum, maar beslist zelf of hij deze overuren wil gaan presteren indien het in de onderneming nodig is om overuren te laten presteren (bijvoorbeeld bij een vermeerdering van het werk, die niet noodzakelijk buitengewoon of onvoorzienbaar is).

De werknemer moet zich dus als vrijwilliger aanbieden bij de werkgever en zal schriftelijk moeten instemmen.

Hoe gaat u tewerk?

De werknemer moet voorafgaand aan zijn prestaties met de werkgever een schriftelijk akkoord sluiten. Dit akkoord geldt voor 6 maanden en is hernieuwbaar. Op die manier is men er steeds zeker van dat de werknemer nog steeds bereid is om overuren te presteren.

Wat zijn de modaliteiten?

Overloon

Deze overuren moeten niet worden ingehaald, maar er moet wel overloon betaald worden.

Deze uren zullen in een latere fase ook op de zogenaamde loopbaanspaarrekening kunnen worden gezet. 

Interne grens van 143 uren

De grens van de arbeidsduur waarboven geen overuren gepresteerd mogen worden zonder eerst inhaalrust toe te kennen, wordt algemeen op 143 uren gebracht (momenteel bedraagt deze grens 78, 91, 130 of 143 uren, afhankelijk van de situatie).

De vrijwillige overuren die tijdens de referteperiode worden gepresteerd, worden meegeteld voor het bereiken van de interne grens, met uitzondering van de eerste 25 gepresteerde uren. Deze 25 uren kunnen via sector-cao opgetrokken worden tot 60 uren.

Ook de interne grens van 143 uren kan nog verhoogd worden via sector-cao.

Securex kan u helpen!

Wij hebben voor u een model van schriftelijk akkoord opgesteld dat uw werknemer kan ondertekenen vooraleer met deze vrijwillige overuren aan de slag te gaan.  Ga naar onze e-Shop en download het meteen!

Bijkomende informatie, een model, advies?

 


[1] Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, Belgisch Staatsblad van 15 maart 2017.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-03-2017