To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wat verandert er op 1 januari 2017 ?

23/12/2016

Voor 1 januari 2017 zijn meerdere hervormingen voorzien. Welke weerslag hebben ze op uw onderneming, op uw portefeuille? Hoewel alle nieuwe maatregelen nog niet officieel zijn[1], geven we u toch al een overzicht….

U wenst op de hoogte te blijven of heeft nood aan een meer gedetailleerde uitleg? Abonneer u dan op onze webinars sociale actualiteit van 2017[2]. De eerste sessie heeft al plaats op 19 januari 2017. Schrijf u vandaag nog in!

Werkbaar en wendbaar werk: een waaier aan flexibiliteit

De wet Peeters[3] zal onze arbeidsmarkt flexibeler maken, met de bedoeling de competitiviteit van onze ondernemingen te versterken. Sommige maatregelen zijn onmiddellijk van toepassing in alle sectoren. Andere maatregelen moeten door de sectoren geactiveerd worden.

Maatregelen die op 1 januari 2017 in werking treden

Opgelet, de rechtstreekse toepassing van deze maatregelen betekent niet dat er geen specifieke invoeringsprocedure moet gevolgd worden alvorens de maatregel effectief kan toegepast worden:

 • Annualisering van de arbeidsduur (artikel 20bis Arbeidswet): in het kader van de kleine flexibiliteit mag de gemiddelde arbeidsduur op 1 jaar bereikt worden: de maximale grens per dag bedraagt 9 uur en de maximale grens per week 45 uur, zonder dat een overurentoeslag moet betaald worden;
 • De interne grens zal 143 uur bedragen. Dit betekent dat indien uw werknemer meer dan 143 uren boven het gemiddelde van 38 uur per week gepresteerd heeft, hij eerst inhaalrust moet krijgen alvorens opnieuw overuren te kunnen presteren;
 • Vrijwillige overuren: het gaat om een nieuw systeem van overuren, dat bovenop de bestaande systemen komt. Uw werknemer krijgt een pakket van 100 overuren per jaar die niet moeten worden ingehaald, maar waarvoor wel overloon verschuldigd is. De sector kan dit krediet uitbreiden tot een maximum van 360 uren;  
 • Opleidingsinspanningen: voortaan moeten alle ondernemingen samen (interprofessioneel niveau) een gemiddelde van 5 dagen opleiding per voltijdse werknemer per jaar voorzien[4]. Wie te weinig inspanningen levert, wordt gesanctioneerd. Er wordt een bijzonder regime voorzien voor KMO’s met minder dan 20 werknemers;
 • Occasioneel telewerk: Het “structureel” telewerk was reeds geregeld, maar nog niet het occasionele. Uw werknemer krijgt voortaan de mogelijkheid om te werken op de plaats en tijdens de uren die hem het best uitkomen in situaties van overmacht of om persoonlijke redenen. Als werkgever kan u weigeren om gegronde redenen. Wilt u meer weten? Download onze video! U kan een bijlage voor uw arbeidsreglement/een cao met de modaliteiten van dit telewerk bestellen via onze e-Shop;
 • Werkgeversgroeperingen worden hervormd;
 • Glijdende werktijden: deze praktijk, die door de inspectiediensten getolereerd werd maar niet wettelijk was, krijgt eindelijk een juridisch kader;
 • Het palliatief verlof wordt uitgebreid;
 • Nachtarbeid is voortaan mogelijk voor de e-commerce.

Opmerking: de wet bevat ook nog een luik over de vereenvoudiging van de verplichtingen rond deeltijdse arbeid: als werkgever bent u niet langer verplicht om alle deeltijdse werkroosters op te nemen in het arbeidsreglement. Variabel deeltijdse uurroosters mogen 1 werkdag op voorhand bekend gemaakt worden in plaats van de vroegere  5 werkdagen, en dit bericht zal ook elektronisch bewaard kunnen worden. Deze maatregel treedt echter pas in werking 6 maanden na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad.

Maatregelen waarvoor de tussenkomst van de sector noodzakelijk is

Deze waaier aan maatregelen zal meegenomen worden als basis voor de besprekingen rond het IPA akkoord 2017-2018, en vervolgens in de sectoronderhandelingen:

 • Plus minus conto. Dit systeem bestaat reeds in de automobielsector en het is de bedoeling om dit ook binnen andere sectoren mogelijk te maken. Hierdoor kan de arbeidsduur opgetrokken worden naar 10 uur per dag en 48 uur per week zonder dat overloon toegekend moet worden. De gemiddelde arbeidsduur mag dan bereikt worden over een periode van 6 jaar;
 • Uitzendarbeid: door de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid voor onbepaalde duur in te voeren, wordt de mogelijkheid gecreëerd om een pool van werknemers te vormen die ter beschikking gesteld kunnen worden van de klanten-gebruikers op het moment dat er vraag naar is. Deze maatregel komt er echter pas wanneer de uitzendsector hier een akkoord over gesloten heeft;
 • Loopbaansparen. Deze regeling zal het mogelijk maken om tijd op te sparen om later op te nemen;
 • Schenking van verlofdagen: solidariteit tussen werknemers wordt aangemoedigd en beloond. Uw werknemers mogen immers verlofdagen aan elkaar schenken om zwaar zieke kinderen op te vangen. Dit is echter enkel mogelijk voor extralegale verlofdagen.

Voor meer informatie, o.a. over de vereiste formaliteiten, verwijzen we u naar de aparte artikels die we over deze onderwerpen zullen publiceren. Neem ook een kijkje in onze opleidingskalender voor een overzicht van de infosessies die we rond dit thema organiseren (filter op Social & Legal, 'Hervorming van de arbeidsmarkt: focus op de concrete impact voor uw onderneming').

Uw loonkost

Loonnorm om loonhandicap weg te werken

Om de bestaande loonhandicap weg te werken en een nieuwe ontsporing van de loonkosten te vermijden, wordt de loonnormwet herzien. De wet zal strenger worden en er zal meer gecontroleerd worden.

De loonnorm zelf voor de komende 2 jaren (2017-2018) moet nog door de sociale partners onderhandeld worden voor het einde van dit jaar. Concreet betekent dit dat u als werkgever best wacht vooraleer loonsverhogingen toe te kennen. U zal ook moeten afwachten hoe uw sector hierop zal inspelen. Noteer dat de loonnorm niet raakt aan de index en de baremieke verhogingen.

Eerste aanwervingen worden in 2017 nog voordeliger

U wacht het best met het aanwerven van uw 3de tot en met 6de werknemer tot 1 januari 2017, want dan verhoogt het bedrag/de toekenningsperiode van deze doelgroepvermindering. Voor de aanwerving van de eerste en tweede werknemer wijzigt er niets.

Tax shift: wordt vervolgd

De maatregelen van de 'tax shift' worden uiteraard verder toegepast. Een volgende verlaging van de basiswerkgeversbijdragen zal echter pas plaatsvinden in 2018.

Tijdskrediet

De sociale partners hebben de cao nr. 103 over het tijdskrediet gewijzigd.  De nieuwe versie van de cao (nr. 103ter) breidt het tijdskrediet met zorgmotief uit tot 51 maanden[5] en schaft het tijdskrediet zonder motief af.  We komen in een apart artikel in detail terug op deze en andere wijzigingen aan de tijdskrediet-cao.

Re-integratie van langdurig zieke werknemers wordt aangemoedigd

Om langdurige afwezigheid wegens ziekte te bestrijden, heeft de regering een reeks maatregelen voorzien:

 • Het re-integratietraject in de onderneming teneinde aan de arbeidsongeschikte werknemer de mogelijkheid te geven tijdelijk aangepast/ander werk te verrichten. Dit traject is al officieel vastgelegd;
 • Een juridisch kader om de arbeidsrechtelijke aspecten te regelen gedurende een periode van tijdelijke werkhervatting. Het wetsontwerp hierover werd goedgekeurd, maar moet nog gepubliceerd worden;
 • De responsabilisering van de werkgever door middel van een specifieke bijdrage. Over deze maatregel, die nog helemaal niet officieel is, hebben we voorlopig geen verdere informatie.

Studenten

Een flexibeler urencontingent

Studenten die maar enkele uren per dag werken, zullen voortaan meer dagen kunnen werken. Het contingent van 50 dagen waarbinnen een tewerkstelling aan verlaagde sociale bijdragen mogelijk is, wordt immers omgezet in een urencontingent van in totaal 475 uren per jaar. Opgelet, een tijdige Dimona-aangifte is van cruciaal belang!

Een nieuw statuut: de student-ondernemer

Studenten die een bedrijfje opstarten, krijgen een gunstig systeem van sociale bijdragen en kunnen onder bepaalde voorwaarden voor gezondheidszorg en fiscaal ten laste blijven van hun ouders.

Economische werkloosheid: te veel wordt duurder

Als werkgever passeert u aan de kassa als u teveel beroep doet op economische werkloosheid, dat is niet nieuw.

Indien u te veel dagen economische werkloosheidsdagen aangeeft (meer dan 110 dagen per arbeider in de referteperiode), dan zal u elk kwartaal een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen in plaats van slechts eenmaal per jaar.  Hierdoor verandert ook de referentieperiode en wordt voortaan gekeken naar het aantal werkloosheidsdagen in de 4 recentste kwartalen. Bovendien zal, in tegenstelling tot vroeger, de bijdrage niet meer verschuldigd zijn op het aantal dagen dat de grens overschrijdt, maar op alle werkloosheidsdagen van het lopende kwartaal.

Loonkloofrapport

Indien uw onderneming minstens 50 werknemers tewerkstelt, dient u om de 2 jaar een analyseverslag te maken over de bezoldigingsstructuur om te komen tot een genderneutraal bezoldigingsbeleid. Dit verslag moet overgemaakt worden aan de ondernemingsraad (bij ontstentenis, aan de vakbondsafvaardiging) binnen de 3 maand die volgen op de afsluiting van een even boekjaar.

Concreet betekent dit dat ondernemingen waarvan het boekjaar eind december 2016 afgesloten wordt, dit verslag zullen moeten voorleggen tegen eind maart 2017 ten laatste. Raadpleeg ons dossier "Loon" voor meer informatie (onder Sociaal/Dossiers). Uw client advisor kan u hierbij helpen.

Dwangbevelen RSZ

Vanaf 2017 zal de RSZ niet betaalde schuldvorderingen innen via een dwangbevel in plaats van via dagvaarding voor de rechtbank. Deze procedure mag wel enkel gebruikt worden voor schulden waarover geen betwisting bestaat.

De RSZ gaat elektronisch

De RSZ wenst in een nabije toekomst alle communicatie via een beveiligde elektronische postbus te voeren (voor het dwangbevel zal dit in principe al in 2017 gebeuren). Een tip: activeer uw e-box, en vergeet niet ons alle relevante informatie over te maken. Uw client advisor heeft immers geen toegang tot uw e-box.

Eindeloopbaan

De regering overweegt ook maatregelen rond de eindeloopbaan:

 • veralgemening voor alle sectoren van de extra-legale pensioenen;
 • verhoging van de kost van het SWT;
 • en bepaling van het pensioenbedrag in functie van werkloosheid en loopbaan.

Meer info?

Een meer gedetailleerde informatie over al deze nieuwigheden vindt u in onze nieuwsrubriek.  U vindt er ook de vervolgartikels (officiële publicatie van de reglementering, de bekendmaking van de uitvoeringsmodaliteiten, de sector-cao’s die hierover gesloten worden,…).  Hou deze rubriek dus zeker in de gaten! 

Opgelet!  Dit artikel bevat enkel de nieuwigheden die de federale regering voor ons in petto heeft, maar ook de regionale wetgevers zitten niet stil.  Wenst u te weten wat er nieuw is in uw gewest?  Neem dan even een kijkje onder het 'Regionaal nieuws'.

 


[1] Sommige inlichtingen worden u dus gegeven onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

[2] De toelichting over het werkbaar en wendbaar werk (wet Peeters) wordt in aparte infosessies gegeven. Neem een kijkje in onze opleidingskalender (filter op Social & Legal, 'Hervorming van de arbeidsmarkt: focus op de concrete impact voor uw onderneming').

[3] Deze wet zal wellicht pas in de loop van de maand januari gestemd worden. Een reeks maatregelen zal wel retroactief op 1 januari 2017 in werking treden.

[4] Dit stelsel zal de huidige interprofessionele norm van 1,9% vervangen. De sectoren moeten hierover cao’s sluiten. De meeste onder hen beschikken reeds over een opleidingsplan. Dit thema zal deel uitmaken van de komende sectoronderhandelingen.

[5] Dit was ook al voorzien in de wet Peeters over wendbaar en werkbaar werk.  Dit deel van deze wet zal dus niet in voege treden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 23-12-2016