To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tijdskrediet met zorgmotief binnenkort verlengd tot 51 maanden (Voorontwerp Peeters)

08/12/2016

Op 1 januari 2015 breidde de regering het recht op uitkeringen voor het tijdskrediet met motief voor bepaalde motieven met 12 maanden uit.  Deze uitbreiding is echter dode letter gebleven, aangezien de sociale partners de cao nr. 103 waarin het recht op het tijdskrediet opgenomen is, niet aangepast hebben.  Om dit euvel te verhelpen, zorgt de regering nu dat deze aanpassing via de wet wordt doorgevoerd. En daarbovenop worden er nog 3 extra maanden toegekend.

Deze nieuwigheden zijn opgenomen in het wetsontwerp “werkbaar en wendbaar werk”.  We geven ze dus mee onder voorbehoud van publicatie van deze wet in het Belgisch Staatsblad.

De huidige situatie

De motieven

Cao nr. 103 voorziet dat een werknemer een tijdskrediet met motief kan opnemen omwille van de volgende redenen:

  • zorg voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar;
  • palliatieve zorg;
  • medische bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid;
  • het volgen van een opleiding;
  • zorg voor een gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar;
  • medische bijstand aan een minderjarig kind.

Voor de eerste 4 motieven kan de werknemer zijn arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk schorsen gedurende 36 maanden; voor de laatste 2 motieven kan dit gedurende 48 maanden.

Het recht op uitkeringen

De werknemer die een tijdskrediet met motief opneemt, heeft gedurende de volledige periode recht op onderbrekingsuitkeringen ten laste van de RVA.

Op 1 januari 2015 heeft de regering het recht op uitkeringen voor de eerste 3 motieven met 12 maanden uitgebreid, zodat er voor alle zorgmotieven (dus met uitzondering van de opleiding) een recht op uitkeringen gedurende 48 maanden bestaat.  Sinds die datum stemt het recht op uitkeringen dus niet meer overeen met het recht op tijdskrediet zelf, aangezien de sociale partners de cao nr. 103 niet aangepast hebben. 

Conclusie: aangezien een werknemer slechts gedurende 36 maanden tijdskrediet met motief opvoeding, palliatieve verzorging of medische bijstand aan een gezins- of familielid kan aanvragen, blijft de uitbreiding van het recht op uitkeringen tot nog toe louter theorie.

En in de toekomst?

Ook het recht uitgebreid met 12 maanden

Om ervoor te zorgen dat de werknemers effectief gebruik zouden kunnen maken van het uitgebreide recht op uitkeringen voor alle zorgmotieven, voorziet de regering nu in het wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk dat het recht op tijdskrediet voor de eerste 3 motieven uitgebreid wordt met 12 maanden.

Hierdoor wordt het recht op tijdskrediet opnieuw in overeenstemming gebracht met recht op uitkeringen gedurende 48 maanden. Voor het motief opleiding blijven zowel het recht op het tijdskrediet zelf als het recht op uitkeringen behouden op 36 maanden.

En nog 3 bijkomende maanden…

Bovenop het in overeenstemming brengen van het recht op tijdskrediet met het sinds 2015 bestaande recht op uitkeringen voorziet het wetsontwerp een bijkomende uitbreiding van het recht op tijdskrediet met motief met 3 maanden.  Deze uitbreiding geldt voor alle zorgmotieven, waardoor er dus een recht op tijdskrediet met zorgmotief zal bestaan van 51 maanden[1].  Het recht op tijdskrediet met opleidingsmotief blijft andermaal ongewijzigd.

Opmerking: het wetsontwerp voorziet alleen een uitbreiding van het recht op tijdskrediet met 3 maanden.  Het recht op uitkeringen moet nog apart opgetrokken worden via koninklijk besluit. Aangezien het de bedoeling van de regering is om geen discrepantie meer te hebben tussen het recht op tijdskrediet en het recht op uitkeringen, gaan we ervan uit dat het uitkeringsbesluit op hetzelfde moment gewijzigd zal worden.

Inwerkingtreding

Het wetsontwerp stelt de datum van inwerkingtreding vast op 1 januari 2017. De uitbreiding van het tijdskrediet zal gelden voor aanvragen die vanaf die datum bij de werkgever worden ingediend.

De regering geeft de sociale partners echter nog tot 31 december de tijd om zelf de cao nr. 103 aan te passen.  Nemen zij de wettelijk voorziene wijzigingen op in de cao nr. 103, dan zal deze van toepassing zijn en treedt het tijdskrediethoofdstuk uit de wet nooit in werking. Dit verandert evenwel niets aan de inhoud van wat we in dit artikel besproken hebben. We houden u op de hoogte.

 

U wenst geïnformeerd te worden over de laatste nieuwigheden? Volg ons webinar!

Indien u meer informatie wenst over deze maatregel en over de andere nieuwigheden voorzien voor 2017, volg dan op 13 december van 12 tot 13u ons webinar over het 'Wendbaar en Werkbaar Werk' en het begrotingsakkoord. Dit is gratis voor onze klanten met een abonnement 'sociale actualiteit'.

Na een klein uur tijd bent u weer helemaal mee! Schrijf u in via onze opleidingskalender (filter per thema 'Social & Legal'). 

U wenst een abonnement op onze webinars 'sociale actualiteit' 2017? Klik dan hier.

 


[1] 36 + 12 + 3 voor de eerste 3 zorgmotieven en 48 + 3 voor de 2 laatste zorgmotieven.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08-12-2016