To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Schenking van verlofdagen om voor een kind te zorgen wordt mogelijk (Wet Peeters)

28/03/2017

De schenking van verlofdagen, in welbepaalde gevallen, bestond reeds bij onze Franse buren. Het werd tot leven gebracht in België sinds 1 februari 2017. We overlopen even hoe de nieuwe wet deze nieuwe vorm van solidariteit zal bewerkstelligen[1].

In welk geval?

Een werknemer van uw onderneming staat in voor:

  • een kind jonger dan 21 jaar
  • dat getroffen is door een ziekte, een handicap of een zeer ernstig ongeval
  • die/dat een voortdurende aanwezigheid en een volstrekt noodzakelijke zorg vergt.

Hij beschikt weliswaar over een aantal verlofdagen hetzij wettelijk hetzij conventioneel, alsook over de mogelijkheid om eventueel tijdskrediet[2] of een thematisch verlof[3] te nemen. Toch kan dat in sommige gevallen nog ontoereikend zijn.

Voortaan zal hij ook op zijn collega’s kunnen rekenen die vrijwillig (een deel van) hun conventionele verlofdagen aan hem kunnen afstaan. 

Volgens welke modaliteiten?

De in aanmerking komende werknemer (met name de verwant in de eerste graad van het kind alsook de werknemer/partner die met het kind samenwoont en instaat voor de dagelijkse opvoeding) die zich in voornoemde situatie bevindt, informeert de werkgever over het aantal verlofdagen dat hij nodig meent te hebben. Hij moet eerst al zijn eigen verlof- en rustdagen opgebruikt hebben.

De werkgever kan van deze werknemer vragen om een medisch attest van de arts van het kind voor te leggen dat aantoont dat de ziekte, de handicap of het ongeval bijzonder ernstig is en dat zijn voortdurende aanwezigheid en zorgen absoluut noodzakelijk zijn.

Eens de aanvraag – die op een (hernieuwbare) periode van maximum twee weken mag slaan – ingediend is, licht de werkgever de overige werknemers in.

De collega’s in het bedrijf kunnen dan anoniem melden dat zij vrijwillig en zonder tegenprestatie verzaken aan (een deel van) hun conventionele verlofdagen en de daarop betrekking hebbende bezoldiging en deze schenken aan de begunstigde werknemer.

De werkgever moet zijn akkoord geven met de schenking van verlofdagen. Hij moet er ook voor zorgen dat dit anoniem blijft.

Belangrijke opmerking: enkel de conventionele vakantiedagen (namelijk de aanvullende vakantiedagen toegekend via een individuele of collectieve overeenkomst) en de betaalde inhaalrust toegekend in het kader van de arbeidsduurvermindering mogen geschonken worden. De wettelijke vakantiedagen zijn dus uitgesloten.

Tijdens de afwezigheidsperiode wordt de arbeidsovereenkomst van de begunstigde geschorst met behoud van zijn loon.

Hoe wordt de schenking van verlofdagen ingevoerd?

De schenking van verlofdagen kan in het bedrijf ingevoerd worden via een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst ofwel, bij gebreke van sectorale collectieve arbeidsovereenkomst gesloten binnen 6 maanden nadat de voorzitter van het paritair comité waartoe de onderneming behoort aangezocht werd, via een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau (of via een wijziging van het arbeidsreglement bij gebreke van vakbondsafvaardiging).

Meer info?

Voor meer informatie, gelieve uw Legal advisor te raadplegen.

 


[1] Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, Belgisch staatsblad van 15 maart 2017.

[2] Bijvoorbeeld; het tijdskrediet met motief voor medische bijstand aan een gezins- of familielid.

[3] Bijvoorbeeld: het verlof wegens ernstige ziekte van een verwant.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-03-2017