To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociale partners schaffen tijdskrediet zonder motief af

27/12/2016

De sociale partners hebben de cao nr. 103 over het tijdskrediet gewijzigd[1].  De nieuwe versie van de cao breidt het tijdskrediet met zorgmotief uit tot 51 maanden en schaft het tijdskrediet zonder motief af.  Daarnaast zijn er nog enkele andere wijzigingen voorzien.

De nieuwe cao zal in werking treden op het tijdstip waarop het uitkeringsbesluit[2] in werking treedt, maar uiterlijk op 1 april 2017.  Het is dus nog even afwachten wat de exacte datum van inwerkingtreding zal zijn. 

Uitbreiding van het tijdskrediet met motief

Het tijdskrediet met zorgmotief wordt uitgebreid tot 51 maanden. Het gaat om de volgende motieven:[3]

  • zorg voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar;
  • palliatieve zorg;
  • medische bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid;
  • zorg voor een gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar;
  • medische bijstand aan een minderjarig kind.

Het tijdskrediet met motief opleiding blijft mogelijk voor een periode van 36 maanden.  In totaal mag een werknemer echter nooit meer dan 51 maanden tijdskrediet met motief opnemen.

Opmerking: Het recht op uitkeringen is momenteel voorzien voor 48 maanden maximum.  Het uitkeringsbesluit moet dus nog aangepast worden om de 3 bijkomende maanden te voorzien.  Zodra dit een feit is, kennen we ook de datum van inwerkingtreding van de nieuwe cao.

Met deze aanpassing aan de cao nr. 103 gaan de sociale partners in op de vraag van minister Peeters die deze uitbreiding voorzag in zijn wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk.

Afschaffing van het tijdskrediet zonder motief

Nadat de regering vorig jaar reeds de uitkeringen voor het tijdskrediet zonder motief stopzette, schaft de Nationale Arbeidsraad het tijdskrediet zonder motief nu volledig af. 

Hierdoor zullen werknemers in de toekomst dus enkel nog een tijdskrediet met motief kunnen opnemen.  Werknemers die geen motief kunnen inroepen, zullen bij hun werkgever een verlof zonder wedde moeten aanvragen.  Dit is evenwel geen recht, maar een gunst van de werkgever.

Wijziging van de aanrekeningsregels

Door de afschaffing van het tijdskrediet zonder motief moest er ook een aanpassing van de aanrekeningsregels gebeuren.  De cao voorzag immers dat om na te gaan of een werknemer nog recht had op tijdskrediet de reeds genomen periodes van loopbaanonderbreking, loopbaanvermindering of tijdskrediet, behoudens uitzondering, eerst aangerekend moesten worden op het tijdskrediet zonder motief en vervolgens op het tijdskrediet met motief.

Voortaan voorziet de cao dat alle reeds genomen periodes van loopbaanonderbreking, loopbaanvermindering of tijdskrediet (met of zonder motief) in chronologische volgorde in mindering worden gebracht op de 51 of 36 maanden tijdskrediet met motief

Hierbij worden de eerste 12 maanden van tijdskrediet zonder motief (in voltijds equivalent[4]) evenwel niet in aanmerking genomen, zodat een werknemer die maximum 12 maanden (in voltijds equivalent) tijdskrediet zonder motief heeft genoten nog steeds het volledige recht op zijn tijdskrediet met motief behoudt.

Voorbeeld: een werknemer heeft in het verleden 60 maanden 1/5 tijdskrediet zonder motief opgenomen en vervolgens 24 maanden 1/5 tijdskrediet met zorgmotief.  Om na te gaan op hoeveel tijdskrediet hij nog recht heeft, wordt geen rekening gehouden met de 60 maanden 1/5 tijdskrediet zonder motief, aangezien dit overeenkomt met 12 maanden in voltijds equivalent.  Van het maximumkrediet van 51 (zorgmotief) of 36 (opleiding) maanden worden dus enkel de 24 maanden tijdskrediet met motief in mindering gebracht om het saldo te bepalen.  De werknemer zal dus nog recht hebben op 12 maanden tijdskrediet met motief opleiding of op 27 maanden tijdskrediet met zorgmotief.

Andere wijzigingen

Naast de hierboven besproken wijzigingen bevat de cao nr. 103ter ook nog de volgende nieuwigheden:

  • de invoering van een recht op een 1/5 (eindeloopbaan)tijdskrediet voor werknemers die 2 deeltijdse functies uitoefenen bij 2 werkgevers, voor zover de deeltijdse tewerkstellingen samen minstens een voltijdse tewerkstelling vormen en mits toestemming van de werkgever;
  • de wijziging van de berekeningsregels om te bepalen of een werknemer voldoet aan de loopbaanvoorwaarde van 25 jaar voor het eindeloopbaantijdskrediet;
  • wanneer de werknemer een tijdskrediet voor het verlenen van medische bijstand wenst op te nemen, moet op het attest ter staving een bijkomende vermelding opgenomen zijn: de behandelende geneesheer moet voortaan immers op het attest vermelden dat de zorgbehoefte van het zieke gezins- of familielid een voltijdse, halftijdse of 1/5 tijdskrediet noodzaakt;
  • om recht te hebben op een eindeloopbaantijdskrediet moet de werknemer aan een tewerkstellingsvoorwaarde van 24 maanden voldoen. Voor de berekening hiervan worden de dagen gedekt door de ontslagcompensatievergoeding en de verbrekingsvergoeding met een tewerkstelling gelijkgesteld zodat ook werknemers die na een ontslag opnieuw aan het werk gaan in onderling akkoord met hun werkgever sneller tijdskrediet kunnen opnemen.

Inwerkingtreding en overgangsbepalingen

De datum van inwerkingtreding is, zoals reeds gezegd, vastgesteld op het tijdstip waarop het uitkeringsbesluit[5] in werking treedt, maar uiterlijk op 1 april 2017.

De nieuwe bepalingen zijn van toepassing op alle aanvragen en verlengingsaanvragen die bij de werkgever worden ingediend na de datum van inwerkingtreding.

De oude bepalingen blijven van toepassing op de werknemers die op de datum van inwerkingtreding in een lopend tijdskrediet zitten.  Er wordt met andere woorden geen afbreuk gedaan aan bestaande rechten.

Afsluitende opmerking: in de marge van de onderhandelingen over cao 103ter werden nog andere zaken door de sociale partners overeengekomen (onder meer de invoering van een 1/10 ouderschapsverlof).  Deze maatregelen moeten evenwel via koninklijk besluit doorgevoerd worden.  We houden u uiteraard op de hoogte. 

 


[1] Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter tot aanpassing van cao nr. 103, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 20 december 2016.

[2] Het koninklijk besluit van 12 december 2001 moet immers gewijzigd worden om ook het recht op onderbrekingsuitkeringen tot 51 maanden uit te breiden.

[3] 36 + 12 + 3 voor de eerste 3 zorgmotieven en 48 + 3 voor de 2 laatste zorgmotieven.

[4] Het gaat met andere woorden om 12 maanden voltijds tijdskrediet, 24 maanden halftijds tijdskrediet of 60 maanden 1/5 tijdskrediet.

[5] Het koninklijk besluit van 12 december 2001 moet immers gewijzigd worden om ook het recht op onderbrekingsuitkeringen tot 51 maanden uit te breiden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 27-12-2016