To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het arbeidsreglement en de onontbeerlijke bijlagen

12/07/2017

De wet van 8 april 1965 legt aan elke werkgever die personeel tewerkstelt de verplichting op een arbeidsreglement op te stellen. Dit document bevat een hele hoop informatie over de arbeidsvoorwaarden en over het functioneren van de onderneming (arbeidsduur, jaarlijkse vakantie,…).  Het gaat dus, voor u, om een nuttig werkmiddel!

Het arbeidsreglement, een absolute must!

Ter herinnering: elke werkgever, ongeacht zijn activiteit (industrie, handel, landbouw, non-profit, …) of zijn juridische vorm (natuurlijke persoon, VZW, NV, …) moet een arbeidsreglement opstellen zodra hij een werknemer in dienst neemt. Deze verplichting geldt ongeacht of de werknemer door een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst of een stageovereenkomst gebonden is, ongeacht of hij voltijds dan wel deeltijds tewerkgesteld is en ongeacht of hij al dan niet aan de sociale zekerheid voor loontrekkenden onderworpen is.

Verplichte en facultatieve vermeldingen

De bepalingen van dit reglement, waarvan sommige door de wet opgelegd en de andere facultatief zijn, zijn bindend voor u én voor uw werknemers. Eens opgemaakt in overeenstemming met de bepalingen van de hiërarchisch hogere rechtsbronnen moeten zij door iedereen gerespecteerd worden. Enkel schriftelijke individuele overeenkomsten kunnen hierop een uitzondering maken, voor zover deze natuurlijk de wettelijke bepalingen naleven.

U vindt de lijst van de verplichte vermeldingen in het arbeidsreglement in onze fiche ‘Arbeidsreglement’ onder Sociaal/Info+.

Een voorbeeld van verplichte vermelding: het adres van de inspectiediensten waar de ambtenaren en beambten, belast met het toezicht op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de bescherming van de werknemers kunnen worden bereikt.

Onlangs zijn deze adressen gewijzigd, ten gevolge van de hervorming van de sociale inspectie. Gelukkig kan u dit aanpassen in uw arbeidsreglement zonder de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement te volgen.

Bijlagen bij het arbeidsreglement

Zonder bijlagen zou het arbeidsreglement echter nogal onverteerbare kost zijn! Bij de bijlagen maken we een onderscheid tussen ‘verplichte’ en ‘facultatieve’ bijlagen.

Verplichte bijlagen

De zogenaamde verplichte bijlagen bevatten verplichte vermeldingen. Securex heeft onder meer een afzonderlijke - maar verplichte - bijlage opgesteld over de opzegtermijnen die bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst moeten worden nageleefd. Een andere bijlage bevat het preventief alcohol- en drugsbeleid op de werkvloer, nog een andere de tekst van de cao nr. 25 over gelijke beloning voor vrouwelijke en mannelijke werknemers. Tot slot mogen we de bijlage over de preventie van psychosociale risico’s niet vergeten (stress, burn-out, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag,...).

Facultatieve bijlagen in het kader van het 'werkbaar en wendbaar werk'

Ten gevolge van de inwerkingtreding van de 'wet Peeters' zijn er nu nieuwe mogelijkheden op het vlak van arbeidsduur. We hebben bijgevolg:

  • een bijlage bij het arbeidsreglement die de kleine flexibiliteit invoert (+ vademecum) ;
  • en een bijlage bij het arbeidsreglement die de glijdende uurroosters invoert (+ vademecum) opgemaakt.

In het kader van het occasioneel telewerk stellen we een bijlage bij het arbeidsreglement betreffende het occasioneel telewerk ter uwer beschikking.

Tenslotte hebben we in het kader van de nachtprestaties in de e-commerce een bijlage bij het arbeidsreglement met betrekking tot de e-commerce activiteiten opgemaakt.

Andere facultatieve bijlagen

Enkele andere van de zogenaamde facultatieve bijlagen die u in uw arbeidsreglement kunt opnemen, zijn:

  • de bijlage over de controlegeneeskunde en de beschikbaarheidstijden;
  • de bijlage over de elektronische loonfiche (bijlage die verplicht wordt zodra u elektronische loonfiches uitreikt);
  • de ‘sectorale’ bijlagen, bijvoorbeeld over de kilometerheffing, ...

Wat doet Securex voor u?

Opstellen van uw arbeidsreglement

Securex stelt u een arbeidsreglement ter beschikking dat in de vereiste vorm is opgesteld. Het bevat alle verplichte vermeldingen alsook een aantal bedingen die nuttig zijn voor u. Het gaat gepaard met een reeks van bijlagen die u automatisch ontvangt als het verplichte vermeldingen zijn. Gaat het om facultatieve vermeldingen, dan kunt u ze afzonderlijk bestellen, naargelang uw behoeften.

Neem een kijkje in onze e-Shop! En aarzel niet om contact op te nemen met uw Legal advisor als u wenst dat hij een arbeidsreglement ‘op maat’ opstelt, dat is aangepast aan de situatie van uw onderneming.

Informatie over enkele bijzonderheden

Raadpleeg voor meer informatie over de reglementering betreffende het arbeidsreglement onze uitvoerige fiche ‘Arbeidsreglement’ onder Sociaal/Info+.

U vindt er informatie over de procedure om een arbeidsreglement op te stellen en te wijzigen, over de bekendmakingsregels van uw reglement, over het taalgebruik,...

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12-07-2017