To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vanaf nu meer stabiliteit voor de glijdende uurroosters (Wet Peeters)

20/03/2017

Hoewel het principe van de glijdende uurroosters algemeen wordt toegepast en ook door de inspectie wordt gedoogd, bestond hiervoor, tot nu toe, eigenlijk geen wettelijke basis. De wet wendbaar en werkbaar werk[1] vult deze lacune en introduceert vanaf 1 februari 2017 een wettelijk systeem van glijdende uurroosters.

Wat zijn glijdende uurroosters?

Glijdende uurroosters zijn uurroosters waarbij de werknemer zelf het begin en het einde van zijn arbeidsdag bepaalt, evenals de rustpauzes, en dit binnen bepaalde grenzen aangegeven door de werkgever.

Men spreekt hierbij van stamtijden (dit zijn de uren waarop de werknemer verplicht aanwezig moet zijn) en glijtijden (dit is een marge waarbinnen de werknemers kunnen kiezen wanneer ze hun werk aanvatten en beëindigen).

Wat voorziet de wet?

Invoering van een glijdend uurrooster

Een glijdend uurrooster kan worden ingevoerd via een collectieve arbeidsovereenkomst (op sector- of ondernemingsniveau) of via het arbeidsreglement en moet minstens volgende vermeldingen bevatten:

  • de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die moet worden nageleefd binnen de referteperiode. De referteperiode bedraagt 3 maanden, tenzij anders overeengekomen via cao of arbeidsreglement en met een maximum van 1 jaar;
  • de stamtijden (dit zijn de uren van verplichte aanwezigheid);
  • de glijtijden (de variabele periodes waarbinnen de werknemer zelf zijn beginuur, einduur en pauzes bepaalt);
  • het aantal uren dat boven of onder de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur kan worden gepresteerd zonder 9 uur per dag of 45 uren per week te overschrijden;
  • het aantal uren boven of onder de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur dat mag overgedragen worden naar de volgende referteperiode, zonder dat dit meer dan 12 uren kan bedragen.
Glijdende uurroosters en tijdsopvolging

Als de werkgever een glijdend uurrooster wil invoeren, dan moet hij een systeem van tijdsopvolging voorzien. Dit kan elektronisch zijn of op papier.

Dit systeem moet per werknemer en per dag het volgende voorzien:

  • de identiteit van de werknemer;
  • de duur van zijn arbeidsprestaties (per dag);
  • en wanneer het een deeltijdse werknemer met een vast werkrooster betreft, het begin en einde van zijn prestaties alsook zijn rustpauzes.

Deze gegevens moeten worden bijgehouden gedurende de lopende referteperiode en kunnen zowel door de werknemers zelf als door de inspectie geconsulteerd worden.  Er moet dus steeds geraadpleegd kunnen worden hoeveel uren er meer en minder werden gepresteerd in de loop van de referteperiode. Deze gegevens moeten gedurende 5 jaar worden bewaard.

Glijdende uurroosters en overuren

In principe presteert men overuren wanneer de daggrens van 9 uur of de weekgrens van 40 uur (of lagere arbeidsduur) wordt overschreden.  Voor de glijdende uurroosters in het kader van de nieuwe wet wordt een uitzondering gemaakt.  Er is namelijk  geen sprake van overuren op voorwaarde dat de dag- (9u) en weekgrens (45u) worden gerespecteerd en de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur wordt bereikt op het einde van de referteperiode.

Daarnaast heeft men nog steeds de mogelijkheid om overuren te presteren (bijvoorbeeld wegens een buitengewone vermeerdering van het werk).  In dat geval is er uiteraard wel overloon (en inhaalrust) verschuldigd.

Wat is het loon bij glijdende uurroosters?

Ook al presteert de werknemer meer of minder dan zijn normale arbeidstijd, toch zal hij steeds hetzelfde loon krijgen voor deze prestaties.

De feestdagenregeling

De rustdagen zoals voorzien in de feestdagenwet, evenals de periodes van schorsing zoals voorzien in de arbeidsovereenkomstenwet, worden meegeteld voor de berekening van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur.

Wat met bestaande systemen van glijdende uurroosters?

Hoewel glijdende uurroosters tot voor kort enkel gedoogd werden, maken veel bedrijven er al gebruik van. Kunnen deze regimes blijven bestaan?

Ja, deze kunnen blijven toegepast worden, maar is dat wel interessant?

  • Met het invoeren van de glijdende uurroosters in de Arbeidswet heeft de wetgever de mogelijkheid voorzien om tot 9 uren per dag en 45 uren per week te presteren zonder dat dit overuren zijn. Deze uren moeten uiteraard ingehaald worden binnen de referteperiode, maar er is geen overloon op verschuldigd. Dit voordeel genieten de bestaande regimes natuurlijk niet.
  • In de wet wordt ook de mogelijkheid geboden om 12 uren (of meer indien er hieromtrent een cao wordt afgesloten) over te dragen naar een volgende referteperiode. Ook deze mogelijkheid staat niet open voor de bestaande systemen.

Hoe voer ik glijdende uurroosters in in mijn onderneming?

Indien u gebruik wil maken van glijdende uurroosters of u heeft al glijdende uurroosters maar u wil gebruik maken van de uitgebreidere nieuwe versie zoals ingevoerd door de nieuwe wet, dan dient u uw arbeidsreglement aan te passen.  Wij hebben voor u een gebruiksklaar model ter beschikking gesteld in onze e-Shop.  Er hoort ook een vademecum bij dat u alle bepalingen van naaldje tot draadje uitlegt.  Aarzel niet uw Legal Advisor te contacteren voor meer informatie!

Bijkomende informatie, een model, advies?

 


[1] Wet van 5 maart 2017 betreffende wendbaar en werkbaar werk, Belgisch Staatsblad van 15 maart 2017.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-03-2017