To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor uitzendkrachten (Wet Peeters)

31/03/2017

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk voorziet de mogelijkheid om in de toekomst te gaan werken met arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd voor uitzendkrachten[1].  Dit is een zeer belangrijke hervorming voor deze werknemers. Om deze hervorming te realiseren, is echter de medewerking van de uitzendsector noodzakelijk, want de bepalingen uit de wet Peeters zullen pas in werking treden nadat het paritair comité voor de uitzendarbeid (PC 322) hiertoe de nodige collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten heeft.  De bal ligt dus in het kamp van de sector.

Uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

De wet werkbaar en wendbaar werk voert in de wet op de uitzendarbeid[2] een nieuw artikel 8ter in waardoor uitzendbureaus met een uitzendkracht ook een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kunnen sluiten met het oog op het uitvoeren van opeenvolgende uitzendopdrachten bij een of meer gebruikers.

Wanneer de uitzendkracht een overeenkomst voor onbepaalde tijd met het uitzendbureau sluit, krijgt voor elke opdracht een zendingsbrief mee die de nodige vermeldingen over de gebruiker en de uitzendopdracht bevat.

De bedoeling is enerzijds de uitzendbureaus de mogelijkheid te geven een pool van werknemers op te bouwen waar ze beroep op kunnen doen wanneer er een opdracht binnenkomt en anderzijds de uitzendkrachten meer zekerheid te geven, aangezien ze tussen 2 uitzendopdrachten door ook nog onder contract vallen en hierdoor bepaalde rechten opbouwen (zie verder).

Modelcontract

De uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zal moeten worden opgemaakt volgens het model voorzien door het paritair comité nr. 322.  Voor het overige volgt deze overeenkomst dezelfde regels als gewone arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur, met dien verstande dat de sector via een collectieve arbeidsovereenkomst specifieke opzegregels kan voorzien.

Periodes zonder uitzendopdracht

Wanneer er na een uitzendopdracht niet onmiddellijk een nieuwe opdracht voorhanden is, blijft de uitzendarbeidsovereenkomst gewoon verder lopen en spreken we van een “periode zonder uitzendopdracht”. 

Kenmerken

Deze periodes zonder uitzendopdracht worden gelijkgesteld met arbeidstijd:

  • voor de vaststelling van de rechten inzake jaarlijkse vakantie;
  • voor de toepassing van de bepalingen van de wetten en overeenkomsten die rekening houden met de anciënniteit van de werknemer in de onderneming.

Tijdens deze periodes behoudt de uitzendkracht recht op een minimum gewaarborgd uurloon voor elk uur van een voltijdse werkdag of -week waarop hij niet ter beschikking gesteld wordt van een gebruiker[3]. Het paritair comité moet in een collectieve arbeidsovereenkomst de nodige regels inzake dit minimumloon vaststellen (bedrag, referentie arbeidsduur,…). 

Het paritair comité moet bovendien ook bepalen op welke manier de uitzendkracht verwittigd zal worden dat er zich opnieuw een uitzendopdracht aandient.

Inwerkingtreding

Uitzendbureaus en uitzendkrachten zullen pas uitzendarbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur kunnen sluiten nadat paritair comité nr. 322 de nodige collectieve arbeidsovereenkomsten heeft gesloten. Enkel wanneer in een cao bepaald is hoe deze overeenkomst eruit moet zien (modeldocument), hoeveel het minimum gewaarborgd uurloon bedraagt en hoe de uitzendkracht opgeroepen moet worden, kan deze wetgeving effectief in werking treden.

Het is dus afwachten of en wanneer de sector de nodige stappen zal ondernemen.  Wij volgen dit voor u op en komen hier uiteraard in detail op terug zodra dit het geval is.  In de tussentijd blijven enkel uitzendarbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogelijk.

 


[1] Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017, Belgisch Staatsblad van 15 maart 2017.

[2] Wet van 24 juli 1987.

[3] Om ervoor te zorgen dat geen afbreuk wordt gedaan aan dit principe bepaalt de wet ook nadrukkelijk dat de uitzendkracht tijdens deze periodes niet economisch werkloos gesteld mag worden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-03-2017