To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Werknemer kan binnenkort vrijwillig 100 overuren presteren (Voorontwerp Peeters)

12/01/2017

Het ontwerp van wet betreffende het werkbaar en wendbaar werk voert een krediet van 100 vrijwillige overuren in, per werknemer en per kalenderjaar.

Met deze maatregel wil de regering enerzijds de werknemer wat laten bijverdienen via een beperkt quotum aan overuren en anderzijds de werkgever de mogelijkheid geven om de werknemers die dit wensen overuren te laten presteren indien de noodzaak er is.

Vrijwillig overurenkrediet

Elke werknemer zal per kalenderjaar recht hebben op een krediet van 100 overuren.  Dit krediet kan op sectorvlak opgetrokken worden tot 360 overuren.

Dit krediet is gebaseerd op vrijwilligheid.  De werknemer beschikt over dit quotum, maar beslist zelf of hij deze overuren wil gaan presteren indien het in de onderneming van de werkgever nodig is om overuren te laten presteren (bijvoorbeeld bij een vermeerdering van het werk, die niet noodzakelijk buitengewoon of onvoorzienbaar is).

De werknemer moet zich dus als vrijwilliger aanbieden bij de werkgever en zal schriftelijk moeten instemmen.

Toepassingsvoorwaarden

De werknemer moet voorafgaand aan zijn prestaties met de werkgever een schriftelijk akkoord sluiten. Dit akkoord geldt voor 6 maanden en is hernieuwbaar. Op die manier is men er steeds zeker van dat de werknemer nog steeds bereid is om overuren te presteren.

Via sector-cao, neergelegd uiterlijk op 31 januari 2017, kan van deze voorwaarden afgeweken worden.

Modaliteiten

Overloon

Deze overuren moeten niet worden ingehaald, maar er moet wel overloon betaald worden.

Deze uren zullen in een latere fase ook op de zogenaamde loopbaanspaarrekening kunnen worden gezet.  Over deze loopbaanspaarrekening zullen we binnenkort een artikel op Lex4You publiceren.

Interne grens van 143 uren

De grens van de arbeidsduur waarboven geen overuren gepresteerd mogen worden zonder eerst inhaalrust toe te kennen, wordt algemeen op 143 uren gebracht (momenteel bedraagt deze grens 78, 91, 130 of 143 uren, afhankelijk van de situatie).

De vrijwillige overuren die tijdens de referteperiode worden gepresteerd, worden meegeteld voor het bereiken van de interne grens, met uitzondering van de eerste 25 gepresteerde uren. Deze 25 uren kunnen via sector-cao opgetrokken worden tot 60 uren.

Ook de interne grens van 143 u kan nog verhoogd worden via sector-cao.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12-01-2017