To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Deeltijdse arbeid en minimale arbeidsduur - de 3-uren regel

04/07/2019

Nadat we vorige week de 1/3de regel besproken hebben, gaan we vandaag dieper in op de tweede gouden regel van de minimale arbeidsduur voor deeltijdse werknemers, namelijk de 3-uren regel. Die regel voorziet dat een arbeidsprestatie niet korter mag zijn dan 3 uur.

Wat is de te respecteren minimumduur?

Ter herinnering: inzake deeltijdse arbeid staan twee basisregels betreffende de arbeidsduur centraal:

  • de 1/3de regel voor de minimale wekelijkse arbeidsduur enerzijds, die we al besproken hebben;
  • de 3-uren regel voor de minimumduur per arbeidsprestatie anderzijds, waarop we hierna dieper ingaan.

Tweede gouden regel: de 3-uren regel

Elke arbeidsprestatie mag niet korter zijn dan 3 uren. Onder prestatie wordt verstaan: “een continue arbeidsperiode die eventueel onderbroken wordt door een pauze (koffie-, maaltijdpauze) waardoor de eenheid van prestatie niet wegvalt”. Een werknemer kan met andere woorden tijdens één arbeidsdag prestaties tijdens verschillende arbeidsperiodes verrichten.

Voorbeelden

De werknemer presteert van 8u tot 11u en herneemt het werk van 15u tot 19u. Hier is sprake van twee werkperiodes die voldoen aan de regel van minimum 3 uren

De werknemer presteert van 10u tot 13u30 met een middagpauze van 12u tot 12.30u. Hier voldoet de arbeidsprestatie van de werknemer ook aan de minimale duur. De onderbreking is immers een normale pauze.

Opgelet! In sommige paritaire comités is een afwijking op deze minimumduur voorzien. Om na te gaan wat er in uw sector van toepassing is, selecteert u in de rubriek Sectoraal uw paritair comité en vervolgens het trefwoord “Arbeidsduur – afwijkingen deeltijdse arbeid”.

Uitzondering

Alle werknemers die niet onderworpen zijn aan de bepalingen inzake de reglementering van de arbeidsduur in de arbeidswet van 16 maart 1971 ontsnappen automatisch aan de verplichting. Het gaat onder andere over werknemers die een leidende functie uitoefenen of een vertrouwenspost bekleden en over handelsvertegenwoordigers.

Afwijkingen bij koninklijk besluit

Via koninklijk besluit zijn een aantal werknemerscategorieën aan de 3-uren regel onttrokken:

  • Schoonmaakpersoneel: De werklieden van wie het werk er uitsluitend in bestaat de lokalen waarin hun werkgever voor beroepsdoeleinden gehuisvest is, schoon te maken, vallen niet onder de 3-uren regel. Voorbeeld: schoonmaak van de winkel van de werkgever, elke avond (van maandag tot vrijdag) van 18u tot 19u (5 x 1 uur);
  • Specifieke contracten[1] :
    • Occasionele arbeid : De werknemers die occasionele arbeid verrichten, vallen niet onder de 3-uren regel. Wordt als occasionele arbeid beschouwd, de arbeid die ten behoeve van de huishouding van de werkgever of van zijn gezin verricht wordt, voor zover deze arbeid 8 uur per week bij één of meer werkgevers niet overschrijdt;
    • Socio-culturele sector: De werknemers tewerkgesteld in de socio-culturele sector vallen niet onder de 3-uren regel. Deze uitsluiting geldt echter enkel voor zover deze werknemer gedurende maximum 25 dagen per jaar bij één of meer werkgevers werd tewerkgesteld en op voorwaarde dat er een dag-aangifte in de Dimona wordt gedaan.
  • Werkloze wijk-werkers (de vroegere PWA-ers[2]): De werklozen die activiteiten in het kader van de reglementering betreffende de wijk-werkers ( verrichten, vallen niet onder de 3-uren regel.
Afwijking op het niveau van de sector of van de onderneming

Van de minimumgrens van 3 uur kan ook bij CAO, gesloten op sector- of ondernemingsvlak, afgeweken worden. Deze CAO moet overeenkomstig de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités gesloten worden. De goedkeuring van de minister is hier niet vereist, net zomin als bij afwijkingen van de 1/3de regel.

Aarzel niet om je Legal advisor te contacteren voor bijkomende informatie.

 


[1] Het gaat om de werknemers voorzien in artikelen 16 en 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

[2] Deze regeling is ook nog van toepassing op PWA-ers in een uitdoofscenario.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-07-2019