To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Deeltijdse arbeid - Vanaf 1 oktober 2017 minder formaliteiten (Wet Peeters)

07/09/2017

We kondigden het enkele maanden geleden al aan, de deeltijdse arbeid wordt binnenkort vereenvoudigd[1]. Zo wordt de verplichting om alle deeltijdse uurroosters in het arbeidsreglement op te nemen geschrapt, evenals de verplichting om alle afwijkingen op deze roosters op te volgen en bij te houden.

Opgelet echter, als u deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster tewerkstelt, moet u wel nieuwe bepalingen in uw arbeidsreglement opnemen tegen eind maart 2018.

Securex biedt u verschillende opleidingen aan om een helder beeld te krijgen van de nieuwe regels.

Deeltijdse uurroosters niet meer opgenomen in het arbeidsreglement

Binnen enkele weken is het niet langer verplicht om alle deeltijdse uurroosters op te nemen in het arbeidsreglement. Dit geldt zowel voor de vaste als de variabele uurroosters.

Vaste uurroosters

De vaste uurroosters dienen enkel nog opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst van de werknemer of in een bijlage hieraan.

Variabele uurroosters

De variabele uurroosters hoeven niet meer opgenomen te worden in het arbeidsreglement en, gezien het variabele karakter, ook niet in de arbeidsovereenkomst. Dit betekent een grote verlichting van de administratieve last voor veel werkgevers! Voor de variabele uurroosters met een vaste wekelijkse arbeidsduur dient de arbeidsduur wel nog vermeld te worden in de arbeidsovereenkomst.

Andere wijzigingen voor de variabele uurroosters

De verplichting om twee keer het toepasselijke uurrooster aan te plakken, één keer op voorhand en één keer de dag van ingang, valt weg.

Bekendmaking van de uurroosters… niet meer noodzakelijk op papier!

De vraag is dan natuurlijk: hoe gaat de werknemer weten volgens welk rooster hij verwacht wordt te werken? De werkgever zal hem hiervan schriftelijk op de hoogte moeten brengen via een gepast communicatiemiddel (e-mail, brief, aanplakking in het bedrijf, intranet…) en dit binnen het kader dat vooraf opgesteld wordt. Dit kader dient wel nog opgenomen te worden in het arbeidsreglement.

De schriftelijke verwittiging van het exacte rooster dient minstens 5 werkdagen op voorhand te gebeuren. Een sector-cao kan deze termijn inkorten (of verlengen) met een minimum van 1 werkdag. Deze schriftelijke verwittiging kan vanaf oktober dus ook elektronisch plaatsvinden.

Het kader waarbinnen de variabele roosters kunnen worden opgesteld dienen het volgende te bevatten:

  • dagelijks tijdvak waarbinnen arbeidsprestaties kunnen worden vastgesteld;
  • dagen van de week waarop kan worden gewerkt;
  • minimum en maximum dagelijkse arbeidsduur
  • wanneer ook de wekelijkse arbeidsduur variabel is: minimum en maximum wekelijkse arbeidsduur;
  • de wijze waarop en de termijn waarbinnen de werknemers op de hoogte zullen worden gebracht van hun effectief uurrooster (minstens 5 werkdagen op voorhand, in te korten tot minstens 1 werkdag op sectorniveau). 

Het bericht met de roosters dient (op papier of in elektronische vorm) bewaard te worden op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd vanaf het moment dat het van kracht is en dit tot één jaar nadat het opgehouden is van kracht te zijn.

Bewaring kopie deeltijdse arbeidsovereenkomsten kan elektronisch

Momenteel is de werkgever ertoe gehouden om een afschrift van iedere deeltijdse arbeidsovereenkomst bij te houden op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd. Dit moet op een makkelijk toegankelijke plaats zijn. Vanaf volgende maand kan dit ook in elektronische vorm. Ook deze maatregel vereenvoudigt de administratieve verplichtingen van de werkgever.

Afwijkingen bijhouden in tijdsopvolgingsysteem

Momenteel moet de werkgever, wanneer deeltijdse werknemers prestaties verrichten die afwijken van hun voorziene rooster, deze afwijkingen bij te houden in een register. Dit register kan vanaf volgende maand vervangen worden door een systeem van tijdsopvolging beschikt.

Uit dit systeem van tijdsopvolging moet wel duidelijk blijken wie wanneer heeft gewerkt en hoelang. Per dag dienen het begin en einde van de prestaties te worden geregistreerd. Ook de rustpauzes moeten opgetekend worden door dit systeem. In dat geval moet de werkgever geen papieren afwijkingenregister meer bijhouden.

De werknemers zelf en de inspectiediensten moeten toegang kunnen krijgen tot deze gegevens. Deze gegevens dienen ook vijf jaar bewaard te worden.

Wat moet u doen en hoe kan Securex u hierbij helpen?

Arbeidsreglement

Enkel wanneer u deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster tewerkstelt, bent u verplicht om uw arbeidsreglement aan te passen. U hebt zes maanden de tijd, te rekenen vanaf 1 oktober, om het kader voor de deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster in te voeren in uw arbeidsreglement. Tegen eind maart 2018 dient u dus uw arbeidsreglement aangepast te hebben.

Om u te helpen, hebben wij voor u al een model opgemaakt met een kader voor deeltijdse variabele uurroosters om in uw arbeidsreglement op te nemen.

Hebt u geen deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster in dienst? Dan dient u eigenlijk niets te ondernemen. U kan van een eventuele latere wijziging van uw arbeidsreglement gebruik maken om de overbodige uurroosters te schrappen, maar hier geldt de deadline van maart 2018 dus niet.

Deeltijdse arbeidsovereenkomsten

De deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster die vanaf 1 oktober 2017 in dienst komen, moeten aangepaste arbeidsovereenkomsten krijgen.

Securex zal nieuwe modellen ter beschikking stellen via Lex4You (in de rubriek Sociaal > Standaarddocumenten > Modelcontracten).

Securex maakt u ook wegwijs…

Volg ons webinar 'sociale actualiteit' om de laatste nieuwigheden te kennen!

Wil u meer weten over de wijzigingen op het vlak van de deeltijdse arbeid en bovendien een overzicht krijgen van de andere sociale nieuwigheden? Volg dan ons webinar ‘sociale actualiteit’ op 14 september. In een uurtje bent u weer helemaal mee!  Ontdek het programma en schrijf u in via onze opleidingskalender.

Volg onze opleiding HR Experts over de arbeidsduur en kom alles te weten over ‘werkbaar en wendbaar werk’! 

Als u de nieuwe mogelijkheden wil kennen die de wet Peeters u biedt op het vlak van de arbeidsduur en u een duidelijk overzicht wil hebben over de verschillende manieren waarop u het werk in uw onderneming flexibel en optimaal kan organiseren, volg dan onze opleiding over de arbeidsduur in 2017.

U kan het gedetailleerde programma van de opleiding raadplegen via de link hierboven.

Volgende week behandelen we in een volgend artikel de wijzigingen aan de bijkomende uren voor deeltijdse werknemers, die eveneens vanaf oktober van toepassing zullen zijn.

 


[1] Wet van 5 maart 2017, Belgisch Staatsblad van 15 maart 2017.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07-09-2017