To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nachtarbeid in e-commerce vlotter sinds 1 januari 2018

19/01/2018

In ons artikel van 21 maart 2017 kondigden we aan dat nachtarbeid voor activiteiten die verband houden met e-commerce wettelijk werd toegestaan.

De regering is verder op dit pad gegaan en heeft de procedures die gevolgd moeten worden om een dergelijke regeling in te voeren versoepeld. Bovendien werd voor de uitoefening van activiteiten die verband houden met e-commerce ook een afwijking op het verbod op zondagarbeid ingevoerd[1].

Wat verstaan we onder e-commerceactiviteiten?

Het betreft het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende diensten die verbonden zijn met de elektronische handel in goederen, zoals bijvoorbeeld de orderverwerking, de verpakking, de verzending, maar ook telefonische klantendienst[2].

Overgangsmaatregelen tot eind 2019

Nachtarbeid

Voor nachtarbeidsregelingen met nachtprestaties (prestaties tussen middernacht en 5u) bestaan er nu twee bijkomende mogelijkheden om een dergelijke regeling in te voeren:

  • enerzijds kunnen ondernemingen met een vakbondsafvaardiging een dergelijke regeling eveneens invoeren door middel van een aanpassing van het arbeidsreglement;
  • anderzijds kunnen ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging een dergelijke regeling invoeren via een ‘gewone’ bedrijfs-cao, d.w.z. die door één enkele representatieve werknemersorganisatie moet worden ondertekend. Zodra die cao wordt neergelegd bij de griffie van de FOD Werkgelegenheid, kan het arbeidsreglement worden aangepast, zonder dat de wijzigingsprocedure moet worden gevolgd.

Deze laatste mogelijkheid geldt ook bij nachtarbeid die geen nachtprestaties omvat (bijvoorbeeld van 20 tot 24u of van 5 tot 6u).

Merk bovendien op dat ondernemingen met een vakbondsafvaardiging die een arbeidsregeling met nachtprestaties willen invoeren, dit kunnen doen door middel van een ‘gewone’ bedrijfs-cao, en dit ook buiten de overgangsperiode.

Zondagarbeid

Zondagarbeid is van 1 januari 2018 tot 31 december 2019 toegestaan voor activiteiten die verband houden met e-commerce.

De werkgever kan van twee mogelijkheden gebruik maken om die arbeidsregeling in te voeren. Ofwel via de aanpassingsprocedure van het arbeidsreglement, ofwel via het sluiten van een gewone bedrijfs-cao (zie hierboven).

En vanaf 2020?

De overgangsmogelijkheden die we hierboven beschreven, zowel voor nachtarbeid als voor zondagarbeid, kunnen voor onbepaalde duur worden verlengd via het sluiten van een gewone bedrijfs-cao die de toegepaste regeling bevestigt.

Dit geldt echter niet voor de ondernemingen die nachtarbeid nog niet hebben ingevoerd et die dit zouden willen doen vanaf 2020. Deze zullen de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement moeten volgen.

Wat doet Securex voor u?

Uw Legal Advisor staat ter uwer beschikking om uw eventuele vragen met betrekking tot deze nieuwigheid te beantwoorden. U kan ook ons dossier arbeidsduur raadplegen op Lex4You onder de rubriek Sociaal.

U bent actief in de e-commerce en u wenst nachtarbeid in te voeren? We stellen een model van bijlage bij het arbeidsreglement ter uwer beschikking op onze e-Shop.

 


[1] Programmawet van 25 december 2017, Belgisch Staatsblad van 29 december 2017, 1ste editie.

[2] De elektronische handel in diensten, zoals de onlineverkoop van verzekeringsproducten, wordt niet beoogd.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 19-01-2018