To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wat staat er in het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2017-2018 ?

13/01/2017

De sociale partners zijn er woensdagavond laat in geslaagd een ontwerp van interprofessioneel akkoord te bereiken.  Er werden onder meer afspraken gemaakt over de loonnorm, de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de landingsbanen.

Aangezien dit ontwerp nog moet voorgelegd worden aan de achterban (zowel bij de vakbonden als de werkgeversorganisaties), en verschillende van de erin opgenomen maatregelen nog via collectieve arbeidsovereenkomsten en wetten geofficialiseerd moeten worden, is de informatie in dit artikel onder voorbehoud.

Welke afspraken zijn er gemaakt?

De loonnorm voor de periode 2017-2018

De maximale marge bedraagt 1,1%.  Deze zal in een algemeen verbindend verklaarde cao worden vastgelegd.  In tegenstelling tot de voorbije jaren mogen de sectoren vrij kiezen hoe ze deze marge invullen.  Belangrijk hierbij is dat het om een maximale marge gaat, en dat deze dus niet volledig moet worden ingevuld.  Dit maakt uiteraard deel uit van de sectoronderhandelingen, met aandacht voor het wegwerken van de verschillen tussen arbeiders en bedienden op het vlak van de tweede pensioenpijler.

Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

De sociale partners hebben ook een akkoord bereikt over de leeftijdsvoorwaarden die tijdens de komende 2 jaar van toepassing zullen zijn voor de tijdelijke stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT):

 • SWT 20 jaar nacht of 5/7 jaar zwaar beroep of arbeidsongeschiktheid bouw): 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 (33 jaar loopbaan);
 • SWT zware beroepen (residuair stelsel): 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 (35 jaar loopbaan);
 • SWT lange loopbaan: 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 (40 jaar loopbaan);
 • SWT ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering: 56 jaar in 2017 en 2018 (onder bepaalde voorwaarden 55 jaar indien collectief ontslag aangekondigd werd voor 1 november 2016);
 • SWT ernstige lichamelijke problemen: 58 jaar in 2017 en 2018 (35 jaar loopbaan).
Eindeloopbaantijdskrediet

De sociale partners zijn overeengekomen dat de leeftijd vanaf wanneer de werknemer aanspraak kan maken op onderbrekingsuitkeringen in het kader van de uitzonderingsregimes van het eindeloopbaantijdskrediet (lange loopbaan, zware beroepen), behouden blijft op 55 jaar.

Verlengingen van bestaande maatregelen

In het ontwerpakkoord werd bepaald dat de volgende maatregelen verlengd worden:

 • risicogroepen: 0,10%;
 • stelsel van de innovatiepremie;
 • vrijstelling van de startbaanverplichting indien werkgeversbijdrage van 0,15% voor vorming op sectorvlak;
 • financiering derde betalersregeling (80/20 – tussenkomst overheid);
 • behoud van de sanctie bij niet toekenning outplacement op 1800 euro.
Welvaartsvastheid sociale uitkeringen

De sociale partners hebben aangegeven in welke mate welke sociale uitkeringen opgetrokken worden om ze aan te passen aan de levensduurte.  Het gaat hier om de werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, ziekte-uitkeringen,…

Andere afspraken

Tenslotte werden ook nog de volgende punten afgesproken:

 • Burn out-problematiek: oprichten van werkgroep, houden van sensibiliseringscampagnes. Hiervoor wordt een werkplan opgesteld tegen 1 juli 2017;
 • Administratieve vereenvoudiging van de bestaande reglementering;
 • Arbeidsorganisatie in het kader van de wetgeving rond wendbaar en werkbaar werk: de sociale partners zullen tegen 30 juni 2017 bekijken of er verder kan gegaan worden dan wat momenteel wordt aangeboden in de wet Peeters (gaat niet ver genoeg voor de meeste bedrijven);
 • Digitalisering en deeleconomie: nagaan hoe dit kan leiden tot meer werkgelegenheid, ondernemerschap, maar gelinkt aan een duurzame sociale zekerheid (welk statuut?). Met aandacht voor gevaren, opportuniteiten, eerlijke concurrentie ,…;
 • Mobiliteitsbudget: de sociale partners bekijken tegen 31 maart 2017 hoe dit budget kan worden ingevoerd, rekening houdende met: duurzamere mobiliteit, geen meerkost voor de werkgever, geen loonverlies voor de werknemer;
 • Herstructurering: bestuderen van de algemene problematiek rond herstructurering tegen 30 juni 2017 en opmaken van een voorstel via de Nationale Arbeidsraad;
 • Tewerkstelling van jongeren bevorderen: hiertoe zal tegen 31 maart 2017 een voorstel worden gedaan;
 • Bevorderen van de aanwerving en de tewerkstelling: er zal nagegaan worden wat de impact van de harmonisering van de opzegtermijnen is voor enkele specifieke sectoren (in PC 124 en 126 lopen de afwijkende opzegtermijnen af op 31 december 2017). Daarnaast wordt eveneens nagegaan wat de impact is van de afschaffing van de proefperiode. Ook hieromtrent zullen voorstellen gedaan worden tegen 31 maart 2017;
 • Harmonisatie arbeiders-bedienden en hervorming landschap paritaire comités: Deze problematiek zal verder uitgewerkt worden tegen 31 december 2018 (met een tussentijdse evaluatie van de vooruitgang in dit dossier eind 2017).

En concreet?

Het is nu afwachten tot dit ontwerpakkoord officieel bekrachtigd wordt door zowel vakbonden als werkgevers, zodat de erin opgenomen maatregelen in officiële teksten kunnen worden omgezet.  We houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang van dit dossier.  Hou dus zeker onze nieuwsrubriek in de gaten!

U wenst geïnformeerd te worden over de laatste nieuwigheden?

Volg dan op 19 januari ons webinar "sociale actualiteit" van 12 tot 13u!

Na een klein uur tijd bent u weer helemaal mee! Schrijf u in via onze opleidingskalender (filter per thema 'Social & Legal').

U wenst een abonnement op onze webinars 'sociale actualiteit' ? Klik dan hier.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 13-01-2017