To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Loopbaansparen, wat is dat eigenlijk? (Wet Peeters)

04/04/2017

Om ons arbeidsrecht te moderniseren, is er meer nood aan flexibiliteit. Eén van de maatregelen die hiervoor moet zorgen, is het zogenaamde loopbaansparen.  Deze nieuwigheid is voorzien in de wet werkbaar en wendbaar werk[1]. Momenteel kan dit evenwel nog niet toegepast worden.

Wat is loopbaansparen?

Loopbaansparen is een systeem dat de werknemer toelaat om tijd te sparen.  De gespaarde uren/dagen worden op een loopbaanspaarrekening gezet en kunnen dan op een later tijdstip door de werknemer worden opgenomen onder de vorm van verlofdagen.

Op die manier bepaalt de werknemer zelf wanneer hij wat meer of minder werkt. Loopbaansparen is een vrije keuze van de werknemer; hij is dus niet verplicht om aan loopbaansparen te doen.

Welke tijd kan men sparen?

De werknemer kan de volgende tijdsperiodes opsparen:

 • de 100 vrijwillige overuren ;
 • de conventionele verlofdagen (voorzien op sector- of ondernemingsvlak);
 • het krediet van 12 uren dat overgedragen kan worden in het kader van de glijdende uren ;
 • de overuren gepresteerd in het kader van een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzaak die uitbetaald kunnen worden in plaats van ingehaald.
En geld?

Een koninklijk besluit kan in de mogelijkheid voorzien om, naast de hierboven opgesomde tijdselementen, ook geld (bijvoorbeeld de eindejaarspremie) op de loopbaanspaarrekening te zetten.  Dit geld wordt dan later in verlof omgezet zodat de werknemer het kan opnemen[2].

Hoe moet het loopbaansparen ingevoerd worden?

Nationale Arbeidsraad aan zet

De sociale partners vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad hebben 6 maanden de tijd[3], te rekenen vanaf 1 februari 2017, om een collectieve arbeidsovereenkomst over loopbaansparen te sluiten.

Slagen zij daar in, dan zal het in de wet voorziene stelsel van loopbaansparen niet in werking treden, maar wel het stelsel voorzien door de NAR.  Voorlopig (tot 1 augustus 2017[4] of eerder indien de NAR sneller een cao sluit) kan er dus nog geen gebruik gemaakt worden van het loopbaansparen.

Bij ontstentenis van een NAR-cao

Slaagt de NAR er niet in een cao over het loopbaansparen te sluiten, dan geldt opnieuw de procedure zoals voorzien in de wet:

De invoering van het loopbaansparen moet in eerste instantie gebeuren via een sectorale cao. Het zijn dus eerst de sectoren die aan zet zijn.

Als er in de sector geen cao over het loopbaansparen wordt gesloten, kan het loopbaansparen worden ingevoerd via een ondernemings-cao.  Vooraleer de onderneming een dergelijke cao mag sluiten, moet zij evenwel de vraag tot invoering van het loopbaansparen aanhangig maken bij de voorzitter van het paritair comité waartoe ze behoort. De sector krijgt dan nog 6 maanden de tijd om hierover een cao te sluiten. Pas na het verstrijken van deze termijn van 6 maanden kan de werkgever dit zelf invoeren.

Verplichte vermeldingen

Om het loopbaansparen correct te regelen, moet de sector- of ondernemingscao minstens de volgende zaken bepalen:

 • welke tijdsperiodes gespaard kunnen worden;
 • binnen welke periode de werknemer dit kan opsparen;
 • de wijze van opname van deze dagen door de werknemer;
 • de waardering van het spaartegoed;
 • het beheer en de garanties voor de werknemer;
 • de vereffening van het spaartegoed (in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst,…).

Indien het een sector-cao betreft, kan deze ook bepalen dat het spaartegoed overgedragen kan worden naar andere ondernemingen van dezelfde sector.  In dat geval moeten ook de voorwaarden en de modaliteiten van deze overdraagbaarheid geregeld worden.

Wie beheert de loopbaanspaarrekening?

Het beheer van het spaartegoed gebeurt door:

 • de werkgever zelf;
 • het fonds voor bestaanszekerheid van de sector;
 • een externe instelling (bijvoorbeeld een bank of verzekeraar).

Indien de werkgever zelf instaat voor het beheer, dient hij in de nodige betalingswaarborgen te voorzien.

Inwerkingtreding

Dit hangt af van het al dan niet sluiten van een cao loopbaansparen op het niveau van de NAR.  We houden u uiteraard verder op de hoogte, maar momenteel kan er dus nog geen gebruik gemaakt worden van het systeem van loopbaansparen.

 


[1] Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, Belgisch staatsblad van 15 maart 2017.

[2] Dit besluit moet minstens bepalen hoe de geldpremies in tijd worden omgezet en wat de impact hiervan zal zijn voor de sociale zekerheid.

[3] Eventueel verlengbaar met 6 maanden.

[4] Of tot 1 februari 2018, indien de termijn verlengd wordt.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-04-2017