To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De nieuwe verplichtingen inzake opleidingen

04/07/2017

Omdat de vorige wetgeving inzake opleidingsinspanningen, en meer bepaald de sanctie ervan, nietig werd verklaard, werd via de wet werkbaar en wendbaar werk een nieuw systeem ingevoerd.  In dit artikel analyseren we voor u deze nieuwe verplichting inzake opleiding.

De nieuwe opleidingsinspanning

Sinds 1 februari 2017 dient de werkgever gemiddeld vijf dagen opleiding per voltijds equivalente werknemer per jaar te voorzien.

Neemt de sector of de werkgever hiertoe geen initiatief, dan zal elke werknemer bij wijze van sanctie individueel aanspraak kunnen maken op twee opleidingsdagen per jaar per voltijds equivalent.

Deze nieuwe globale doelstelling vervangt dus het vroegere streefdoel van 1,9% en de daaraan gekoppelde sanctie.

Wat betekent dit concreet?

Alle werkgevers uit de privésector moeten samen op jaarbasis een globale opleidingsinspanning van gemiddeld vijf dagen per voltijds werknemer leveren.  De  opvolging hiervan zal gebeuren aan de hand van de sociale balans. Via de sociale balans zal de werkgever dus kunnen aantonen dat hij zijn verplichtingen inzake de opleidingen is nagekomen.

Dit betekent echter niet dat elke werknemer onmiddellijk een individueel recht zal hebben op vijf dagen vorming per jaar.  Het is namelijk aan de sectoren om hierover een cao te sluiten en ze kunnen hierbij een groeipad volgen om zo geleidelijk aan deze 5 dagen te komen. Heel wat sectoren hebben deze intentie reeds te kennen gegeven in hun sectorakkoorden.

Anderzijds kan de werkgever ook het initiatief nemen om een opleidingskrediet van minimum 2 dagen te plaatsen op een individuele opleidingsrekening voor de werknemer.

Enkel als geen van beide opties wordt uitgevoerd, kan de werknemer individueel aanspraak maken op 2 dagen opleiding per jaar per voltijds equivalent. Dit is het zogenaamde suppletief recht.

Uitzondering: ondernemingen met minder dan 10 werknemers

Ondernemingen met minder dan 10 werknemers vallen niet onder deze nieuwe verplichting. Voor werkgevers met minstens 10 werknemers en minder dan 20 werknemers zullen afwijkende regels gelden, maar deze regels moeten nog bij koninklijk besluit bepaald worden.

Het aantal werknemers wordt berekend op basis van het gemiddelde aantal werknemers in voltijdse equivalenten gedurende de voorbije twee jaren.

Wat doen de sectoren?

De meeste sectoren verlengen momenteel gewoon de bestaande cao inzake opleidingen voor de periode 2017-2018 en voorzien een groeipad voor de komende jaren. Daarnaast preciseren zij ook op hoeveel opleidingsdagen een werknemer recht heeft, globaal of individueel.

Het is dus belangrijk om na te gaan wat uw sector exact heeft beslist. De meeste van deze afspraken zijn voorlopig nog enkel opgenomen in de sectorakkoorden en moeten dus nog in cao-teksten worden vertaald.

Over welke opleidingen gaat het?

Het betreft hier zowel formele (georganiseerd door een opleidingsbureau) als informele opleidingen (training on the job),voor zover zij verband houden met het werk.

Daarnaast kan het aanbod ook betrekking hebben op welzijn en veiligheid.

Opleidingsaanbod sector

In heel wat sectoren werd er een Fonds voor Opleidingen opgericht of wordt deze rol vervuld door het Sociaal Fonds / Fonds voor Bestaanszekerheid. Check dus zeker hun aanbod, want vele van deze opleidingen zijn gratis.

Een beetje historiek…

Sinds 1986 hebben de sociale partners het belang van opleidingen en levenslang leren onderschreven via de opeenvolgende interprofessionele akkoorden.

In 1998 werd dan beslist dat de sectoren en ondernemingen 1,9% van de loonmassa moesten aanwenden voor opleidingen. Het niet behalen van deze doelstelling werd gesanctioneerd via een bijkomende werkgeversbijdrage van 0,05% van de lonen ten voordele van het betaald educatief verlof.

In 2016 werd deze sanctie respectievelijk door het Grondwettelijk Hof en de Raad van State nietig verklaard en dit op basis van het feit dat de opleidingsinspanning een collectieve verplichting was, terwijl de sanctie de onderneming individueel trof, ongeacht of de onderneming zelf voldoende opleidingen had gegeven of niet.  Omwille van deze vernietiging werd het nieuwe opleidingsstelsel, zoals in dit artikel besproken, uitgewerkt.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-07-2017