To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Loopbaansparen treedt op 1 februari in werking

26/01/2018

Aangezien de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad er niet in geslaagd zijn om, binnen de opgelegde deadline, een collectieve arbeidsovereenkomst inzake loopbaansparen te sluiten, treedt op 1 februari 2018 het systeem van loopbaansparen zoals voorzien in de wet werkbaar en wendbaar werk[1] (Wet Peeters) in werking.

Dit wil evenwel niet zeggen dat het stelsel vanaf volgende week al concreet toegepast zal kunnen worden, want eerst zijn nu de sectoren aan zet. Zij krijgen nu de kans op het loopbaansparen op sectorvlak te regelen.  Een woordje uitleg…

Wat is loopbaansparen?

Loopbaansparen is een systeem dat de werknemer toelaat om tijd te sparen. De gespaarde uren/dagen worden op een loopbaanspaarrekening gezet en kunnen dan op een later tijdstip door de werknemer worden opgenomen onder de vorm van verlofdagen.

Op die manier bepaalt de werknemer zelf wanneer hij wat meer of minder werkt. Loopbaansparen is een vrije keuze van de werknemer; hij is dus niet verplicht om aan loopbaansparen te doen.

Welke tijd kan men sparen?

De werknemer kan de volgende tijdsperiodes opsparen:

 • de 100 vrijwillige overuren;
 • de conventionele verlofdagen (voorzien op sector- of ondernemingsvlak);
 • het krediet van 12 uren dat overgedragen kan worden in het kader van de glijdende uren;
 • de overuren gepresteerd in het kader van een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzaak die uitbetaald kunnen worden in plaats van ingehaald.
En geld?

Een koninklijk besluit kan in de mogelijkheid voorzien om, naast de hierboven opgesomde tijdselementen, ook geld (bijvoorbeeld de eindejaarspremie) op de loopbaanspaarrekening te zetten. Dit geld wordt dan later in verlof omgezet zodat de werknemer het kan opnemen[2]. Een dergelijk besluit is er momenteel evenwel nog niet.

Hoe moet het loopbaansparen ingevoerd worden?

Via een collectieve arbeidsovereenkomst

De sociale partners vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad hadden de tijd tot 31 januari 2018 om een collectieve arbeidsovereenkomst over loopbaansparen te sluiten. Aangezien ze gisteren laten weten hebben niet in dat opzet te slagen, treedt volgende week, op 1 februari 2018, het stelsel voorzien door de wet Peeters in werking.

Dit houdt in dat de invoering van het loopbaansparen in eerste instantie moet gebeuren via een sectorale cao. Het zijn dus eerst de sectoren die aan zet zijn.

Als er in de sector geen cao over het loopbaansparen wordt gesloten, kan het loopbaansparen worden ingevoerd via een ondernemings-cao.  Vooraleer de onderneming een dergelijke cao mag sluiten, moet zij evenwel de vraag tot invoering van het loopbaansparen aanhangig maken bij de voorzitter van het paritair comité waartoe ze behoort. De sector krijgt dan nog 6 maanden de tijd om hierover een cao te sluiten. Pas na het verstrijken van deze termijn van 6 maanden kan de werkgever dit zelf invoeren.

Wenst u het loopbaansparen in uw onderneming in te voeren, dan dient u dus zo snel mogelijk een vraag tot invoering ervan aanhangig te maken bij uw sector. Doet de sector vervolgens niets, dan kan u 6 maanden later zelf een ondernemings-cao opmaken.

Verplichte vermeldingen

Om het loopbaansparen correct te regelen, moet de sector- of ondernemings-cao minstens de volgende zaken bepalen:

 • welke tijdsperiodes gespaard kunnen worden;
 • binnen welke periode de werknemer dit kan opsparen;
 • de wijze van opname van deze dagen door de werknemer;
 • de waardering van het spaartegoed;
 • het beheer en de garanties voor de werknemer;
 • de vereffening van het spaartegoed (in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst,…).

Indien het een sector-cao betreft, kan deze ook bepalen dat het spaartegoed overgedragen kan worden naar andere ondernemingen van dezelfde sector. In dat geval moeten ook de voorwaarden en de modaliteiten van deze overdraagbaarheid geregeld worden.

Wie beheert de loopbaanspaarrekening?

Het beheer van het spaartegoed gebeurt door:

 • de werkgever zelf;
 • het fonds voor bestaanszekerheid van de sector;
 • een externe instelling (bijvoorbeeld een bank of verzekeraar).

Indien de werkgever zelf instaat voor het beheer, dient hij in de nodige betalingswaarborgen te voorzien.

 


[1] Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, Belgisch staatsblad van 15 maart 2017.

[2] Dit besluit moet minstens bepalen hoe de geldpremies in tijd worden omgezet en wat de impact hiervan zal zijn voor de sociale zekerheid.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-01-2018