To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Hoelang duurt het nog voordat loopbaansparen werkelijkheid wordt? (Wet Peeters)

18/07/2017

Om ons arbeidsrecht te moderniseren, is er meer nood aan flexibiliteit. Eén van de maatregelen die hiervoor moet zorgen, is het zogenaamde loopbaansparen. Deze nieuwigheid is voorzien in de wet werkbaar en wendbaar werk[1].

Momenteel kan dit evenwel nog niet toegepast worden en de termijn voor de inwerkingtreding ervan is verlengd. De sociale partners hebben immers 6 maanden extra gekregen om een collectieve overeenkomst te sluiten[2].

Wat is loopbaansparen?

Loopbaansparen is een systeem dat de werknemer toelaat om tijd te sparen.  De gespaarde uren/dagen worden op een loopbaanspaarrekening gezet en kunnen dan op een later tijdstip door de werknemer worden opgenomen onder de vorm van verlofdagen.

Op die manier bepaalt de werknemer zelf wanneer hij wat meer of minder werkt. Loopbaansparen is een vrije keuze van de werknemer; hij is dus niet verplicht om aan loopbaansparen te doen.

Voor meer informatie over welke tijd men kan sparen en de werking van de loopbaanspaarrekening, nodigen we u uit om ons artikel van 4 april 2017 te raadplegen.

Hoe moet het loopbaansparen ingevoerd worden?

Nationale Arbeidsraad aan zet

De sociale partners vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad hadden 6 maanden de tijd gekregen, te rekenen vanaf 1 februari 2017, om een collectieve arbeidsovereenkomst over loopbaansparen te sluiten. Deze termijn wordt nu verlengd met 6 maanden zodat de sociale partners tijd hebben tot 31 januari 2018 om een cao te sluiten.

Slagen zij daar in, dan zal het in de wet voorziene stelsel van loopbaansparen niet in werking treden, maar wel het stelsel voorzien door de NAR. Voorlopig (tot 1 februari 2018 of eerder indien de NAR sneller een cao sluit) kan er dus nog geen gebruik gemaakt worden van het loopbaansparen.

Bij ontstentenis van een NAR-cao

Slaagt de NAR er niet in een cao over het loopbaansparen te sluiten, dan geldt opnieuw de procedure zoals voorzien in de wet:

De invoering van het loopbaansparen moet in eerste instantie gebeuren via een sectorale cao. Het zijn dus eerst de sectoren die aan zet zijn.

Als er in de sector geen cao over het loopbaansparen wordt gesloten, kan het loopbaansparen worden ingevoerd via een ondernemings-cao.  Vooraleer de onderneming een dergelijke cao mag sluiten, moet zij evenwel de vraag tot invoering van het loopbaansparen aanhangig maken bij de voorzitter van het paritair comité waartoe ze behoort. De sector krijgt dan nog 6 maanden de tijd om hierover een cao te sluiten. Pas na het verstrijken van deze termijn van 6 maanden kan de werkgever dit zelf invoeren.

Verplichte vermeldingen

Om het loopbaansparen correct te regelen, moet de sector- of ondernemingscao minstens enkele zaken bepalen.

Inwerkingtreding

Zoals we hierboven uiteengezet hebben, hangt de datum van inwerkingtreding af van het al dan niet sluiten van een cao loopbaansparen op het niveau van de NAR. We houden u uiteraard verder op de hoogte, maar momenteel kan er dus nog geen gebruik gemaakt worden van het systeem van loopbaansparen.

 


[1] Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, Belgisch staatsblad van 15 maart 2017.

[2] Koninklijk besluit van 25 juni 2017, Belgisch Staatsblad 5 juli 2017.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 18-07-2017