To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Recht op palliatief verlof met 1 maand uitgebreid (Wet Peeters)

22/03/2017

Sinds 1 februari 2017 heeft een werknemer het recht om zijn arbeidsovereenkomst gedurende 3 maanden te schorsen omwille van palliatief verlof. Voordien kon dit maar 2 maanden. Deze nieuwigheid staat in de wet werkbaar en wendbaar werk[1].

Wat is palliatief verlof?

Het palliatief verlof is het verlof waarop werknemers aanspraak kunnen maken om een persoon bij te staan die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en zich in een terminale fase bevindt.

Onder palliatieve zorg wordt verstaan “elke vorm van bijstand en in het bijzonder medische, sociale, administratieve en psychologische bijstand aan en verzorging van personen die aan een ongeneeslijke ziekte lijden en die zich in een terminale fase bevinden”.  De patiënt moet niet noodzakelijk tot het gezin of de familie van de werknemer die het recht op loopbaanonderbreking wil genieten, behoren.  De werkgever hoeft de identiteit van de patiënt zelfs niet te kennen.

(Gedeeltelijke) schorsing gedurende 1 maand, verlengbaar

Een werknemer kan, voor zover hij aan de voorwaarden voldoet, het palliatief verlof opnemen door zijn arbeidsovereenkomst volledig te schorsen, zijn arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking te verminderen of door 4/5 te gaan werken.

Ongeacht de gekozen vorm duurt het palliatief verlof 1 maand.  Deze periode kan sinds 1 februari 2017 twee keer verlengd worden, in plaats van één keer, waardoor de werknemer recht heeft op maximum 3 maanden palliatief verlof. 

Aan de andere voorwaarden en modaliteiten van het palliatief verlof wijzigt niets.

Bijkomende informatie, een model, advies?

 


[1] Wet van 5 maart 2017 betreffende wendbaar en werkbaar werk, Belgisch Staatsblad van 15 maart 2017..

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 22-03-2017