To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nachtarbeid in e-commerce beter omkaderd (Wet Peeters)

21/03/2017

Begin 2015 besliste de regering om nachtarbeid voor e-commerceactiviteiten mogelijk te maken om het concurrentievermogen van België in die sector te verbeteren en extra jobs te creëren.

Eind 2015 zagen de eerste initiatieven het licht in de distributiesector. De beweging werd echter niet door de andere sectoren gevolgd. Dit zette de regering ertoe aan om naar een hogere versnelling over te schakelen door de mogelijkheid tot nachtarbeid voor het uitvoeren van logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan elektronische handel in de wet op te nemen. 

Deze wijziging past in het kader van de hervorming naar werkbaar en wendbaar werk die op 1 februari 2017 in werking is getreden.[1]

Even opfrissen ...

Nachtarbeid is arbeid tussen 20u en 6u en is in principe verboden. Op dat principe bestaan enkele uitzonderingen, die bij wet of reglement worden toegestaan[2].

De huidige mogelijkheden

In het kader van de activiteiten die verband houden met e-commerce (bijvoorbeeld: het klaarmaken en verzenden van pakjes voor bestellingen van goederen via het internet) bestaan er momenteel verschillende mogelijkheden.

Nachtarbeid in de distributiesector

Nachtarbeid voor e-commerceactiviteiten wordt momenteel bij koninklijk besluit toegestaan in de distributiesector (PC 201, 202, 311 en 312)[3]. De wet voorziet in die mogelijkheid voor bepaalde werkzaamheden[4]. De werkgever moet dan aantonen dat de aard van de werkzaamheden of van de activiteit het beroep op nachtarbeid rechtvaardigt. 

Arbeidsregeling met nachtprestaties

Handelsondernemingen die activiteiten van e-commerce uitoefenen of willen opstarten en die hiertoe personeel willen aanwerven tussen 20u en 6u, moeten een welbepaalde procedure volgen als de arbeidsprestaties plaatsvinden tussen middernacht en 5u ‘s ochtends[5].

Op te merken valt dat hiertoe in de distributiesector sectorale kader-cao’s werden gesloten. Die vormen een soort van stappenplan die de invoering van nachtarbeid binnen de onderneming vlotter doen verlopen[6].  

Nieuwe wettelijke mogelijkheid sinds 1 februari 2017

De regering was van mening dat de huidige mogelijkheden onvoldoende waren om de ontwikkeling van de e-commerce in België te bevorderen, meer bepaald wegens het gebrek aan sectorale akkoorden en aan mogelijkheden om bedrijfsakkoorden te sluiten.

Bijgevolg bepaalt de nieuwe wet dat de lijst van de wettelijke afwijkingen op nachtarbeid vanaf 1 februari 2017 zal worden uitgebreid. Voortaan zullen ook ‘logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel’ in die lijst worden opgenomen[7].

De huidige procedure voor het invoeren van een arbeidsregeling met nachtprestaties blijft van toepassing.

Wat doet Securex voor U?

Bent u werkzaam in de e-commerce (of bent u dat van plan) en wilt u ‘s nachts personeel tewerkstellen? We hebben een bijlage opgesteld over nachtprestaties in het kader van de e-commerce die u kan downloaden van onze e-Shop en kan toevoegen aan uw arbeidsreglement.

Bijkomende informatie, een model, advies?

  • Bestel een bijlage aan uw arbeidsreglement via onze e-Shop !  
  • Neem contact op met uw Legal advisor!

 


[1] Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, Belgisch staatsblad van 15 maart 2017.

[2] Zie Lex4You /sociaal/dossiers/arbeidsduur/nachtarbeid.

[3] Koninklijk besluit van 13 maart 2016 waarbij nachtarbeid wordt toegestaan voor het uitvoeren van alle werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201), het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311) en het Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312) ressorteren.

[4] Arbeidswet van 16 maart 1971, artikel 37.

[5] Arbeidswet van 16 maart 1971, artikel 38. Zie eveneens ons artikel van 15 april 2016.

[6] Lees voor meer informatie hierover ons artikel van 15 april 2016 + sectorale Lex4You.

[7] De wet voegt in artikel 36 van de arbeidswet van 16 maart 1971 een 22° lid in.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 21-03-2017