To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Recht op palliatief verlof met 1 maand uitgebreid (Voorontwerp Peeters)

13/12/2016

Vanaf 1 januari 2017 zal een werknemer het recht hebben om zijn arbeidsovereenkomst gedurende 3 maanden te schorsen omwille van palliatief verlof.  Momenteel kan dit maar 2 maanden.  Deze nieuwigheid is voorzien in het wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk van de regering. We geven ze dus mee onder voorbehoud van publicatie van deze wet in het Belgisch Staatsblad.

Wat is palliatief verlof?

Het palliatief verlof is het verlof waarop werknemers aanspraak kunnen maken om een persoon bij te staan die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en zich in een terminale fase bevindt.

Onder palliatieve zorg wordt verstaan “elke vorm van bijstand en in het bijzonder medische, sociale, administratieve en psychologische bijstand aan en verzorging van personen die aan een ongeneeslijke ziekte lijden en die zich in een terminale fase bevinden”.  De patiënt moet niet noodzakelijk tot het gezin of de familie van de werknemer die het recht op loopbaanonderbreking wil genieten, behoren.  De werkgever hoeft de identiteit van de patiënt zelfs niet te kennen.

(Gedeeltelijke) schorsing gedurende 1 maand, verlengbaar

Een werknemer kan, voor zover hij aan de voorwaarden voldoet, het palliatief verlof opnemen door zijn arbeidsovereenkomst volledig te schorsen, zijn arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking te verminderen of door 4/5 te gaan werken.

Ongeacht de gekozen vorm duurt het palliatief verlof 1 maand.  Deze periode kan momenteel 1 keer verlengd worden, zodat een werknemer maximaal 2 maanden palliatief verlof kan opnemen[1].

En in de toekomst?

Het wetsontwerp voorziet dat het palliatief verlof 2 keer verlengd zal kunnen worden, waardoor de werknemer recht zal hebben op maximum 3 maanden palliatief verlof.  Deze wijziging gaat in vanaf 1 januari 2017.

Aan de andere voorwaarden en modaliteiten van het palliatief verlof wijzigt niets.  U kan een gedetailleerde uitleg terugvinden in onze fiche “Verlof voor het verlenen van palliatieve zorg” (onder de rubriek Sociaal > Dossiers > Thematische verloven). Deze fiche zal worden bijgewerkt zodra deze wetswijziging officieel is.

 


[1] Dit maximum geldt per patiënt. De werknemer kan dus aanspraak maken op meerdere palliatieve verloven voor verschillende patiënten.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 13-12-2016