To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Deeltijdse arbeid - Vanaf 1 oktober 2017 minder formaliteiten (Wet Peeters)

22/03/2017

De wet wendbaar en werkbaar werk wil de deeltijdse arbeid vereenvoudigen[1], meer bepaald door de verplichting om alle deeltijdse uurroosters in het arbeidsreglement op te nemen en het opvolgen en bijhouden van de afwijkingen op deze roosters te schrappen. Maar loop nog niet te hard van stapel, want deze bepalingen treden pas op 1 oktober 2017 in werking!

Deeltijdse uurroosters niet meer opgenomen in het arbeidsreglement

Vanaf 1 oktober 2017 zal het niet langer verplicht zijn om alle deeltijdse uurroosters op te nemen in het arbeidsreglement. Dit geldt zowel voor de vaste als de variabele uurroosters.

Vaste uurroosters

De vaste uurroosters dienen enkel nog opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst van de werknemer of in een bijlage hieraan.

Variabele uurroosters

De variabele uurroosters hoeven niet meer opgenomen te worden in het arbeidsreglement en, gezien het variabele karakter, ook niet in de arbeidsovereenkomst. Dit betekent een grote verlichting van de administratieve last voor veel werkgevers. Ook verplichting om twee keer het toepasselijke uurrooster aan te plakken, één keer op voorhand en één keer de dag van ingang, komt te vervallen. Voor de variabele uurroosters met een vaste wekelijkse arbeidsduur dient de arbeidsduur wel nog vermeld te worden in de arbeidsovereenkomst.

De vraag is dan natuurlijk: hoe gaat de werknemer weten volgens welk rooster hij verwacht wordt te werken? De werkgever zal hem hiervan schriftelijk op de hoogte moeten brengen via een gepast communicatiemiddel (e-mail, sms, brief, aanplakking in het bedrijf, intranet…) en dit binnen het kader dat vooraf opgesteld wordt. Dit kader dient wel nog opgenomen te worden in het arbeidsreglement.

De schriftelijke verwittiging van het exacte rooster dient minstens 5 werkdagen op voorhand te gebeuren. Een sector-cao kan deze termijn inkorten (of verlengen) met een minimum van 1 werkdag. Deze schriftelijke verwittiging kan vanaf oktober dus ook elektronisch plaatsvinden.

Het kader waarbinnen de variabele roosters kunnen worden opgesteld dienen het volgende te bevatten:

  • dagelijks tijdvak waarbinnen arbeidsprestaties kunnen worden vastgesteld;
  • dagen van de week waarop kan worden gewerkt;
  • minimum en maximum dagelijkse arbeidsduur
  • wanneer ook de wekelijkse arbeidsduur variabel is: minimum en maximum wekelijkse arbeidsduur;
  • de wijze waarop en de termijn waarbinnen de werknemers op de hoogte zullen worden gebracht van hun effectief uurrooster (minstens 5 werkdagen op voorhand, in te korten tot minstens 1 werkdag op sectorniveau).

Het bericht met de roosters dient (op papier of in elektronische vorm) bewaard te worden op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd vanaf het moment dat het van kracht is en dit tot één jaar nadat het opgehouden is van kracht te zijn.

Bewaring kopie deeltijdse arbeidsovereenkomsten kan elektronisch

Momenteel is de werkgever ertoe gehouden om een afschrift van iedere deeltijdse arbeidsovereenkomst bij te houden op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd. Dit moet op een makkelijk toegankelijke plaats zijn. Vanaf oktober zal dit ook in elektronische vorm kunnen. Ook deze maatregel vereenvoudigt de administratieve verplichtingen van de werkgever.

Afwijkingen bijhouden in tijdsopvolgingsysteem

Wanneer deeltijdse werknemers prestaties verrichten die afwijken van hun voorziene rooster, dient de werkgever deze afwijkingen bij te houden in een register. Dit register wordt naar het achterplan verschoven wanneer de werkgever over een systeem van tijdsregistratie beschikt. In dat geval moet wel duidelijk zijn wie wanneer heeft gewerkt en hoelang. Per dag dienen het begin en einde van de prestaties te worden geregistreerd. Ook de rustpauzes moeten opgetekend worden door dit systeem. In dat geval moet de werkgever geen papieren afwijkingenregister meer bijhouden.

De werknemers zelf en de inspectiediensten dienen toegang te krijgen tot deze gegevens. Deze gegevens dienen ook vijf jaar bewaard te worden.

Wat moet u doen en hoe kan Securex u hierbij helpen?

Deze maatregelen treden pas vanaf 1 oktober 2017 in werking. Tot die tijd hoeft u dus niets te ondernemen. Vanaf 1 oktober laat de wetgever u zes maanden de tijd om uw kader voor de deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster in te voeren in uw arbeidsreglement. Tegen eind maart 2018 dient u dus uw arbeidsreglement aangepast te hebben.

Wij hebben voor u al een model opgemaakt met een kader voor deeltijdse variabele uurroosters om in te voeren in uw arbeidsreglement. Is dit de enige wijziging die u wenst door te voeren, dan raden wij u echter aan om te wachten tot 1 oktober.

Hebt u geen deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster in dienst? Dan dient u eigenlijk niets te ondernemen. U kan van een eventuele latere wijziging van uw arbeidsreglement gebruik maken om de overbodige uurroosters te schrappen.

Meer info?

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u uiteraard steeds bij uw Legal advisor terecht.

 


[1] Wet van 5 maart 2017, Belgisch Staatsblad van 15 maart 2017.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 22-03-2017