To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vormingen - Een nieuwe doelstelling sinds 2017 (wet-Peeters)

30/03/2017

In het kader van de nieuwe wet werkbaar en wendbaar werk[1] heeft de regering de reglementering betreffende de vormingsinspanningen herzien. De interprofessionele doelstelling van 1,9% van de loonmassa is, sinds 2017, omgezet in een nieuwe doelstelling van 5 dagen vorming gemiddeld per jaar per voltijds equivalent. 

Om welke ondernemingen gaat het?

Sinds 2017 moeten de ondernemingen uit de privésector – met uitzondering van zij die minder dan 10 werknemers tewerkstellen – de jaarlijkse doelstelling van gemiddeld 5 opleidingsdagen bereiken. Het aantal werknemers wordt in voltijdse equivalenten berekend op basis van de gemiddelde tewerkstelling van het jaar dat de tweejarige periode van het interprofessioneel akkoord voorafgaat. Er moet echter nog een afwijkende regeling voorzien worden voor de ondernemingen die tussen 10 en 20 werknemers tewerkstellen[2].

Welke uitvoeringsregels moeten nageleefd worden?

Deze doelstelling moet op sectoraal en op ondernemingsniveau behaald worden aan de hand van de volgende regels:

  • ofwel verlengt de sector een bestaande collectieve arbeidsovereenkomst inzake vorming. De overeenkomst moet dan voorzien in een inspanning die ten minste gelijk is aan de bestaande sectorale inspanning;
  • ofwel sluit de sector een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst die voorziet in ten minste 2 dagen gemiddeld per jaar en per voltijds equivalent.

Bij gebreke van een collectieve arbeidsovereenkomst mag de doelstelling vertaald worden in de invoering en toekenning van een vormingskrediet van minimum 2 dagen gemiddeld per jaar en per voltijds equivalent op de individuele vormingsrekening.

In elk geval moet er een groeipad uitgestippeld worden om de interprofessionele doelstelling te bereiken.

Een vervangingsregeling

Bij gebreke van een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst of individuele vormingsrekening hebben de werknemers in de onderneming recht op gemiddeld 2 opleidingsdagen per jaar uitgedrukt in voltijds equivalent. Bijvoorbeeld: als de onderneming 50 werknemers in voltijdse equivalenten telt, moeten er 100 opleidingsdagen verdeeld worden over de werknemers.

Welke soorten vormingen?

Er zijn twee soorten mogelijk:

  • formele vormingen: cursussen en stages ontwikkeld door opleiders, gekenmerkt door een hoge graad van organisatie door de opleider of opleidingsinstelling. Ze worden ingericht op een andere plaats dan de werkplek en richten zich tot een groep cursisten. Vaak wordt een attest verstrekt dat de opleiding gevolgd werd
  • informele vormingen: de opleidingsactiviteiten houden rechtstreeks verband met het werk en zijn gekenmerkt door een hoge mate van zelforganisatie door de individuele leerling of een groep leerlingen en hebben een inhoud die bepaald wordt door de individuele behoeften van de leerling op de werkplek.
  • Het aanbod kan materies omvatten die verband houden met het welzijnsbeleid waarbij dieper ingegaan wordt op bijvoorbeeld de preventie van stress en burn-out.

Welke sancties?

De werkgevers moeten rekenschap afleggen van de manier waarop ze hun verplichting nagekomen zijn door de sociale balans in te vullen. De wet legt echter geen sancties op als de doelstelling niet bereikt werd.

Deze aanpak verschilt dus van de oude regeling. Deze bevatte namelijk sancties voor de ondernemingen die tot sectoren behoorden die de doelstelling niet bereikt hadden. Voor 2008 werden die sancties door de Raad van State vernietigd[3]. Onlangs heeft dit administratief rechtscollege ook de sancties voor 2009 vernietigd[4].

Meer info?

Voor meer informatie hierover kunt u uw Legal advisor raadplegen.

 


[1] Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, Belgisch Staatsblad van 15 maart 2017.

[2] Deze regeling kan volgens bepaalde modaliteiten afwijken. Daarvoor is een koninklijk besluit vereist (art. 10).

[3] Zie onze artikels van 22 juli en 21 april 2016.

[4] Arrest van 14 november 2016. De ministeriële besluiten met de lijsten van de sectoren voor de jaren 2010 en 2011 werden opgeheven.  

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-03-2017