To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Brusselse minihervorming van de doelgroepvermindering oudere werknemers

18/05/2016

Na Vlaanderen zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnenkort zijn eigen regels op het vlak van de doelgroepverminderingen uitvaardigen[1].

In een eerste fase zullen alleen de regels van de doelgroepvermindering oudere werknemers gewijzigd worden. De nieuwe regels worden van kracht op 1 juli 2016.

Eerste fase: wijziging van de vermindering van de werkgeversbijdragen bij aanwerving van oudere werknemers

De bestaande regels van de doelgroepvermindering voor oudere werknemers zouden op twee punten gewijzigd worden[2]:

  • Het refertekwartaalloon vanaf hetwelk de oudere werknemer geen recht meer opent op de vermindering, zal verlaagd worden tot 12.000 euro (in plaats van de huidige 13.401,07 euro).
  • Het recht op de vermindering zal beperkt worden tot werknemers van 55 tot 64 jaar (in plaats van 54 tot 65 jaar).

Door deze maatregelen zal de toegang tot deze doelgroepvermindering enigszins beperkt worden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil zich namelijk toespitsen op andere kwetsbare groepen van de arbeidsmarkt, en dan voornamelijk de jongeren. Dat zal echter pas in een tweede fase gebeuren.

Hieronder vindt u een overzichtstabel met de voordelen na de wijzigingen:

Leeftijd van de werknemer op de laatste dag van het kwartaal

Kwartaalbedrag van de vermindering (in euro)

55 tot 57 jaar

400

58 tot 61 jaar

1.000

62 tot 64 jaar

1.500

Onze raad: als u tijdens de komende maanden een oudere werknemer wilt aanwerven en u een kandidaat gevonden hebt, neem hem dan vóór 1 juli 2016 in dienst als hij 54 jaar (en nog geen 55 jaar) is of als zijn kwartaalloon hoger ligt dan 12.000 euro, maar lager dan 13.401,07 euro[3].

Tweede fase: heroriëntering van de doelgroepverminderingen

Bij de meer doorgedreven hervorming van de doelgroepverminderingen is het de bedoeling de aanwerving van oudere werknemers te blijven steunen, maar voorrang te geven aan:

  • jongeren;
  • langdurig werklozen;
  • laaggeschoolde werknemers.
Jongeren

Noteer ook dat Actiris het inschakelingscontract heeft ingevoerd, met het oog op de bevordering van de tewerkstelling van jongeren. Dit contract geeft een jongere de kans een eerste werkervaring op te doen, terwijl de werkgever over een door het Gewest gesubsidieerde arbeidskracht beschikt.

Deze maatregel die momenteel bestemd is voor de overheids- en de non-profitsector, zal mogelijk tot de privésector worden uitgebreid tijdens de tweede fase van de hervorming.

Wij komen in detail op deze hervorming terug, zodra de informatie, die we nu nog onder voorbehoud geven, officieel wordt.

 


[1] Het gaat om forfaitaire verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, toegekend wanneer de werkgever werknemers uit een bepaalde doelgroep (jongeren, oudere werknemers enz.) aanwerft. De meeste van die verminderingen werden geregionaliseerd bij de 6de staatshervorming.

[2] Een nog niet gepubliceerd besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal enkele bepalingen wijzigen van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I) betreffende de vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen voor oudere werknemers.

[3] Wij weten momenteel nog niet of het Brusselse besluit in overgangsmaatregelen zal voorzien. Als dat niet het geval is, zullen de nieuwe regels vanaf 1 juli 2016 ook van toepassing zijn voor werknemers die vóór 1 juli 2016 werden aangeworven.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 18-05-2016