To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De taxshift vanaf 2018 - Wat zal de impact zijn op uw personeelskost?

13/12/2017

Binnen enkele weken zal de taxshift een tweede fase ingaan en op die manier volledig worden uitgevoerd. Dat betekent onder meer een verdere verlaging van uw patronale bijdragen (met mogelijk positieve impact op uw budget tot gevolg). Onderstaand lichten we nog even de basisprincipes toe.

Vergeet ook niet dat nog steeds een gunstig aanwervingsklimaat heerst voor een 1ste tot 6de werknemer.

Verdere verlaging van de patronale basisbijdragen naar 25%

Ter compensatie van de hoge loonlasten in België, werd beslist om de werkgeversbijdragen in het kader van de taxshift gefaseerd te doen dalen. Zo verminderden de patronale lasten een eerste keer op 1 april 2016 van 32,40% naar 30%. Op 1 januari 2018 zullen zij verder dalen van 30% naar 25%[1].

Let op! Dit heeft geen invloed voor de bijzondere en sectorale bijdragen

Bovenvermelde daling van patronale bijdragen betreft enkel de basiswerkgeversbijdragen.

Daarenboven kunnen, afhankelijk van het paritair comité, nog bijzondere werkgeversbijdragen en/of bijdragen die bestemd zijn voor o.a. het Fonds van Bestaanszekerheid verschuldigd zijn.

Een voorbeeld ter illustratie

De Firma ABC Consult ressorteert onder het paritair comité 200 en heeft één werknemer (bediende) in dienst met een brutoloon van 3.000 euro. Tot en met 31 december 2017 zullen de patronale lasten op dit brutoloon 919,50 euro bedragen (30% patronale basisbijdragen toegepast op 3.000 euro + sectorale bijdragen zoals bijdragen fonds voor bestaanszekerheid, asbestfonds,…).

Vanaf 1 januari 2018 zullen zij dalen naar 769,50 euro (25% patronale basisbijdragen toegepast op 3.000 euro + sectorale bijdragen zoals bijdragen fonds voor bestaanszekerheid, asbestfonds,…).

Afschaffing van de structurele lastenvermindering tot gevolg

Aangezien de structurele lastenverlaging[2] door de taxshift haar bestaansreden verliest, m.n. de compensatie van de hoge patronale bijdragen, werd zij eveneens gefaseerd hervormd om op 1 januari 2018 volledig te worden afgeschaft.

De specifieke inspanningen voor de lage lonen (forfait) zullen echter behouden en versterkt worden.

Wenst u een concrete berekening?

Bent u ook benieuwd wat de impact van bovenvermelde maatregelen zal zijn op uw budget?

Securex heeft een budgetteringstool (“Forecast loonkost budget”) ontwikkeld waarin niet enkel de maatregelen taxshift zijn verwerkt, maar eveneens de hervormingen ten gevolge van de regionalisering van het doelgroepenbeleid. Enkel zo verkrijgt u een nauwkeurig zicht op uw toekomstige uitgaven. Neem hiervoor contact op met uw Client Advisor.

En vergeet ook de doelgroepvermindering eerste aanwerving niet!

Eveneens in het kader van de taxshift werden de werkgeversbijdragen op de aanwerving van een eerste werknemer, aangeworven vanaf 2016, onder voorwaarden herleid tot 0. Ook de mogelijkheid om volgende werknemers voordelig aan te werven werd toen uitgebreid tot en met de zesde werknemer (daar waar voorheen slechts een doelgroepvermindering bestond voor de vijf eerste werknemers).  

Op 1 januari 2017 werd bovenvermelde doelgroepvermindering bovendien nog gunstiger gemaakt doordat de bedragen ervan werden opgetrokken en gedurende een langere tijd werden toegekend. Meer informatie hierover kan u nalezen in ons artikel van 3 mei 2017

Geen nieuwe fase, maar nog wel steeds zéér voordelig!

Hoewel de doelgroepvermindering “eerste aanwervingen”, in tegenstelling tot de verlaging van de patronale basisbijdragen, nu geen nieuwe “fase” ingaat, willen we er toch aan herinneren dat in 2018 nog steeds zeer voordelig werknemers kunnen aangeworven worden (en dit op basis van de in 2016 gecreëerde maatregel).

Alle informatie over deze maatregel kan u terugvinden op www.aanwervenzonderzorgen.be.  Op deze website vindt u 3 luiken:

  • De voordelen voor startende werkgevers;
  • De voordelen betreffende de aanwerving van een 2de tot 6de werknemer;
  • Het aanbod van Securex voor startende werkgevers en bedrijfsleiders van KMO's.

Voor de startende werkgevers is er  eveneens een link naar onze loonkostsimulator om het voordeel “loonkost” dankzij de taxshift te berekenen (bereikbaar op de homepagina van de website).

 


[1] Voor arbeiders zal dit percentage verhoogd worden met de vakantiebijdragen die door de werkgever betaald dienen te worden (5,61% sinds 1 januari 2017. Dit percentage zal op 1 januari 2018 verder zakken naar 5,57%).

[2] Dit is de automatische forfaitaire bijdragenvermindering die voor alle werkgevers gold.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 13-12-2017