To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Hoeveel zal het jaar 2016 u kosten, als we rekening houden met de tax shift?

19/11/2015

Om u te helpen bij de voorbereiding van uw budget voor 2016, brachten we u een aantal kosten in herinnering die een invloed kunnen hebben op dat budget: de gangbare uitgaven voor elke werkgever, maar ook de recente regeringsmaatregelen.

In ons artikel van vandaag vervolledigen we de informatie die we u hierover begin vorige maand gaven, aangezien er ondertussen enkele beslissingen gevallen zijn het in het kader van de tax shift.

Uw loonkost op het vlak van de sociale zekerheid

Vermindering van de sociale bijdragen tot 30% in 2016

Momenteel bedragen de patronale basiswerkgeversbijdragen voor een bediende van categorie 1 (restcategorie, met uitsluiting van de sociale Maribel en de beschutte werkplaatsen) ongeveer 32,40%.

In het kader van de tax shift werd beslist dat deze bijdragen tijdens de komende 5 jaar geleidelijk zullen dalen[1]:

 • in 2016 en 2017 dalen ze tot 30%,
 • in 2018 en 2019 zullen ze nog maar 25% bedragen;
 • in 2020 zullen ze verder verlaagd worden tot 24,2%.

Opgelet, het gaat hier enkel om een verlaging van de basisbijdragen. We zullen u uiteraard informeren wanneer deze vermindering officieel wordt.

Wijziging van de parameters van de structurele vermindering ten voordele van de lage lonen

De structurele vermindering van de sociale lasten is een 'automatische' bijdragenvermindering voor alle werkgevers. De hervorming van deze vermindering zou een aanvang nemen vanaf het 2de kwartaal van 2016, maar dit moet nog officieel bevestigd worden:

 • de forfaitaire vermindering zal verlagen van 462, 60 euro (huidig bedrag) tot 438 euro in 2016 en 2017, om volledig te verdwijnen vanaf 2018;
 • het plafond voor de hoge lonen, dat toelaat om een supplementaire vermindering voor de werknemers met een hoog loon te krijgen, wordt behouden op 13.401,07 euro in 2016 en 2017, om vervolgens afgeschaft te worden. Vanaf 2018 zal er dus geen supplement hoge lonen meer zijn;
 • het plafond voor de lage lonen zal geleidelijk verhogen, waardoor het uiteindelijk ook de middenlonen zal omvatten:
  • in 2016 en 2017 zal het 6.900 euro bedragen (tegenover 5.560,49 euro nu);
  • in 2018 zal het 8.850 euro bedragen;
  • in 2019 en 2020 zal het 9.035 euro bedragen.

Vanaf 2016 vermindert dus het forfait, blijft het supplement voor de hoge lonen voorlopig hetzelfde en verhoogt het supplement voor de lage lonen.

Boost voor de eerste aanwervingen

De doelgroepvermindering eerste aanwervingen wordt nog voordeliger voor de werkgevers, en dit vanaf 1 januari 2016:

 • indien u een eerste werknemer aanwerft tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020, betaalt u geen enkele patronale basisbijdrage, en dit voor onbepaalde duur!
 • de huidige verminderingen voor de eerste tot de vijfde werknemer worden doorgeschoven naar de tweede tot de zesde werknemer.

Wenst u een eerste of een zesde werknemer aan te werven, dan wacht u beter tot in 2016! Voor de aanwerving van de tweede tot de vijfde werknemer geldt deze raad ook, maar verliest u minder indien u toch nog dit jaar aanwerft. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we u naar ons artikel van 4 november 2015, waarin ook de overgangsmaatregelen uitgelegd worden die gelden voor de werknemers die in 2015 werden aangeworven. Deze maatregel zou in de loop van de komende weken officieel moeten worden.

Het SWT wordt nog wat duurder

Om de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag verder te ontmoedigen, zullen de percentages van de bijzondere werkgeversbijdrage (DECAVA) vanaf 1 januari 2016 verhoogd worden met:

 • een coëfficiënt van 1,25 voor de profitsector;
 • een coëfficiënt van 2,25 voor de non-profitsector.

U kan de percentages die momenteel van toepassing zijn, terugvinden in onze Sleutelbedragen (trefwoord "stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag"). Ook deze maatregel is nog niet officieel.

Uw loonkost op het vlak van de lonen

Loonsverhogingen: opgelet, de financiële ruimte is beperkt!

Ter herinnering, voor 2016 geldt een beperkte en gesloten enveloppe van 0,8%, als volgt te verdelen:

 • 0,5% van de brutoloonmassa, totale kost voor de werkgever alle lasteninbegrepen;
 • 0,3% van de loonmassa in netto zonder bijkomende kosten voor de werkgever. Dit houdt een verhoging van de loonkost in met maximaal 0,37%.

Meer informatie hieromtrent kan u terugvinden in ons artikel van 7 oktober 2015.

Indexsprong: een indexering blijft mogelijk, maar ze zal minder hoog zijn

Zoals we eerder al hebben benadrukt, betekent de indexsprong niet noodzakelijk dat er in uw sector geen indexering zal plaatsvinden. Alles hangt af van het indexeringsmechanisme van uw paritair comité[2]. Als een indexering wordt toegepast, zal ze echter lager uitvallen dan als er geen blokkering zou zijn geweest.

De btw-verhoging op elektriciteit tot 21% die voortvloeit uit het tax shift-akkoord van de regering zal evenwel tot gevolg hebben dat de periode van loonblokkering korter wordt. Die btw is immers opgenomen in de productenkorf waarvan de evolutie bepaalt of de spilindex al dan niet wordt overschreden. De blokkering zou al een einde nemen in 2016. We houden u uiteraard op de hoogte.

Uw loonkost op fiscaal vlak

Steun voor startende ondernemingen

Startende ondernemingen kunnen sinds 1 augustus 2015 genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing (10% voor KMO's en 20% voor micro-ondernemingen) wat toch een serieuze vermindering van hun loonkost betekent. Indien uw onderneming aan de voorwaarden voldoet, zal dit uw budget voor 2016 verlichten.

Nacht- en ploegenarbeid worden goedkoper

De regering wil de loonhandicap verder wegwerken door blijvend in te zetten op een verlaging van de lasten op nacht- en ploegenarbeid[3].

Onder voorbehoud van officiële bevestiging, zou deze maatregel versneld worden: de vrijstelling van 15,6% tot 22,8% (25% in geval van volcontinu-arbeid) vanaf 1 januari 2016.

Maatregelen voor hoogtechnologische productieactiviteiten

Vanaf 2016 zal eveneens een enveloppe worden aangewend om de werkgelegenheid in hoogtechnologische activiteiten te ondersteunen.

Gangbare kosten waarmee u rekening moet houden

De gangbare kosten waar u rekening mee moet houden, komen in dit artikel niet opnieuw aan bod. Wenst u deze nog even te overlopen, herlees dan zeker ons artikel van 7 oktober 2015.

Hou onze nieuwsrubriek in de gaten

De maatregelen die de regering in het tax shift-akkoord heeft opgenomen, moeten nog allemaal officieel worden, zoals we hierboven telkens aangehaald hebben. Zodra een maatregel officieel wordt, leest u het in onze nieuwsrubriek. Afspraak dus op Lex4You de komende weken en maanden![1] Wat we hier meegeven, zijn de voorgestelde bijdragepercentages voor werknemers van categorie 1 (restcategorie).

[2]Wilt u weten of er een indexering gepland is in uw sector. Klik dan op ‘Indexprognoses’ in de rubriek Sectoraal/Index.

[3] Voor meer informatie hierover kan u onze artikels van 12 december 2014 en 22 januari 2015 raadplegen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 19-11-2015