To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Aanwerving van jongeren voor en na 1 juli 2016 in het Vlaamse Gewest

17/06/2016

Zoals aangekondigd in ons ander artikel van vandaag treedt de Vlaamse hervorming van de doelgroepen op 1 juli in werking[1].

Focus op de jongeren: de werkgever die een jonge werknemer met een welbepaald profiel in dienst neemt kan een forfaitaire vermindering van zijn patronale basisbijdragen in de sociale zekerheid genieten. Maar welke verschillen bestaan er naargelang de werkgever een jongere voor of na 1 juli 2016 in dienst neemt?

Nieuwkomers

Vlaanderen zal dus weldra zijn eigen regels toepassen in het kader van de RSZ-vermindering voor de indienstneming van jonge werknemers. Ze zullen gelden voor de jongeren die vanaf 1 juli 2016 in dienst treden.

Concreet zal de werkgever die een jongere vanaf die datum aanwerft de vermindering genieten indien hij aan de nieuwe Vlaamse voorwaarden voldoet. Het bedrag van de vermindering zal ook het nieuwe bedrag zijn dat dit gewest vastgelegd heeft (zie tabel infra).

Reeds aangeworven jongeren

De jongeren die op 1 juli al in dienst zijn, vallen nog onder de oude regelgeving. Hun werkgever zal dan nog de oude voordelen kunnen genieten tot uiterlijk 31 december 2018[2].

Vergelijkende tabel

Jongere in dienst getreden VOOR 1 juli

Jongere in dienst getreden VANAF 1 juli

VOORDELEN[3]

Jongere onder de 19 jaar

Forfaitaire vermindering van de patronale basisbijdragen in de sociale zekerheid van €1.000/kwartaal bovenop de gedeeltelijke onderwerping. Tot 31 december van het jaar waarin de jongere 18 jaar wordt.

Dat voordeel wordt afgeschaft. Enkel de gedeeltelijke onderwerping voor de min 19-jaringen blijft bestaan.

Jongeren onder de 26 jaar

Jongeren onder de 25 jaar

Erg laaggeschoold, laaggeschoold van buitenlandse afkomst of met een handicap:

Forfaitaire vermindering van de patronale basisbijdragen in de sociale zekerheid van €1.500/kwartaal (12 kwartalen) en €400 /kwartaal (4 kwartalen) tot max. 26 jaar

Geen onderscheid tussen erg laaggeschoolden en laaggeschoolden op het vlak van de voordelen (zie de voordelen infra).

Laaggeschoold:

Forfaitaire vermindering van de patronale basisbijdragen in de sociale zekerheid van €1.500/kwartaal (8 kwartalen) en €400/kwartaal (4 kwartalen) tot max. 26 jaar

Laaggeschoold:

Forfaitaire vermindering van de patronale basisbijdragen in de sociale zekerheid van €1.150/kwartaal gedurende 8 kwartalen

Middengeschoold:

Forfaitaire vermindering van de patronale basisbijdragen in de sociale zekerheid van €1.000/kwartaal (4 kwartalen) en €400/kwartaal (8 kwartalen) tot max. 26 jaar

Middengeschoold:

Forfaitaire vermindering van de patronale basisbijdragen in de sociale zekerheid van €1.000/kwartaal gedurende 8 kwartalen

Erg laaggeschoolde of laaggeschoolde jongere van buitenlandse afkomst of met een handicap

Kan in bepaalde voorwaarden een werkuitkering (Activa Start) van €350 genieten uiterlijk tot 31 december 2018

Activa Start afgeschaft.

Leerlingen die een alternerende opleiding volgen

Geen specifieke vermindering, maar wel gedeeltelijke onderwerping aan de sociale zekerheid

Nieuwe forfaitaire vermindering van €1.000 /kwartaal tijdens de volledige duur van de tewerkstelling bovenop de gedeeltelijke onderwerping aan de sociale zekerheid[4]

VOORWAARDEN WAARAAN DE JONGERE MOET VOLDOEN

Voor de doelgroepvermindering van de min 26-jarigen:

 • jonger zijn dan 26 jaar bij de tewerkstelling. De werkgever kan de verminderingen bovendien slechts genieten tot en met het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.
 • erg laaggeschoold, laag- of middengeschoold zijn op de dag van de indienstneming
 • voor de middengeschoolden: een aantal dagen inschrijving als werkzoekende kunnen bewijzen
 • een refertekwartaalloon van maximum €9.000 verdienen
 • niet meer leerplichtig zijn
 • geen studies meer volgen in het onderwijs met volledig leerplan
 • ten minste een halftijdse arbeidsovereenkomst en minimum 27,5 % van volledige kwartaalprestaties hebben

Voor de doelgroepvermindering van de min 25-jarigen:

 • jonger dan 25 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal waarin de vermindering toegekend wordt. Daarna verdwijnt de leeftijdsvoorwaarde.
 • laag- of middengeschoold zijn op de dag van de indienstneming
 • een kwartaalloon onder een grens van €7.500 verdienen gedurende de eerste 4  kwartalen en van €8.100 gedurende de volgende 4 kwartalen
 • niet meer leerplichtig zijn
 • in de loop van het kwartaal na de indienstneming geen diploma verwerven waardoor hij niet langer laag- of middengeschoold zou zijn[5]
 • minimum 27,5 % van volledige kwartaalprestaties hebben

FORMALITEITEN

Werknemer: werkkaart voor de min 26-jarigen

Werkgever: de jongeren correct aangeven in de DmfA

Werknemer: elektronisch dossier  ('loopbaanportfolio') bij de VDAB

Werkgever: de jongeren correct aangeven in de DmfA

VERPLICHTE AANWERVING VAN JONGEREN

De naleving van die verplichting is een voorwaarde om de vermindering “jonge werknemers” te genieten

De verplichting blijft bestaan maar moet niet langer vervuld zijn om de vermindering “jonge werknemers” te genieten

REGIONALISERING EN INFO

Voor de oude federale regelgeving: zie het luik “Federaal" van ons dossier "Tewerkstellings-maatregelen"

Enkel:

 • de jongeren tewerkgesteld in een vestigingseenheid gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk of in het Waals Gewest
 • en de jongeren tewerkgesteld in een vestigingseenheid gelegen in het Vlaams Gewest indien ze uiterlijk op 30 juni 2016 aangeworven worden

Voor de nieuwe regionale regelgeving: zie het luik "Vlaams Gewest" van ons dossier "Tewerkstellingsmaatregelen"

Enkel de jongeren tewerkgesteld in een vestigingseenheid gelegen in het Vlaams Gewest[6]

 


[1] We wachten enkel nog op de publicatie van het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 10 juni.

[2] We hebben het hier enkel over de voordelen verbonden aan de doelgroepvermindering. De Activa Start is al afgeschaft.

[3] De voordelen in de linker kolom (overgangsmaatregel) mogen slechts tot 31 december 2018 toegekend worden.

[4] Er gelden specifieke voorwaarden voor deze nieuwe Vlaamse vermindering. Ontdek ze in onze fiche "Leerlingen" in het luik "Vlaams Gewest" van ons dossier over de tewerkstellingsmaatregelen vanaf 1 juli.

[5] Indien dat diploma achteraf verkregen wordt, blijft het recht op de doelgroepvermindering behouden.

[6] Ongeacht de woonplaats van de werknemer.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-06-2016