To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Hervorming van de structurele vermindering: alle parameters gekend

08/03/2016

In het kader van de tax shift wordt de structurele vermindering grondig hervormd. Een ontwerp van koninklijk besluit heeft, voor alle werknemerscategorieën, de parameters bekend gemaakt die nodig zijn om deze vermindering te berekenen. In dit artikel geven we dan ook mee hoe de structurele vermindering er vanaf 1 april gaat uitzien, maar ook de parameters die vanaf 2018 en in 2019 van toepassing zullen zijn.

Uiteraard geldt deze informatie onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Waarom een hervorming?

De tax shift voorziet in een verlaging van de patronale basisbijdragen, waardoor de werkgevers minder werkgeversbijdragen verschuldigd zullen zijn. En deze vermindering van de werkgeversbijdragen wordt deels gefinancierd door de structurele vermindering minder structureel te maken: in de toekomst zal niet elke werknemer nog het recht op deze "automatische" vermindering openen.   De idee daarachter is dat als de normale werkgeversbijdragen laag genoeg liggen, het niet meer nodig is ze op structurele wijze te verlagen om concurrentieel te blijven met de buurlanden.

Net zoals de verlaging van de patronale basisbijdragen zal de hervorming van de structurele vermindering in fasen gebeuren.  De eerste hiervan gaat in op 1 april 2016, de tweede op 1 januari 2018 en de laatste op 1 januari 2019. 

Wat zijn de krachtlijnen van de hervorming?

De wijzigingen aan de structurele vermindering verschillen van categorie tot categorie. We bespreken hieronder de krachtlijnen per categorie. In bijlage kan u per fase van de hervorming een overzichtstabel terugvinden, waarin alle parameters per categorie worden meegegeven.

Categorie 1

Dit zijn de werknemers die niet tot één van de andere categorieën behoren (zie hieronder).  De wijzigingen voor deze categorie gaven we reeds mee in ons artikel van 2 februari 2016

Belangrijk om te onthouden is dat voor deze categorie vanaf 2018 enkel nog een vermindering zal toegekend worden voor de werknemers met een laag- of middenloon.  Het forfaitair basisbedrag en het supplement voor de hoge lonen worden op dat moment immers afgeschaft. In tussentijd (vanaf 1 april 2016) wordt het forfaitair basisbedrag al naar beneden herzien en stijgt de lageloongrens, zodat de middenlonen ook in aanmerking zouden komen. Ook in 2018 en 2019 zal deze loongrens verder stijgen.

Categorie 2

Deze categorie bevat de werknemers van de Sociale Maribel, met uitzondering van het paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (PC nr. 318) en de erkende beschutte werkplaatsen (PC nr. 327, kengetallen 073, 173 en 273). 

Voor de werknemers van de Sociale Maribel wordt de structurele vermindering versterkt:

  • er wordt een forfaitair basisbedrag toegekend, eerst van 24 euro en later van 49 euro (momenteel is het forfait in deze categorie immers gelijk aan 0);
  • de hogeloongrens blijft bestaan;
  • de lageloongrens wordt opgetrokken, maar minder fel dan in de andere categorieën.
Categorie 3

Dit zijn de werknemers uit de beschutten werkplaatsen.  Belangrijk in deze categorie is dat er een opsplitsing wordt gemaakt in 2 subcategorieën:

  • werknemers die onderworpen zijn aan de loonmatigingsbijdrage. Het gaat hier om de valide werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen;
  • werknemers die niet onderworpen zijn aan de loonmatigingsbijdrage. Het betreft in casu de mindervalide werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen. Deze laatste subcategorie zullen we omwille van het gebruiksgemak categorie 3bis noemen.

Voor de werknemers uit de eigenlijke categorie 3 wordt een soortgelijke hervorming doorgevoerd als voor de werknemers uit categorie 1. Met andere woorden, het forfait en de hogeloongrens worden vanaf 1 januari 2018 afgeschaft en de lageloongrens wordt in fasen opgetrokken zodat ook de middenlonen beoogd worden.  Het verschil hierbij is dat de lageloongrens voor deze werknemers hoger komt te liggen dan voor de werknemers uit categorie 1.

Voor de werknemers uit categorie 3bis wordt een combinatie gemaakt van de evolutie in de andere categorieën:

  • het forfaitair basisbedrag wordt behouden, maar zal lager liggen dan in de huidige formule;
  • de hogeloongrens wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2018;
  • de lageloongrens wordt opgetrokken op dezelfde wijze als voor categorie 1.

Meer uitleg?

Een gedetailleerde uitleg over de structurele vermindering kan u terugvinden in onze fiche over dit onderwerp onder het federaal luik van ons dossier Tewerkstellingsmaatregelen (in de rubriek Sociaal).  Deze fiche bevat momenteel nog de huidige regelgeving, maar zal vanaf de laatste week van maart de bijgewerkte informatie bevatten.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08-03-2016