To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Ook tax shift voor werknemers van categorie 3

30/05/2016

Zoals we reeds herhaaldelijk meegedeeld hebben, heeft de tax shift van de regering tot doel om de loonlasten van de ondernemingen te verlagen.  Een wet van eind december 2015 voerde deze lastenverlaging al uit voor werknemers van categorie 1[1].  De wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken[2] doet nu hetzelfde voor de werknemers van categorie 3.  Daarnaast bevestigt deze wet nog enkele parameters voor de bijhorende hervorming van de structurele vermindering.

Verlaging van de socialezekerheidsbijdragen voor categorie 3

Ook voor de werkgevers die werknemers tewerkstellen die tot categorie 3 behoren, komt er een verlaging van de socialezekerheidsbijdragen.  Onder categorie 3 vallen de werknemers tewerkgesteld bij een werkgever van de beschutte werkplaatsen behorende tot het paritair comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen.

De verlaging van de socialezekerheidsbijdragen voor deze werkgevers is gelijklopend met deze voor categorie 1. Dit houdt in dat het basispercentage sinds 1 april 2016 gedaald is tot 22,65%, waardoor de basiswerkgeversbijdragen vanaf het 2de kwartaal van 2016 nog slechts 30% bedragen, en dit tot het einde van 2017.

Vanaf 2018 zakt het basispercentage naar 19,88% en daalt de loonmatigingsbijdrage tot 4,27%. Zo komen we tot basiswerkgeversbijdragen van 25%.

Hervorming van de structurele vermindering

Omwille van de verlaging van de socialezekerheidsbijdragen wordt ook de structurele vermindering hervormd.  Ze wordt minder structureel en meer toegespitst op de lage lonen. 

Belangrijk in categorie 3 is dat er een opsplitsing wordt gemaakt in 2 subcategorieën:

  • werknemers die onderworpen zijn aan de loonmatigingsbijdrage. Het gaat hier om de valide werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen;
  • werknemers die niet onderworpen zijn aan de loonmatigingsbijdrage. Het betreft in casu de mindervalide werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen. Deze laatste subcategorie zullen we omwille van het gebruiksgemak categorie 3bis noemen.

Voor de werknemers uit de eigenlijke categorie 3 worden het forfait en de hogeloongrens vanaf 1 januari 2018 afgeschaft en de lageloongrens wordt in fasen opgetrokken zodat ook de middenlonen beoogd worden. 

Voor de werknemers uit categorie 3bis gelden de volgende regels:

  • het forfaitair basisbedrag wordt behouden, maar zal lager liggen dan in de huidige formule;
  • de hogeloongrens wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2018;
  • de lageloongrens wordt in fasen opgetrokken.
Meer uitleg?

Een gedetailleerde uitleg over de structurele vermindering kan u terugvinden in onze fiche over dit onderwerp onder het federaal luik van ons dossier Tewerkstellingsmaatregelen (in de rubriek Sociaal).

 


[1] Wet houdende maatregelen inzake versterking van koopkracht en jobcreatie van 26 december 2015, Belgisch Staatsblad van 30 december 2015. Lees hierover ook ons artikel van 1 februari 2016.

[2] Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken van 16 mei 2016, Belgisch Staatsblad van 23 mei 2016.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-05-2016