To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

2016, een overgangsjaar

18/12/2015

Het jaar 2016 zal een reeks nieuwe regels met zich meebrengen. Aangezien de reeds ingevoerde hervormingen worden voortgezet en de aangekondigde hervormingen worden opgestart, zal het echter vooral om een overgangsjaar gaan.

2016 en loonkost

Tax shift

We hebben in een eerder artikel al bekeken welke weerslag de voor 2016 aangekondigde maatregelen op uw budget hebben. U vindt die uitleg in ons artikel van 19 november 2015. Hierna volgt een kort overzicht van de belangrijkste tax shift-maatregelen voor 2016[1]:

    • vermindering van de sociale lasten tot 30%. De vermindering zal de komende jaren worden voortgezet;
    • wijziging van de parameters van de structurele vermindering ten gunste van de lage lonen. Vanaf 2016 daalt het forfait. De aanvulling voor de hoge lonen blijft voorlopig onveranderd terwijl de aanvulling voor de lage lonen wordt opgetrokken;
    • eerste aanwervingen worden gestimuleerd. Zo zal uw eerste werknemer het recht openen op een vrijstelling van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid.
Loonnorm

Voor het jaar 2016 is de loonnorm vastgesteld op 0,5% van de brutoloonmassa, dat is de totale kost voor de werkgever, waarin alle lasten zijn inbegrepen. Daarnaast mag de maximale marge voor de evolutie van de loonkost in 2016 met 0,3% netto worden verhoogd, zonder extra kosten voor de werkgever.

Indexsprong

De indexsprong betekent niet noodzakelijk dat er in uw sector geen indexering meer plaatsvindt. Alles hangt af van het indexeringsmechanisme van uw paritair comité[2]. Op 1 januari 2016 bijvoorbeeld, zullen de lonen geïndexeerd worden in volgende sectoren: PC 200, PC 302, PC 118, PC 119,…

Als er toch een indexering is, zal ze wel lager uitvallen dan zonder blokkering. De btw-verhoging op elektriciteit tot 21% zal echter tot gevolg hebben dat de periode van loonblokkering korter wordt en wellicht in 2016 al zal aflopen.

Vermindering van de sociale lasten

De regering wil de vermindering van de loonhandicap nog verder opdrijven door te blijven mikken op een lastenvermindering op nacht- en ploegenarbeid. Deze maatregel zal versneld worden[3]: de vrijstelling zal vanaf 1 januari 2016 immers worden opgetrokken van 15,6% tot 22,8% (25% bij volcontinuarbeid).

Vermindering van de lasten en regionalisering

De meeste doelgroepverminderingen werden overgeheveld naar de gewesten. Het Vlaams en Waals gewest zetten momenteel een eigen doelgroepenbeleid op poten. We houden u op de hoogte in onze nieuwsrubriek.

2016 en beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Het laatste woord is nog niet gezegd over de veranderingen die ten gevolge van de invoering van het eenheidsstatuut werden aangebracht aan de opzegtermijnen:

    • inzake outplacement zal een werknemer die onder het algemeen outplacementstelsel valt en met betaling van een verbrekingsvergoeding wordt ontslagen, niet langer kunnen kiezen tussen outplacementbegeleiding of een hogere verbrekingsvergoeding. Zijn opzegvergoeding zal automatisch met 4 weken verminderd worden;
    • wat de ontslagmotivering betreft, zullen vanaf 2016 de regels met betrekking tot de motivering van het ontslag en het kennelijk onredelijk ontslag eveneens van toepassing zijn op de arbeiders voor wie afwijkende opzegtermijnen gelden of althans op de grote meerderheid onder hen.

2016 en tijdelijke werkloosheid

Om ontslagen te vermijden en de flexibiliteit op te voeren, zouden meer ondernemingen een beroep kunnen doen op de economische werkloosheid voor bedienden. We kennen de datum van inwerkingtreding van deze maatregel echter nog niet. Ze werd immers pas onlangs goedgekeurd door de ministerraad.

We vernamen bovendien dat de sociale partners onlangs een akkoord over de tijdelijke werkloosheid bereikt hebben. We kennen de inhoud ervan nog niet, maar weten wel dat er ook op dit vlak nog grote verschillen tussen arbeiders en bedienden zijn en dat dit thema dus nog op de harmoniseringsagenda van de sociale partners staat. Volg onze nieuwsberichten om op de hoogte te blijven.

2016 en sociale verkiezingen

De sociale verkiezingen zullen van 9 mei tot 22 mei 2016 worden georganiseerd. Ze zijn van toepassing op ondernemingen met een gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling van 50 werknemers in 2015. De pre-electorale procedure (fase X-60) is al in december van start gegaan. Wilt u op de hoogte blijven? Raadpleeg dan onze rubriek 'Sociale verkiezingen'.

2016 en sociale fraude

Het actieplan tegen fraude 2016 werd gelanceerd. We komen er binnenkort op terug. Daarnaast worden diverse initiatieven genomen in risicosectoren zoals de horeca of de bouwsector.

2016 en elektronische maaltijdcheques

De papieren maaltijdcheques verdwijnen volledig. Vergeet niet om uw bestaande overeenkomsten aan te passen. Neem een kijkje in onze e-Shop of vraag hulp aan uw Legal Advisor. Ter herinnering: de maximale tussenkomst van de werkgever wordt in 2016 opgetrokken tot 6,91 euro.

2016 en eindeloopbaan

Zal een landingsbaan vanaf 55 jaar nog mogelijk zijn in 2016? Raadpleeg ons artikel van 10 december 2015.

2016 en SWT

Om de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag nog verder te ontmoedigen, heeft de regering beslist om de patronale bijdragen (DECAVA) opnieuw te verhogen. Deze verhoging zal van toepassing zijn op nieuwe instromers. Hierdoor zal een SWT quasi onbetaalbaar worden voor bedrijven. We komen in detail terug op dit punt in een afzonderlijk artikel. Bovendien publiceren we binnenkort een overzicht van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden om in 2016 toegang te krijgen tot het stelsel.

2016 en sleutelbedragen

Wilt u de nieuwe bedragen voor 2016 kennen voor de leerlingen, beslag en overdracht, loonbonus ...? Neem dan een kijkje in onze "Sociolist" die u toelaat om van maand tot maand de evolutie van deze bedragen op te volgen. In de loop van het jaar zullen nog nieuwe bedragen toegevoegd worden, zodat uw opzoekwerk nog eenvoudiger wordt. Bent u op zoek naar de fiscale bedragen, raadpleeg dan onze "Fiscolist" die bijgewerkt zal worden zodra de bedragen voor 2016 gekend zijn.

2016 en... opleidingen!

Wilt u snel op de hoogte zijn, volg dan ons seminarie over de tax shift dat in januari wordt georganiseerd. We stellen u voor 2016 ook opnieuw een abonnement voor de webinars sociale actualiteit voor (5 sessies). Neem een kijkje in onze opleidingskalender.[1] Het wetsontwerp dat deze maatregelen bevat, werd neergelegd in de Kamer. Het zou vóór het einde van het jaar moeten gestemd worden en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wij brengen u uiteraard op de hoogte zodra deze maatregelen officieel zijn.

[2] Wilt u weten of er een indexering gepland is in uw sector? Klik dan op ‘Indexprognoses’ In de rubriek Sectoraal/Index.

[3] Deze maatregel is eveneens opgenomen in het wetsontwerp ‘tax shift’ dat werd neergelegd in de Kamer.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 18-12-2015