To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tax shift - Wat is de impact voor uw werknemers?

02/11/2015

Nadat we u vorige week informeerden over de impact van de tax shift op u en uw onderneming, willen we nu even stilstaan bij de maatregelen die het akkoord ter zake in petto heeft om de koopkracht van uw werknemers te verhogen[1].

Welke middelen zullen worden aangewend?

Om een koopkrachtverhoging bij de werknemers te realiseren, combineert de regering volgende maatregelen:

    • geleidelijke afschaffing van het belastingtarief van 30%;
    • verhoging van de forfaitaire beroepskosten;
    • verhoging van de sociale en fiscale werkbonus
    • verhoging van de belastingvrije som

Afschaffing belastingtarief van 30%

In België wordt een progressief belastingtarief toegepast op de belastbare inkomsten. Hoe hoger de inkomstenschijf, hoe hoger het tarief[2]. Vanaf aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) wordt de schijf die aan 30% onderworpen is, geleidelijk afgebouwd, om vanaf aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) volledig te verdwijnen. Zij wordt vanaf dan volledig opgenomen bij de schijf die tegen 25% belastbaar is.

45%-schijf wordt stelselmatig kleiner

Naast de afschaffing van de schijf van 30%, zal ook de schijf van 45% verkleinen doordat het bedrag dat aan deze schijf belast wordt stapsgewijs zal verhogen vanaf aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016).

De forfaitaire beroepskosten worden verhoogd

Op 1 januari 2015 werd het algemeen kostenforfait waarmee belastingplichtigen het bruto bedrag van hun inkomsten automatisch mogen verminderen, reeds opgetrokken. Op die manier worden de lonen van werknemers minder zwaar belast, waardoor zij netto meer overhouden. Meer informatie hierover vindt u in ons artikel van 22 januari 2015 .

We gaan op dit elan verder

Vanaf 2016 (inkomstenjaar) zullen de forfaitaire beroepskosten verder worden verhoogd via een verhoging van de percentages en een uitbreiding van de schijven waarop die percentages worden toegepast. Dit moet vanaf 2018 (aanslagjaar 2019) resulteren in één globaal percentage van 30%, met een maximum van 2.950 euro (bedrag te indexeren).

Verhoging sociale en fiscale werkbonus

De werkbonus die in het leven werd geroepen om werknemers met een lager loon een duwtje in de rug te geven[3], werd (ter compensatie van de indexsprong) reeds op 1 augustus 2015 verhoogd. Meer informatie hierover vindt u in onze diverse artikels over dit onderwerp op Lex4You.

Verhoging van de belastingvrije som

De bedoeling bestaat erin om het basisbedrag dat vrijgesteld is van belasting tegen 2019 (aanslagjaar 2020) uniform vast te leggen op 4.785 euro (bedrag te indexeren)[4].

Vaart iedereen wel bij deze maatregelen?

De impact van bovenvermelde maatregelen zal uiteraard niet voor iedereen dezelfde zijn. De beoogde koopkrachtverhoging is immers voornamelijk gericht op werknemers met lage en middelhoge lonen.

Zelfstandigen profiteren niet van alle maatregelen

Zelfstandigen kunnen slechts genieten van twee van bovenvermelde maatregelen, m.n.de schrapping van het belastingtarief van 30% en de verhoging van de belastingvrije som[5]. Het is dan ook logisch dat een koopkrachtverhoging op basis van deze maatregelen ten aanzien van hen niet optimaal is[6].

Idem voor de inkomens van meer dan 2.413 euro

De werkbonus geldt immers enkel voor werknemers die minder dan dit grensbedrag verdienen. Bruto maandlonen boven 2.413 euro zijn dan ook volledig aangewezen op de andere drie maatregelen[7].

Meer info over de impact van de tax shift?

Via de website www.mijntaxshift.be die gelanceerd werd door de minister van Financiën, kunnen alle burgers de effecten van de tax shift op hun maandelijks nettoloon voor de volgende jaren berekenen.

Meer informatie over impact van de tax shift op werkgevers en ondernemingen vindt u bovendien in ons artikel van 26 oktober 2015 dat aan dit onderwerp gewijd werd.

Sociaal secretariaat Securex – Legal – 2 november 2015[1] Akkoord kernkabinet over de begroting en de tax shift van 10 oktober 2015

[2] Tot nu zagen deze tarieven er in 2015 (inkomsten) als volgt uit:

- 25% op de schijf tot 8.710 euro;

- 30% op de schijf tussen 8.710 euro en 12.400 euro;

- 40% op de schijf tussen 12.400 euro en 20.660 euro;

- 45% op de schijf tussen 20.660 euro en 37.870 euro;

- 50% op de schijf boven 37.870 euro.

[3] Concreet krijgen werknemers met een laag loon een vermindering van hun persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen (sociale werkbonus). Daarbovenop ontvangen deze werknemers die van de sociale werkbonus genieten ook nog eens een vermindering van bedrijfsvoorheffing (de zogenaamde fiscale werkbonus).

[4] De huidige bedragen van de belastingvrije som zijn, al naar gelang het geval, 4.095 of 4.260 euro.

[5] De verhoging van de forfaitaire beroepskosten is voor hen niet relevant, aangezien zij hun werkelijke kosten moeten bewijzen. Hetzelfde geldt voor de verhoging van de werkbonus die enkel van toepassing is voor werknemers met een arbeidsovereenkomst.

[6] Er mag echter niet uit het oog worden verloren dat voor de invulling van de “enveloppe voor zelfstandigen” wordt voorzien in een gefaseerde verlaging van de sociale bijdragen naar 20,5% (Zie ons artikel van 26 oktober 2015 .

[7] De impact van deze maatregelen zal in de praktijk echter ook niet voor iedereen hetzelfde voordeel opleveren en concreet afhangen van verschillende factoren, zoals onder meer het aantal kinderen ten laste.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02-11-2015