To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tax shift - Stand van zaken drie maanden na de opstartfase

07/04/2016

De tax shift is een “verschuiving van de lasten op arbeid naar andere bronnen van inkomsten” met als doel:

  • de creatie van jobs;
  • het wegwerken van de loonhandicap;
  • de verhoging van de koopkracht.

De tax shift kwam in oktober 2015 tot stand en is, voor wat betreft de meeste maatregelen ervan, in 2016 in werking getreden. De meest in het oog springende maatregelen van deze belastingverschuiving zijn een verhoging van het nettoloon voor de werknemers en een vermindering van de sociale lasten voor de werkgevers. Maar afgezien van deze twee populaire maatregelen, verliep de tax shift in twee fasen. Hierna volgt een bondig overzicht van deze fasen.

Eerste fase van de tax shift - anno 2015

De eerste fase van de tax shift, die ingegaan is in 2015, bevat maatregelen met het oog op de vermindering van de lasten op arbeid maar ook maatregelen ter financiering daarvan.

De maatregelen tot vermindering van de arbeidslasten zijn van drieërlei aard:

Voorts besliste de regering om het extra rendement te verhogen dat in de personenbelasting en de rechtspersonenbelasting zou moeten worden opgebracht door het belastingstelsel van toepassing op de juridische constructies, de zogenaamde Kaaimantax.

Tweede fase van de tax shift - 1 januari 2016

De tweede fase van de tax shift bevat maatregelen ter versterking van de competitiviteit en maatregelen om de koopkracht van de werknemers te verhogen.

Sociaal luik en effect op de competitiviteit

De maatregelen ter versterking van de competitiviteit hebben een sociaal en een fiscaal luik.

We beginnen met het sociaal luik. Dat bevat 3 maatregelen:

Deze sociale maatregelen worden gefinancierd door:

Fiscaal luik, effect op de competitiviteit en de koopkracht

Verdere maatregelen op fiscaal vlak moeten ook effect sorteren op de competitiviteit. Dit fiscaal luik bestaat uit :

  • een optrekking van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 voor ploegen- of nachtarbeid;
  • een verdubbeling van het percentage van de investeringsaftrek, eveneens met ingang van 1 januari 2016;
  • de op 1 januari 2016 ingestelde specifieke maatregelen voor hoogtechnologische producten. Het begrip hoogtechnologische ondernemingen moet evenwel nog bij koninklijk besluit worden vastgesteld.

De maatregelen tot verhoging van de koopkracht van de werknemers vanaf inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017) zijn de volgende:

  • een wijziging van de aanslagschijven in de personenbelasting;
  • een verhoging van de forfaitaire beroepskosten voor de werknemers;
  • een verhoging van de van de belasting vrijgestelde som;
  • een nieuwe verhoging van de fiscale werkbonus.

Voor de financiering van al deze maatregelen rekent de regering op diverse fiscale maatregelen zoals de speculatietaks van 33% of de verwachte fiscale herzieningen.

We houden u verder op de hoogte met betrekking tot deze hervormingen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07-04-2016