To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tax shift - Wat is de impact voor u en uw onderneming?

26/10/2015

Nu een akkoord[1] bereikt werd over de tax shift, willen we meer toelichting geven over de wijze waarop de regering een verlaging van de loonlasten wil realiseren. Deze lastenverlaging heeft als doel het concurrentievermogen met onze buurlanden te versterken en buitenlandse investeerders aan te trekken.

De sociale maatregelen van de tax shift

Verlaging werkgeversbijdragen sociale zekerheid

Om bedrijven meer zuurstof te geven en de werkgelegenheid aan te zwengelen, voorziet het akkoord in eerste instantie in een verlaging van de werkgeversbijdragen van 33% naar 25%.  Deze doelstelling zou onder meer gerealiseerd worden door een gedeeltelijke omzetting van de IPA-korting en een wijziging van de parameters van de structurele vermindering.

Meer informatie hierover vindt u in ons ander artikel van vandaag.

Verlaging sociale bijdragen zelfstandigen

Wat de invulling van de enveloppe voor zelfstandigen betreft, bestaat de bedoeling erin om de sociale bijdragen voor zelfstandigen gefaseerd te verlagen van 22% naar 20,5%.

Een eerste verlaging van 22% naar 21,5% is gepland in 2016. In 2017 zouden de bijdragen verder zakken van 21,5% naar 21% om dan in 2018 het percentage van 20,5% te bereiken.

Geen sociale bijdragen meer op eerste aanwerving

Voor de invulling van de enveloppe voor KMO’s zullen de werkgeversbijdragen op de aanwerving van een eerste werknemer, aangeworven vanaf 2016, dan weer herleid worden tot 0. Voor de tweede tot en met de zesde aangeworven werknemer vanaf 2016 zullen de huidige verminderingen voor de eerste tot en met de vijfde werknemer worden toegepast[2].

Wat zijn de fiscale maatregelen van de tax shift?

Nacht- en ploegenarbeid wordt goedkoper

Naast een vermindering van de sociale lasten, wil de regering de loonhandicap verder wegwerken door blijvend in te zetten op een verlaging van de lasten op nacht- en ploegenarbeid. Voor meer informatie hierover kan u onze artikels van 12 december 2014 en 22 januari 2015 raadplegen.

Deze maatregel zou nu versneld worden opgetrokken van 15,6% tot 22,8% (25% in geval van volcontinu-arbeid) vanaf 1 januari 2016.

Maatregelen voor hoogtechnologische productieactiviteiten

Vanaf 2016 zal eveneens een enveloppe worden aangewend om de werkgelegenheid in hoogtechnologische activiteiten te ondersteunen.

Zo zal de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid, verricht in het kader van de productie van innoverende producten, verhoogd worden[3] en zal onder bepaalde voorwaarden een gespreide aftrek worden ingevoerd voor investeringen in productiemiddelen voor hoogtechnologische producten.

Maatregelen voor startende ondernemingen

Tot slot werden reeds specifieke maatregelen in het leven geroepen om de loonkosten voor jonge, kleine ondernemingen (de zgn. “start-ups”) te verlagen, waaronder een nieuwe gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing[4][5].

Meer informatie vindt u in onze artikels van 7 juli 2015 en 20 augustus 2015.

Hoe zullen de (fiscale) maatregelen van de tax shift worden gefinancierd?

Invoering van een speculatiebelasting

In eerste instantie zal een belasting worden ingevoerd op door particulieren gerealiseerde meerwaarden op beursgenoteerde aandelen die sinds minder dan 6 maanden voor de overdracht verkregen zijn. Deze belasting zal worden geheven onder de vorm van een roerende voorheffing van 33%.

Verdubbeling investeringsaftrek

De investeringsaftrek, op basis waarvan onder voorwaarden een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van investeringen mag worden afgetrokken van de belastbare winst, zal in 2016 worden verdubbeld van 4% naar 8%.

Verhoging van het tarief van de roerende voorheffing

Het tarief van de roerende voorheffing zal worden veralgemeend en stijgt vanaf 1 januari 2016 van 25% naar 27%[6].

Andere financieringsbronnen?

Naast bovenvermelde belastingen, zullen de (fiscale) maatregelen van de tax shift verder gefinancierd worden door een geleidelijke verhoging van de accijnzen op tabak, alcohol, diesel en bepaalde niet-alcoholhoudende dranken (zgn. gezondheidstaks).

Opgelet, voorlopige maatregelen

Bovenvermelde maatregelen zijn gebaseerd op ontwerpteksten. Wijzigingen zijn dan ook steeds mogelijk.

Wat heeft de tax shift voor uw werknemers in petto?

Naast jobcreatie door middel van lastenverlagingen wordt met de tax shift eveneens een koopkrachtverhoging van uw werknemers beoogd. Welke maatregelen in dit verband voorzien worden, kan u volgende week maandag lezen in ons artikel over de impact van de tax shift op uw werknemers.[1] Akkoord van 10 oktober 2015. Zie in dit verband ons artikel van 12 oktober 2015 op Lex4You.

[2] In 2017 wordt een verdere verhoging/ harmonisatie van de sociale bijdragen voor de derde tot de zesde werknemer gepland.

[3] Deze zal op 1 januari 2016 identiek zijn als deze voor volcontinuarbeid, m.n. 25%.

[4] Programmawet van 10 augustus 2015, Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015, 2de editie.

[5] Naast deze gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, werden op basis van de programmawet van 10 augustus 2015 nog 2 nieuwe fiscale maatregelen in het leven geroepen die de financiering van kleine, jonge ondernemingen aantrekkelijk moet maken: de zgn. tax shelter met belastingvermindering voor particulieren en vrijstelling interesten op leningen bij crowdfunding. Al deze nieuwe maatregelen voor startende ondernemingen traden in werking op 1 augustus 2015.

[6] Voor de liquidatieboni zal het percentage worden verhoogd van 15% naar 17%.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-10-2015