To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De flankerende maatregelen van de tax shift

09/02/2016

Via diverse artikels[1] lichtten we u reeds in over de maatregelen van de tax shift tot verhoging van de koopkracht en de bevordering van het concurrentievermogen. Bij één vraag stonden we echter nog niet uitgebreid stil. Met name, hoe zullen de fiscale maatregelen van de tax shift gefinancierd worden?

De speculatietaks van 33%

Via deze eerste maatregel wordt vanaf 1 januari 2016 een speculatietaks van 33% geheven op door particulieren gerealiseerde meerwaarden verkregen bij de verkoop van beursgenoteerde aandelen, opties, warrants en hiervan afgeleide producten die sinds minder dan 6 maanden verworven zijn.

Met deze maatregel viseert de wetgever in het bijzonder transacties met een louter speculatief opzet.

Relatie werkgever- werknemer buiten schot

De meerwaarden op beursgenoteerde aandelen, opties en warrants die verworven werden in het kader van de beroepswerkzaamheid worden in principe uitgesloten van deze maatregel. De toekenning ervan geeft in deze context immers aanleiding tot het verwerven van een belastbaar beroepsinkomen, wat buiten elk speculatief opzet valt.

Vallen dus onder andere buiten het toepassingsgebied van deze speculatiebelasting:

    • meerwaarden gerealiseerd door de verkoop van beursgenoteerde (personeels)aandelenopties en warrants toegekend in het licht van de optiewet van 26 maart 1999;
    • beursgenoteerde aandelen verkregen in het kader van een ‘restricted stock plan’ (belofte van de werkgever om aandelen toe te kennen indien bepaalde voorwaarden gerealiseerd zijn binnen een bepaalde tijdspanne)
Wat betekent dit voor de warrants?

Concreet zijn de meerwaarden die werknemers realiseren op warrants die de werkgever aanbiedt in het kader van het door Securex aangeboden warrantenplan vrijgesteld van deze speculatietaks.

Verhoging van het tarief van de roerende voorheffing

Via deze tweede “financieringsmaatregel” wordt het tarief van de roerende voorheffing op roerende en diverse inkomsten verhoogd van 25% naar 27%. Dit tarief is van toepassing op de vanaf 1 januari 2016 betaalde of toegekende inkomsten.

Tegelijk wordt de toepassing van dit tarief uitgebreid. Zo wordt het verlaagde tarief van 15% voor interesten van thematische volksleningen en dividenden van residentiële vastgoed-BEVAK’s afgeschaft en eveneens op 27% gebracht[2].

Vervroegde ronde van fiscale regularisaties

Deze maatregel vormt één van de pijlers van een drieluik in het kader van het beleidsplan “fiscale fraude” van minister Van Overtveldt.

Om (onder andere) de kaaimantaks kracht bij te zetten, zal een nieuwe ronde fiscale regularisaties die oorspronkelijk pas vanaf 2017 gepland stond, nu een jaar eerder, op 1 januari 2016, van kracht gaan.

Via deze fiscale regularisaties wordt aan belastingplichtigen de kans gegeven om hun zwart (of grijs geld) te regulariseren, maar wel onder strikte voorwaarden en tegen steeds hogere boetes dan in het verleden.

Andere maatregelen?

Naast bovenstaande maatregelen, zullen de fiscale maatregelen van de tax shift onder meer gefinancierd worden via volgende maatregelen:

    • verhoging van diverse accijnzen voor diesel, tabak, suikerhoudende frisdranken,…
    • afschaffing vrijstelling BTW op esthetische ingrepen die louter de verfraaiing van het uiterlijk tot doel hebben.


[1] Zie onder meer onze artikels van 5 en 7 januari 2016 en van 20 januari 2016 op Lex4You.

[2] Daarnaast blijven afwijkende percentages bestaan voor tal van specifieke inkomsten die aan de roerende voorheffing onderworpen zijn. In het bijzonder denken we aan de auteursrechten waarop het afzonderlijk tarief van 15% behouden blijft.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09-02-2016