To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuwe RSZ-verminderingen in Vlaanderen … het aftellen kan beginnen!

17/06/2016

Het is bijna zover … op 1 juli 2016 gaat het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid van start[1]. Wat verandert er en wat moet u weten?

Wat op 1 juli verandert

Concreet zal Vlaanderen zijn eigen regels toepassen om te bepalen wanneer men recht heeft op een vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid bij de aanwerving van jonge werknemers en van oudere werknemers.

De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP), toegekend bij de aanwerving van werknemers met een arbeidshandicap, blijft van toepassing.

Bepaalde andere bestaande tewerkstellingsmaatregelen die geregionaliseerd zijn, worden afgeschaft[2]. Er zijn echter overgangsmaatregelen.

Vestigingseenheid in het Vlaams Gewest

Vooreerst moet u weten dat een doelgroepvermindering[3] wordt bepaald op basis van de regelgeving in het gewest van de vestigingseenheid waaraan de werknemer verbonden is.

De nieuwe Vlaamse regelgeving is dus van toepassing op werknemers die tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest.

Overgangsregeling

Bij hervormingen horen doorgaans overgangsmaatregelen.

Vermindering voor jonge werknemers

De nieuwe regels met betrekking tot de vermindering zullen van toepassing zijn op jonge werknemers die worden aangeworven vanaf 1 juli 2016. Jonge werknemers die dan al in dienst zijn, zullen nog recht geven op de vermindering zoals die vandaag bestaat ("oude" regels).

Raadpleeg voor meer informatie ons ander artikel van vandaag op Lex4You, over de nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering "Jonge werknemers".

Vermindering voor oudere werknemers

Anders dan voor de jongeren zullen de nieuwe regels van toepassing zijn voor personen die vanaf 1 juli worden aangeworven, maar ook voor oudere werknemers die dan al in dienst zijn. Er is dus geen overgangsregeling voor de toepassing van deze doelgroepvermindering.

In dit geval heeft het dus weinig belang op welke datum u uw oudere werknemer aanwerft. Opgelet! Deze datum heeft echter wel gevolgen voor werknemers die recht geven op de Vlaamse tewerkstellingspremie voor 50-plussers. Deze premie kan namelijk niet meer worden aangevraagd voor aanwervingen die vanaf 1 juli 2016 plaatsvinden. Indien de aanwerving vóór die datum is gebeurd, kunt u de premie nog wel aanvragen!

Andere maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid

Bepaalde maatregelen blijven van kracht, andere worden afgeschaft, maar in principe blijven aanwervingen mogelijk tot 31 december 2016. Raadpleeg voor meer informatie onze overzichtstabel van overgangsmaatregelen die op 1 juli 2016 op Lex4You geplaatst zal worden[4].

Wat doet Securex voor u?

Om uw eventuele recht op vermindering in Vlaanderen uit te oefenen

U hebt een jonge werknemer of een oudere werknemer in dienst in een vestigingseenheid die zich in het Vlaams Gewest bevindt. Als u aangesloten bent bij het Sociaal Secretariaat Securex, doen wij het nodige voor de toepassing van de verminderingen waarop u recht hebt. U hoeft geen formaliteiten te vervullen.

Gaat het om een jonge werknemer die recht geeft op de vermindering, dan moet hij de nodige stappen ondernemen om te beschikken over een elektronisch dossier bij de VDAB[5].  U moet echter uw client advisor inlichten over zijn studieniveau, zodat dit correct kan worden ingevoerd in de DmfA.

Neemt u een oudere werknemer die als werkzoekende is ingeschreven bij de VDAB in dienst, dient u dat eveneens te vermelden. Zeer binnenkort zult u alle nuttige informatie vinden op Lex4You.

Meer weten

Volg ons webinar 'sociale actualiteit' van 23 juni! De Vlaamse hervorming van de doelgroepen staat op het menu van deze webinar. Om u in te schrijven, klik hier!

Vanaf 1 juli zullen al de nieuwigheden bovendien toegelicht worden in het deel "Vlaams Gewest" van het dossier over tewerkstellingsmaatregelen. Er zal bovendien verwezen worden naar de bestaande andere tewerkstellingsmaatregelen.

Zoals voorheen worden de andere tewerkstellingsmaatregelen besproken in de delen "Federaal", "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"[6] en "Waals Gewest".

Websites van het Vlaams Gewest

Vanaf 1 juli zult u ook informatie (maar alleen over de Vlaamse maatregelen) vinden op werk.be/doelgroepverminderingen (voor wat de doelgroepverminderingen betreft) en werk.be/vop (voor de ondersteuningspremie bij aanwerving van werknemers met een arbeidshandicap).

 


[1] Het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering werd op 10 juni goedgekeurd, maar moet nog in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

[2] Dus NIET de doelgroepverminderingen voor de eerste aanwervingen, de collectieve arbeidsduurvermindering/vierdagenweek, de vermindering voor vaste werknemers in de Horeca, en NIET de structurele verlaging van de sociale lasten, die blijven bestaan. Raadpleeg ons dossier "Tewerkstellingsmaatregelen", waarvan de aangepaste versie vanaf 1 juli 2016 beschikbaar zal zijn.

[3] Dit is de forfaitaire verlaging van de hierboven bedoelde basiswerkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid (in Vlaanderen: voor de aanwerving van jonge werknemers en van oudere werknemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen).

[4] Deze tabel zal beschikbaar zijn in de rubriek Sociaal/Dossiers, Tewerkstellingsmaatregelen, Vlaams Gewest, "Overzicht van de Vlaamse overgangsmaatregelen".

[5] We zullen dit aspect volgende week uitvoeriger bespreken in een apart artikel.

[6] De doelgroepvermindering voor oudere werknemers zal in principe hervormd worden in Brussel met ingang van 1 oktober 2016. Specifieke informatie zal vanaf die datum onder deze rubriek verschijnen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-06-2016