To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De fiscale maatregelen van de tax shift

20/01/2016

Op 30 december 2015 werd de wet inzake de tax shift gepubliceerd[1]. Hoewel een groot deel van deze maatregelen zich situeert op sociaal vlak, wordt de “verschuiving van lasten op arbeid naar andere bronnen van inkomsten” vanzelfsprekend ook gerealiseerd via verschillende fiscale maatregelen.

Gedeeltelijke afschaffing van de IPA-korting

De algemene vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, of kortweg “IPA-korting”, zal worden aangewend om de beoogde verlaging van werkgeversbijdragen in het kader van de tax shift te realiseren. Concreet zal deze maatregel vanaf 1 april 2016 gedeeltelijk worden afgeschaft als volgt:

 • Voor de profitsector:
  • Afschaffing van de algemene vrijstelling van 1%;
  • Behoud van 0,12% voor vennootschappen en natuurlijke personen die een KMO zijn in de zin van artikel 15 W.Venn. (verhoogde IPA-korting voor KMO’s)
 • Voor de non-profitsector[2]:
  • Behoud van de algemene vrijstelling van 1%;
  • Verhoging van dit percentage tot 1,12% indien het vennootschappen of natuurlijke personen betreft die voldoen aan de voorwaarden van artikel 15 W.Venn.[3].

Naast deze maatregel wordt ook de structurele vermindering van de sociale lasten hervormd om zo op termijn een algemene verlaging van de werkgeversbijdragen naar 25% te realiseren.

Maatregelen die de competitiviteit (voor de werkgevers) verhogen

Naast een vermindering van de sociale lasten zal de loonhandicap in het kader van de tax shift verder worden weggewerkt via volgende fiscale maatregelen:

Goedkopere nacht- en ploegenarbeid

Op 1 januari 2016 werden de lasten op nacht- en ploegenarbeid verlaagd via een versnelde optrekking van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 15,6% naar 22,8%. Voor ondernemingen waar volcontinu gewerkt wordt, werd dit percentage verhoogd van 17,8% naar 25%.

Meer informatie over deze gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing vindt u in onze fiche over dit onderwerp.

Verdubbeling van de investeringsaftrek

Wat de KMO-enveloppe betreft, heeft de regering onder meer beslist om investeringen te bevorderen en zo de economie te relanceren. Dit zal gebeuren via een verhoging van de investeringsaftrek[4].

In de personenbelasting werd het basispercentage van de investeringsaftrek opgetrokken van 3,5% naar 8% voor de vaste activa die werden aangeschaft of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2016.

Wat de vennootschapsbelasting betreft, werd het basispercentage voor KMO’s[5] vanaf 1 januari 2016 versterkt van 4% naar 8%. Dit betekent dat de tijdelijke herinvoering van de investeringsaftrek voor KMO’s wordt verlengd en bestendigd[6].

Specifieke maatregelen voor hoogtechnologische activiteiten

In het kader van de tax shift werden op 1 januari 2016 twee maatregelen ingevoerd die zich richten op de investeringen in productiemiddelen van hoogtechnologische producten[7].

De eerste maatregel betreft de invoering van een verhoogde, gespreide investeringsaftrek. Deze is van toepassing op alle vennootschappen (groot en klein) en heeft een percentage van aftrek dat gelijk is aan het basispercentage verhoogd met 17 procentpunten.

De tweede maatregel betreft een verhoging van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor hoogtechnologische ondernemingen waar ploegenarbeid verricht wordt. Het percentage van 25% (zoals van toepassing voor volcontinu arbeid) zal in dit geval worden toegepast.

Verdere verhoging fiscale werkbonus

Voor meer informatie hierover verwijzen we naar ons artikel van 15 januari 2016.

Koopkrachtverhogende maatregelen voor de werknemers

De lasten op arbeid zijn in België niet enkel hoog voor werkgevers, maar ook voor de werknemers. Daarom werden in het kader van de tax shift ook maatregelen genomen om hun netto-inkomen te verhogen en zo de koopkracht te laten stijgen.

Daartoe worden volgende maatregelen vanaf 1 januari 2016 in de personenbelasting gecombineerd[8]:

 

 • Wijzigingen van de tariefschijven (met geleidelijke afschaffing van het belastingtarief van 30%);
 • Verhoging van de belastingvrije som;
 • Verdere verhoging van de forfaitaire beroepskosten[9].

Deze drie maatregelen werden reeds onmiddellijk verrekend in de schalen van bedrijfsvoorheffing voor inkomstenjaar 2016, waardoor ze onmiddellijk voelbaar zijn voor de werknemers[10].

Meer informatie en concrete voorbeelden hierover, vindt u terug in ons artikel van 24 december 2015.

Hoe worden deze fiscale maatregelen gefinancierd?

De vraag die ons nu nog rest, is op welke manier de bovenstaande fiscale maatregelen van de tax shift (koopkrachtverhogende maatregelen en maatregelen ter bevordering van de jobcreatie) zullen gefinancierd worden. Meer informatie hierover vindt u in een volgend artikel op Lex4You.

Aanwerven zonder zorgen!

Het klimaat om werkgever te worden of om een 2de tot 6de werknemer aan te werven, is nog nooit zo gunstig geweest. Daarenboven betalen werkgever die minder dan 5 werknemers tewerkstellen, sinds 1 januari 2016 een lagere bijdrage aan hun externe dienst voor preventie en bescherming. We hebben alle informatie over deze voordelen samengebracht op www.aanwervenzonderzorgen.be. Op deze website vindt u 3 luiken:

 

 • De voordelen voor startende werkgevers;
 • De voordelen betreffende de aanwerving van een 2de tot 6de werknemer;
 • Het aanbod van Securex voor startende werkgevers en bedrijfsleiders van KMO's.

Voor de startende werkgevers is op deze website eveneens een loonkostsimulator terug te vinden (bereikbaar via de rechterknop op deze mini website).

Opmerking: Ook voor zelfstandigen heeft de tax shift voordelen: hun sociale bijdragen zullen geleidelijk dalen.  Lees er alles over door hier te klikken.[1] Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake de versterking van jobcreatie en koopkracht, Belgisch Staatsblad van 30 december 2015

[2] Werkgevers van de werknemers die ressorteren onder het toepassingsgebied van de paritaire comités en subcomités opgesomd in artikel 1,1°, a) tot en met p), van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector.

[3] In het kader van de Sociale Maribel dient 3/4de van dit percentage onmiddellijk te worden doorgestort aan de fiscus. Hoewel de verwijzing naar artikel 15 W.Venn. in principe enkel de vennootschappen beoogt die actief zijn in de profit-sector (Vraag 6 FAQ FOD Financiën) voorziet de wet van 26 december 2015 toch een toepassing van de verhoogde IPA-korting (1,12%) voor KMO’s actief in de non-profitsector.

[4] Op basis van de investeringsaftrek mogen ondernemingen onder bepaalde voorwaarden een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van investeringen van hun belastbare winst aftrekken.

[5] Art. 15, §1-6 W.Venn.

[6] De investeringsaftrek voor vennootschappen was immers tijdelijk bevroren gedurende de periode waarin het basispercentage tot 0 was herleid bij de wet van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek op risicokapitaal en was weer operationeel voor kleine vennootschappen voor de jaren 2014 en 2015 in het kader van de fiscale maatregelen van het relanceplan (ingevoerd bij de programmawet van 26 december 2013).

[7] Wat verstaan dient te worden onder ondernemingen waar hoogtechnologische producten vervaardigd worden, zal later bepaald worden bij koninklijk besluit.

[8] Deze maatregelen zullen de komende jaren verder gefaseerd worden doorgevoerd.

[9] De forfaitaire beroepskosten, oftewel het algemeen kostenforfait waarmee belastingplichtigen het brutobedrag van hun beroepsinkomsten automatisch mogen verminderen, werd reeds verhoogd op 1 januari 2015. Meer informatie hierover vindt u in ons artikel van 22 januari 2015. Voor het inkomstenjaar 2016 bedragen deze forfaitaire beroepskosten (in tegenstelling tot wat in het artikel waarnaar verwezen wordt, vermeld staat) 30% voor de inkomstenschijf tot 5.505 euro; 11% voor de inkomstenschijf tussen 5.505 en 13.000 euro en 3% voor de inkomstenschijf boven 13.000 euro.

[10]De beoogde koopkrachtverhoging zal een maximale impact hebben op werknemers met lage en middelhoge lonen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-01-2016