To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Eerste daling van de werkgeversbijdragen vanaf het tweede kwartaal 2016

01/02/2016

De eerste verlaging van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid die werd aangekondigd in het kader van de tax shift zal op 1 april 2016 in werking treden[1].

Opgelet: alleen de basiswerkgeversbijdragen dalen. De specifieke bijdragen die verband houden met uw bedrijfssector wijzigen niet. Bovendien geldt de daling alleen voor werknemers van categorie 1[2].

Basiswerkgeversbijdragen

Huidige toestand

Momenteel bedragen de basiswerkgeversbijdragen voor een werknemer van categorie 1 (restcategorie, met uitsluiting van de Sociale Maribel en de beschutte werkplaatsen) ongeveer 32,40%.

Dit percentage bestaat uit:

 • een basispercentage van 24,92%;
 • dat wordt vermeerderd met een loonmatigingsbijdrage die zelf bestaat uit:
  • een loonmatigingspercentage van 5,67%;
  • de loonmatiging vermenigvuldigd met het basispercentage (5,67% x 24,92%);
  • 0,40%.
Daling over een periode van 5 jaar

Het basispercentage daalt vanaf het 2de kwartaal van 2016 tot 22,65%. Aan de loonmatigingsbijdrage wordt niet geraakt. Hierdoor zullen de basiswerkgeversbijdragen vanaf het 2de kwartaal van 2016 nog slechts 30% bedragen, en dit tot het einde van 2017.

Vanaf 2018 zakt het basispercentage naar 19,88%, daalt de loonmatigingsbijdrage tot 4,27% en wordt de 0,40% geschrapt. Zo komen we tot basiswerkgeversbijdragen van 25%, een percentage dat eveneens van toepassing zal zijn in 2019.

Tot slot blijft het basispercentage vanaf 2020 vastgesteld op 19,88%, maar de loonmatigingsbijdrage blijft dalen, tot 3,60%. De basiswerkgeversbijdragen zullen vanaf dan bijgevolg nog slechts 24,20% bedragen.

Financiering

De daling van de basiswerkgeversbijdragen wordt onder meer gefinancierd door:

 • de hervorming van de structurele vermindering, waaraan we heel binnenkort een artikel zullen wijden. Die vermindering zal dalen, met uitzondering van het complement lage lonen, dat zal worden opgetrokken;
 • de afschaffing van de bestaande IPA-korting (algemene vrijstelling van doorstorting van BV van 1%) binnen de profitsector om die om te vormen tot een vermindering van het basistarief van de sociale bijdragen[3].

Uw loonkost in dalende lijn

Om te berekenen wat u dankzij de daling van de basiswerkgeversbijdragen zal besparen, is het niet voldoende om uw loonkost te verminderen met het dalend percentage (bijvoorbeeld door, vanaf het 2de kwartaal als het basispercentage van 32,40 naar 30% daalt, 2,40% af te trekken van uw huidige loonkost).

Het besparingspercentage zal in de praktijk immers lager uitvallen omdat u rekening moet houden met andere parameters, zoals:

 • de hervorming van de structurele vermindering, die minder hoog zal zijn (behalve voor de lage lonen);
 • het feit dat uw voordeel dat voortvloeit uit een eventuele doelgroepvermindering die u geniet, ten gevolge van de vermindering van de basiswerkgeversbijdrage, ook naar beneden toe kan worden herzien;

Indien u een simulatie op maat wenst voor uw personeelsbestand in zijn geheel, raadpleeg dan uw client advisor. Een berekening van uw loonkost per werknemer is ook mogelijk via onze tool e-loonkost.

Sector van het bouwbedrijf

In de memorie van toelichting van de ‘tax shift’-wet lezen we dat in 2020, in overleg met de sector van het bouwbedrijf, de laatste beschikbare budgettaire schijf in principe zal worden aangewend ten gunste van de middelhoge lonen, om zo bijzondere aandacht te besteden aan de sector van het bouwbedrijf. We houden u op de hoogte zodra er meer informatie bekend is.[1] De wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers wordt hiertoe gewijzigd door de ‘tax shift’-wet van 26 december 2015.

[2] Het betreft de restcategorie, met uitsluiting van de Sociale Maribel (categorie 2) en de beschutte werkplaatsen (categorie 3). Voor de categorieën 2 en 3 gelden andere maatregelen omdat de hervorming er niet op dezelfde manier kan worden doorgevoerd als voor categorie 1.

[3] Deze afschaffing mag geen negatieve weerslag hebben voor de werkgever.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01-02-2016