To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tax shift officieel!

05/01/2016

Op 30 december 2015 werd de wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het gaat om de maatregelen die werden aangekondigd in het kader van de tax shift die we eerder al hebben toegelicht.

Meer competitiviteit

In de eerste plaats gaan we naar meer competitiviteit voor de ondernemingen:

 • Geleidelijke daling van het percentage van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2016;
 • Versterking van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen vanaf 1 januari 2016[1];
 • Geleidelijke vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid tot 25%. Dit zal in fasen gebeuren, te beginnen vanaf het tweede kwartaal van 2016[2];
 • Hervorming van de structurele vermindering en opvoering van het onderdeel 'lage lonen' vanaf het 2e kwartaal 2016[3];
 • Machtiging aan de regering om de laatste beschikbare budgettaire schijf aan te wenden voor de gemiddelde lonen in het bouwbedrijf, en dit vanaf 2020;
 • Verhoging van het percentage van de investeringsaftrek vanaf 1 januari 2016;
 • Versterkte investeringsaftrek voor hoogtechnologische producten vanaf diezelfde datum;
 • Verhoging op 1 januari 2016 van de vrijstelling van doorstorting van BV voor ploegen- of nachtarbeid;
 • Bijkomende verhoging op 1 januari 2016 van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- of nachtarbeid ten gunste van de ondernemingen die hoogtechnologische producten produceren;
 • Afschaffing van de bestaande IPA-korting (algemene vrijstelling van doorstorting van BV ten belope van 1%) binnen de profitsector om die om te vormen tot een vermindering van het basistarief van de sociale bijdragen[4] [5]. Kleine vennootschappen genieten in principe nog een vrijstelling van 0,12% die in april 2016 wordt ingevoerd.

Meer koopkracht

Ten slotte zal de koopkracht stijgen:

... en meer weten?

Voor wie interesse heeft in een uitvoerige uiteenzetting over de tax shift, organiseren we in januari een specifiek seminarie over dit onderwerp. Verschillende data staan gepland:

 • 21 januari 2016 in Kortrijk;
 • 25 januari 2016 in Antwerpen
 • en 26 januari 2016 in Gent.

Inschrijven kan via onze opleidingskalender![1] We wachten nog op een uitvoeringsbesluit in verband met deze maatregel.

[2] Voor werknemers van categorie 1. Voor de categorieën 2 (Sociale Maribel) en 3 (beschutte werkplaatsen) kan dat niet op dezelfde wijze gebeuren. De bijkomende middelen zullen voor 45% worden verdeeld in de Sociale Maribel.

[3] Voor werknemers van categorie 1. Voor de categorieën 2 (Sociale Maribel) en 3 (beschutte werkplaatsen) kan dat niet op dezelfde wijze gebeuren. De bijkomende middelen zullen voor 50% worden verdeeld in de opvoering van de structurele vermindering voor de categorieën 2 en 3.

[4] Deze afschaffing mag geen negatieve weerslag hebben voor de werkgever.

[5] Voor de non-profitsector blijft het voordeel onveranderd, met uitzondering van een aanvullende vrijstelling die zal worden ingevoerd voor KMO's.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05-01-2016