To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Akkoord Taxshift - De laatste losse eindjes aan elkaar geknoopt

12/10/2015

Afgelopen zaterdag bereikte het kernkabinet een akkoord over de begroting en de taxshift. Deze verschuiving van lasten op arbeid naar andere bronnen werd al in grote lijnen vastgelegd, maar moest nog verder verfijnd worden. Onderstaand vindt u een overzicht van de geplande maatregelen.

Nadruk op belastingverlaging voor loontrekkenden

Werknemers die minder verdienen dan 2.800 euro bruto zouden tegen 2019 100 euro netto per maand extra overhouden.

Er wordt echter niet alleen rekening gehouden met de “lagere” inkomens, want ook voor de “midden- en hogere inkomens” zit er een belastingverlaging in. Daarvoor zal beroep worden gedaan op de schrapping van de belastingschijf van 30% en de verhoging van de bedragen van de belastingschijven. Op die manier zal de belastingplichtige minder snel in de schijf van 45% belanden.

Ook zelfstandigen en ondernemingen vallen niet uit de boot

Verlaging sociale bijdragen zelfstandigen

De sociale bijdragen voor zelfstandigen zullen in 2016 verlaagd worden van 22% naar 21,5%. In 2017 wordt een verdere verlaging van deze bijdragen voorzien van 21,5% naar 21%, om in 2018 tot een percentage van 20,5% te komen.

Geen sociale bijdragen meer op eerste aanwerving

De sociale bijdragen op de aanwerving van een eerste werknemer, aangeworven vanaf 2016, zullen herleid worden tot 0. Voor de tweede tot en met de zesde aangeworven werknemer vanaf 2016, zullen de huidige verminderingen voor de eerste tot en met de vijfde werknemer worden toegepast.

Verdubbeling investeringsaftrek

Tot slot zal de investeringsaftrek in 2016 worden verdubbeld van 4% naar 8%.

Verlaging werkgeversbijdragen naar 25%

De sociale bijdragen werkgever zullen in 2018 verlagen van 33% naar 25%Het zou gaan om een algemene lastenverlaging, gecombineerd met een lastenverlaging die gericht is op de lage lonen.

De wijze waarop deze verlaging gerealiseerd zal worden, was tot nu toe een veelbesproken onderwerp. De zogenaamde “IPA-korting” (algemene vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 1%) zou nu toch als middel worden aangewend om deze doelstelling te bereiken.

Sociale correcties

In het kader van de sociale correcties op de indexsprong wordt voorzien in een verhoging van de minimumpensioenen. Ook de leeflonen zullen met 2% verhoogd worden.

Hoe zullen deze maatregelen gefinancierd worden?

  • in eerste instantie zullen de accijnzen op diesel en alcohol verhogen. Daar waar deze verhoging aanvankelijk pas volgend jaar werd gepland, zou het de bedoeling zijn om deze maatregel te vervroegen (vermoedelijk naar 1 november 2015);
  • verder wordt voorzien in een zogenaamde “gezondheidstaks”, waardoor suikerhoudende frisdranken en alcopops duurder worden. In dit verband werd aan de minister van Volksgezondheid gevraagd om, in overleg met de sector en vóór juli 2016, de nodige voorstellen te doen;
  • de roerende voorheffing op liquidatieboni zou verhogen van 15% naar 17%. Roerende inkomsten die nu reeds genieten van het verlaagd tarief van 15% worden verder getaxeerd aan dit percentage;
  • er zal voorzien worden in speculatiebelasting die concreet neerkomt op een meer effectieve meerwaardebelasting op de verkoop van aandelen, winstdeelnemingen of financiële instrumenten;
  • zoals reeds hierboven werd vermeld, zal onder meer de IPA-korting worden aangewend om een verlaging van de sociale bijdragen van 33% naar 25% te realiseren;
  • ook zou de regering nieuwe fiscale regularisaties voor zwart geld vervroegen naar volgend jaar.

Tot slot

Naast bovenvermelde maatregelen zal voor de non-profitsector in gefaseerde lastenverlagingen voorzien worden. Bovendien raakt de regering voorlopig niet aan de fiscale voordelen voor bedrijfswagens.

Voorlopige maatregelen

Let op. Bovenstaande beslissingen dienen nog geformaliseerd te worden in wetteksten. Wijzigingen zijn bijgevolg dan ook steeds mogelijk.

Wij brengen u vanzelfsprekend op de hoogte van zodra wij over meer informatie beschikken.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12-10-2015