To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Covid-19: arbeidsduurvermindering bij ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering

06/07/2020

Als uw onderneming erkend wordt door de minister van werk als onderneming in moeilijkheden of als een onderneming in herstructurering, kan u de arbeidsduur van uw werknemers tijdelijk verminderen[1]. U kan dat doen vanaf 1 juli 2020. Zo kan u de gevolgen van de coronacrisis op uw onderneming verlichten.

Wat de voorwaarden zijn om erkend te kunnen worden als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering, kan u lezen in ons artikel van 1 juli.

In dit artikel vindt u meer informatie over de invoering van de arbeidsduurvermindering.

Welke ondernemingen kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Enkel als uw onderneming erkend is als een onderneming in moeilijkheden of als een onderneming in herstructurering door de minister van Werk, kan u de arbeidsduur verminderen en in aanmerking komen voor een doelgroepvermindering.

Uw onderneming mag hiervoor niet vóór 1 maart 2020 erkend zijn. En de erkenning mag ook niet meer na 31 december 2020 aanvangen.

Welke arbeidsduurvermindering kan u invoeren?

Als u de arbeidsduur in uw onderneming met 1/4 of met 1/5 vermindert, dan heeft u recht op een doelgroepvermindering. Als u de vermindering van de arbeidsduur combineert met de invoering van een vierdagenweek, dan heeft u recht op een hogere doelgroepvermindering.

Als de nieuwe arbeidsduurgrenzen worden overschreden heeft uw werknemer recht op overloon ook als de arbeidsduurvermindering via het arbeidsreglement wordt ingevoerd.

Op welke doelgroepvermindering heeft u recht?

Als u de arbeidsduur met 1/4 of 1/5 vermindert, heeft u recht op een doelgroepvermindering per betrokken werknemer. Die vermindering ontvangt u vanaf het kwartaal waarin u de arbeidsduur vermindert. Het kwartaal waarin de arbeidsduurvermindering stopt, is het laatste kwartaal waarvoor u een vermindering ontvangt.

Per kwartaal heeft u recht op de volgende doelgroepvermindering per betrokken werknemer:

  • 600 euro per kwartaal als u de arbeidsduur met 1/5 vermindert;
  • 750 euro per kwartaal als u de arbeidsduur met 1/4 vermindert;
  • 1.000 euro per kwartaal als u de arbeidsduur met 1/5 vermindert en tegelijkertijd een vierdagenweek invoert. Deze vermindering kan enkel gebruikt worden voor de voltijdse werknemers;
  • 1.150 euro per kwartaal als u de arbeidsduur met 1/4 vermindert en tegelijkertijd een vierdagenweek invoert. Deze vermindering kan enkel gebruikt worden voor de voltijdse werknemers.
Wat wordt er met een vierdagenweek bedoeld?

Een vierdagenweek is een week waarbij de arbeidsduur over vier volledige werkdagen wordt gespreid.

Ook een week waarbij de arbeidsduur over drie volledige en twee halve werkdagen wordt gespreid, is een vierdagenweek.

Stel dat u normaal gezien een arbeidsduur van 40 uur per week heeft. Als uw onderneming een onderneming in moeilijkheden is, kan u beslissen om de arbeidsduur met 1/5 te verminderen (dit zijn 8 uur per week). U kan eveneens de arbeidsduur spreiden over vier dagen per week.

Dat betekent dat uw werknemers nog 32 uur per week moeten werken. U kan hen vier dagen van 8 uur laten presteren. Of u kan hen drie dagen van 8 uur en twee dagen van 4 uur laten presteren.

In dat geval zal u recht hebben op een doelgroepvermindering van 1.000 euro per kwartaal per betrokken werknemer.

Hoe moet u de arbeidsduurvermindering vastleggen?

Om gebruik te maken van de arbeidsduurvermindering moet u een ondernemings-cao afsluiten. Als u geen vakbondsafvaardiging heeft, moet u uw arbeidsreglement wijzigen.

De arbeidsduurvermindering moet gelden voor alle werknemers of ze moet minstens op een specifieke categorie van werknemers betrekking hebben.

In de cao of het arbeidsreglement moet u vermelden dat de arbeidsduur verminderd wordt “in het kader van onderafdeling 8/1 -Tijdelijke arbeidsduurvermindering in het kader van de Covid-19 pandemie -Titel IV, hoofdstuk 7, afdeling 3, van de programmawet (I) van 24 december 2002”.

Welke bepalingen moet u opnemen in de cao of het arbeidsreglement?

In de cao of het arbeidsreglement moet u minstens de volgende informatie opnemen:

  • de begin- en einddatum van de arbeidsduurvermindering. U doet hetzelfde voor de invoering van de vierdagenweek als u die ook wil invoeren. De begin- en einddatum voor de vierdagenweek moet binnen de periode van de voorziene arbeidsduurvermindering vallen;
  • De cao mag maximaal voor één jaar afgesloten worden. Er mag geen stilzwijgende verlenging voorzien worden. Dit geldt ook voor een arbeidsduurvermindering in het arbeidsreglement. Ook die wijziging mag maar één jaar van toepassing zijn;
  • de begin- en einddatum voor de arbeidsduurvermindering en de vierdagenweek moet liggen in een periode waarin uw onderneming erkend is door de minister van Werk als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. De arbeidsduurvermindering mag ook niet aanvatten vóór 1 juli 2020. In de praktijk betekent dat dus dat de arbeidsuurvermindering en de invoering van de vierdagenweek moet aanvatten tussen 1 juli en 31 december 2020;
  • een looncompensatie moet voorzien worden voor uw werknemers.

Binnen de maand na de ondertekening moet u een kopie van de cao overmaken aan het directiehoofd van de Algemene directie toezicht op de sociale wetten van de FOD WASO.

Welke looncompensatie moet u aan uw werknemers toekennen?

De looncompensatie die u aan uw werknemers toekent voor het loonverlies door de arbeidsduurvermindering moet minstens 3/4 bedragen van de doelgroepvermindering die u ontvangt.

De looncompensatie wordt als loon beschouwd en er moeten dus sociale zekerheidsbijdragen op betaald worden.

Het nieuwe brutoloon van de werknemers mag met de looncompensatie niet hoger liggen dan het brutoloon dat uw werknemers ontvingen vóór de arbeidsduurvermindering.

Stel dat u de arbeidsduur vermindert met 1/5 en uw werknemer had vóór de arbeidsduurvermindering een maandloon van 3.000 euro. Na de arbeidsduurvermindering heeft uw werknemer nog een brutoloon van 2.400 euro (3.000 euro - 20%). U krijgt voor die werknemer een doelgroepvermindering van 600 euro per kwartaal. Dat is dus 200 euro per maand. Van die 200 euro moet uw werknemer minstens 75% (3/4) ontvangen als looncompensatie.

Uw werknemer zal dus na de arbeidsduurvermindering minstens 2.400 +150 euro per maand moeten ontvangen.

Uw voordeel als werkgever ligt dus niet zozeer in de doelgroepvermindering. Want daarvan vloeit minstens 3/4 naar uw werknemer. Het resterende 1/4 stemt ongeveer overeen met de RSZ-bijdragen voor werkgevers op de looncompensatie.

Uw voordeel ligt vooral in de lagere loonkost zoals uit het voorbeeld blijkt. De werknemer uit het voorbeeld ontvangt immers geen loon van 3.000 euro, maar van 2.550 (2.400 +150) euro.

Na het einde van de arbeidsduurvermindering, moet de arbeidsduur opnieuw verhoogd worden en moet uw werknemer terug zijn loon krijgen alsof de arbeidsduur niet verminderd werd.

Met welk loon moet u rekening houden bij een eventueel ontslag van uw werknemer?

Als u een werknemer tijdens de arbeidsduurvermindering ontslaat, moet u voor het loon van de opzegvergoeding rekening houden met het loon dat uw werknemer zou gekregen hebben als de arbeidsduur niet werd gewijzigd.

Hoe moet u de RSZ op de hoogte brengen dat u de arbeidsduurvermindering toepast?

Zodra u erkend bent als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering door de minister van Werk, bezorgt u ons een kopie van de erkenning. U informeert uw Client advisor ook welke arbeidsduurvermindering u toepast en of u eventueel ook een vierdagenweek toepast.

Met die informatie berekenen wij de correcte doelgroepvermindering en maken de gegevens over aan de RSZ.

Wat doet Securex voor u?

Naast het berekenen van de doelgroepvermindering, kunnen wij u ook helpen bij het opstellen van een ondernemings-cao of de wijziging van het arbeidsreglement. Daarvoor kan u steeds uw Legal advisor contacteren.

 


[1] KB nr. 46 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers, Belgisch Staatsblad 1 juli 2020.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06-07-2020