To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Denk aan de vormingsdagen voor uw economisch werkloze bedienden!

14/08/2020

Kan u vanaf 1 september 2020 geen beroep meer doen op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus? Dan kan u eventueel beroep doen op economische werkloosheid.

Als u voor uw bedienden gebruik maakt van de bijzondere procedure voor de aanvraag van de economische werkloosheid, dan moet u ook twee vormingsdagen per maand aanbieden

De FOD WASO heeft nu verduidelijkt aan welke voorwaarden die vormingsdagen volgens de FOD moeten voldoen.

Aan wie moet u de vormingsdagen aanbieden?

U moet de vormingsdagen aanbieden aan alle bedienden die economische werkloos zijn in de periode van 1 september tot 31 december 2020. U bent dit enkel verplicht indien u gebruik heeft gemaakt van de bijzondere procedure voor de economische werkloosheid.

Deze verplichting geldt dus niet voor uw arbeiders. En ook niet als u de economische werkloosheid voor uw bedienden hebt aangevraagd op basis van de al bestaande procedure. 

Hoeveel vormingsdagen moet u aanbieden?

U moet uw bedienden twee vormingsdagen per maand waarin uw bedienden tijdelijk werkloos zijn, aanbieden. Het maakt daarbij niet uit hoeveel dagen uw werknemers tijdens die maand tijdelijk werkloos zijn.

Stel dat één van uw bedienden in september 1 dag tijdelijk werkloos is en een andere bediende, die in een andere afdeling werkt, alle dagen van de maand werkloos is. U zal voor beide bedienden twee opleidingsdagen moeten voorzien voor de maand september.

Welke vorming moet u aanbieden?

U kan de vormingsdagen heel vrij invullen.

Het volmachten-besluit legt immers geen minimumduur of inhoudelijke verplichtingen op. Er is ook geen verplichting om externe vormingen aan te bieden.

Zo kan u bijvoorbeeld een interne webinar van één of twee uur aanbieden. De twee vormingsdagen moeten wel op verschillende dagen gegeven worden. Voorziet u op woensdag 16 september van 10 tot 12 uur en dezelfde dag van 14 tot 16 uur een opleiding? Dan geldt dit als één vormingsdag. Ook als het om twee verschillende opleidingen zou gaan.

Is er in het paritair comité voor uw bedienden een sectoraal fonds dat opleidingen aanbiedt? Dan komen deze opleidingen ook in aanmerking als vorming.

Als er in uw paritair comité een cao afgesloten zou worden, die bijkomende voorwaarden oplegt voor de vormingsdagen, dan moet u die voorwaarden toepassen op de vormingsdagen die u aanbiedt. In die cao zouden bijvoorbeeld wel inhoudelijke verplichtingen opgelegd kunnen worden.

Wanneer moet u de vormingen aanbieden?

Het is de bedoeling om de vormingen in te plannen op een werkloosheidsdag. En dat in de maand waarin uw bedienden werkloos zijn. Als u de vorming aanbiedt op een werkloosheidsdag, bent u geen loon verschuldigd.

Het is evenwel niet verboden om de opleiding op een normale werkdag aan te bieden. In dat geval moet de opleiding plaatsvinden tijdens de voorziene arbeidsuren en bent u uw bediende loon verschuldigd.

En wat als u geen vorming aanbiedt?

Dan kan de RVA de tijdelijke economische werkloosheid weigeren.

Het volmachten-besluit verplicht u als werkgever om de opleiding aan te bieden. Dat is één van de voorwaarden om op de tijdelijke werkloosheid beroep te doen.

Als de RVA de tijdelijke economische werkloosheid weigert, bent u uw werknemer loon verschuldigd voor de dagen waarop u hem geen werk verschaft.

Heeft u nog vragen?

Dan kan u voor meer informatie uw Legal advisor terecht.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 14-08-2020