To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Studentenovereenkomst - Let op voor 3 wettelijke verplichtingen!

15/06/2020

U neemt een student aan voor wie een studentenovereenkomst gesloten moet worden? Hou er dan rekening mee dat deze aan bepaalde wettelijke vereisten moet voldoen. Deze zijn bedoeld om de werkende student te beschermen.

3 wettelijke verplichtingen

Elke studentenovereenkomst[1] moet:

  • voor iedere student afzonderlijk schriftelijk worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop hij in dienst treedt[2];
  • de door de wet bepaalde verplichte vermeldingen bevatten;
  • gesloten zijn voor een bepaalde duur die de 12 maanden nooit overschrijdt

Hoe wordt de maximumperiode van 12 maanden berekend?

Ononderbroken periode

Alleen de student die minstens 12 maanden onafgebroken bij dezelfde werkgever werkt, wordt een reguliere werknemer. Met andere woorden: wanneer er een onderbreking tussen twee arbeidsperioden wordt ingelast, behoudt de jongere zijn studentenstatuut, aangezien een nieuwe periode van 12 maanden is ingegaan.

Wee evenwel voorzichtig! Volgens de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg “moet de onderbreking op vrijwillige basis gebeuren en moet er ook sprake zijn van een werkelijke onderbreking. Het mag dus geen fictieve onderbreking zijn om de wet te omzeilen. Het betreft dus een feitenkwestie die, bij een geschil, slechts door de hoven en rechtbanken kan worden beslecht.”

Wanneer twee studentenovereenkomsten slechts door een dag of een weekend worden onderbroken, zal het hoogstwaarschijnlijk dus om een fictieve onderbreking gaan. Dit zal ook het geval zijn bij een interval tussen twee werkdagen in deeltijdse tewerkstelling.

Wat is dan de ideale termijn om een nieuwe periode van 12 maanden te starten? Die bestaat niet, maar vanaf een maand zal er, volgens ons, waarschijnlijk weinig betwisting ontstaan.

Geen onderscheid tussen voltijders en deeltijders

Voor de berekening van de 12 maanden wordt geen onderscheid gemaakt tussen voltijdse en deeltijdse werknemers. Enkel de duur van de tewerkstelling als student telt.

Geen tijdslimiet

De periode van 12 ononderbroken maanden mag, volgens de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, niet binnen een tijdslimiet, zoals een kalenderjaar of een schooljaar, worden beoordeeld.

Na 12 ononderbroken maanden wordt de student een reguliere werknemer

Een nieuwe overeenkomst is niet noodzakelijk

Na afloop van de eerste 12 maanden moet de werkgever de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten (die in principe afloopt bij het verstrijken van de termijn) dus niet beëindigen, noch een gewone arbeidsovereenkomst sluiten. De arbeidsvoorwaarden van de “reguliere” werknemers worden automatisch van toepassing op de eerste tussen werkgever en student gesloten overeenkomst.

Geen terugwerkende kracht

Er is geen terugwerkende kracht. Het is immers pas na het verstrijken van de eerste 12 maanden dat de student een reguliere werknemer wordt en de bepalingen eigen aan de studenten niet meer op hem van toepassing zijn.

Geen overeenkomst voor tewerkstelling van studenten meer bij dezelfde werkgever

Een student die meer dan 12 maanden bij een werkgever heeft gewerkt, kan bij dezelfde werkgever geen overeenkomst voor tewerkstelling van studenten meer sluiten. Hij is immers een reguliere werknemer geworden en heeft hierdoor geen behoefte meer aan “bijzondere bescherming”. De werkgever zal voor die student dus geen recht meer hebben op verminderde bijdragen.

Een nieuwe overeenkomst voor tewerkstelling van studenten is alleen nog mogelijk bij een andere werkgever

De wet verbiedt niet dat een student die minstens 12 maanden onafgebroken bij dezelfde werkgever werkt, een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten met een andere werkgever kan sluiten.

Download onze studentenovereenkomst!

Wij stellen een studentenovereenkomst die aan alle wettelijke voorwaarden beantwoordt, ter beschikking.

U kan ze terugvinden op Lex4You in de rubriek Sociaal/Standaarddocumenten (klik op modelcontracten/student).

 


[1] Ongeacht het statuut van de student (arbeider, bediende,…).

[2] Indien er geen schriftelijke overeenkomst is, kan de werkgever een strafsanctie oplopen. Bovendien heeft dit nog andere nadelen (zo kan hij geen gebruik maken van de verkorte opzegtermijnen, terwijl de student het contract zonder opzeg of vergoeding kan beëindigen).

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 15-06-2020