To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Seniorvakantie vanaf 50 jaar

04/15/2019

De werknemer die als gevolg van een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit tijdens het vakantiedienstjaar, geen recht heeft op 4 weken betaalde vakantie tijdens het vakantiejaar, kan zijn wettelijke vakantie aanvullen met seniorvakantiedagen. Dit geldt echter enkel voor werknemers die op 31 december van het vakantiedienstjaar de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben.

En de aanvullende Europese vakantie?

Werknemers die geen volledig recht hebben op wettelijke vakantie, kunnen, onder bepaalde voorwaarden, ook aanvullende (Europese) vakantie opnemen[1].  De door de seniorvakantie beoogde werknemers van 50 jaar en ouder hebben in principe dus de keuze tussen deze seniorvakantie en de Europese vakantie, maar het opnemen van seniorvakantie zal financieel voordeliger zijn.

Wat zijn de voorwaarden om van seniorvakantie te kunnen genieten?

De werknemer moet:

  • eerst zijn vakantiedagen opgebruiken waarop hij recht heeft krachtens zijn effectieve en/of gelijkgestelde tewerkstelling. Pas nadien zal hij de extra dagen seniorvakantie kunnen opnemen;
  • verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst tijdens de dagen van seniorvakantie. Bovendien mag hij op dat moment niet genieten van de bijzondere vakantieregeling van de openbare diensten of van een regeling van uitgestelde bezoldiging als werknemer tewerkgesteld in het onderwijs;
  • uitgesloten zijn van elk recht op loon of vervangingsinkomsten tijdens de dagen seniorvakantie.

De werknemer die zijn seniorvakantiedagen opneemt, is vrijgesteld van wachttijd.

Wat is het bedrag van de seniorvakantie-uitkering?

De seniorvakantie is niet gedekt door (enkel of dubbel) vakantiegeld. U betaalt als werkgever dus slechts vakantiegeld voor de gewone vakantiedagen die te uwen laste vallen. 

Voor de seniorvakantie geniet uw werknemer een uitkering van de RVA. Deze uitkering bedraagt 65% van het gemiddeld dagloon van de werknemer tijdens de eerste maand waarin hij seniorvakantie neemt. Dit loon is evenwel geplafonneerd. Raadpleeg de minimum- en maximumbedragen van de seniorvakantie-uitkering door hier te klikken. 

Wat is de te volgen procedure?

Op het einde van de maand waarin de werknemer voor het eerst seniorvakantiedagen opneemt, moet u een elektronische aangifte scenario 9 (aangifte voor het vaststellen van het recht op seniorvakantie) verrichten. U dient hiervan een print aan de werknemer te bezorgen.

Uw werknemer moet zelf een papieren formulier C 103 Seniorvakantie - Werknemer invullen en het als uitkeringsaanvraag aan zijn uitbetalingsinstelling overhandigen[2].

Daarenboven moet u op het einde van elke maand waarin uw werknemer seniorvakantie neemt, een elektronische aangifte scenario 10 (maandelijkse aangifte van de uren seniorvakantie van de werknemer) verrichten. Deze aangifte moet verplicht elektronisch gebeuren en laat toe het juiste bedrag van de aan de werknemer verschuldigde uitkeringen te berekenen. Ook van deze aangifte dient u een print aan de werknemer te bezorgen.

 


[1] Wenst u meer informatie over de Europese vakantie, raadpleeg dan onze fiche "De Europese of aanvullende vakantie". U vindt deze in de rubriek Sociaal > Dossiers > Jaarlijkse vakantie.

[2] De werknemer moet dit formulier ten laatste in de maand februari van het jaar nadien indienen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04/15/2019